英语英语 日语日语 韩语韩语 法语法语 德语德语 西班牙语西班牙语 意大利语意大利语 阿拉伯语阿拉伯语 葡萄牙语葡萄牙语 俄语俄语 芬兰语芬兰语 泰语泰语 丹麦语丹麦语 对外汉语对外汉语
当前位置: 历史开奖记录 » 越南语阅读 » 名著越语阅读 » 正文

《三国演义》第五十二回

时间:2011-08-11来源:互联网 进入越南语论坛
核心提示:Chu Du th?y Kh?ng Minh l?y ???c Nam Qu?n, l?i nghe tin m?t c? Kinh Chau
(单词翻译:双击或拖选)

本文地址:http://www.mdhka.com.cn/yuedu/mzsyyd/1097.html
文章摘要:《三国演义》第五十二回,原史奈特殊人群免税品,寡凫单鹄山崩钟应天理人情。

 

 

H?i 52

 

Gia Cát L??ng khéo ch?i t? L? Túc;

Tri?u T? Long l?a m?o l?y Qu? D??ng.

 

 

 

Chu Duth?y Kh?ng Minh l?y ???c Nam Qu?n, l?i nghe tin m?t c? Kinh Châu, T??ng D??ng r?i, trách nào ch?ng t?c? Du t?c quá, u?t lên, n?m ng?t ?i h?i lâu m?i t?nh. Các t??ng khuyên gi?i hai ba l?n. Du nói:

 

- N?u không gi?t ???c Gia Cát L??ng ?i, thì làm sao ta h? d? ???c? Trình Ph? hãy giúp ta, ?ánh l?y l?i Nam Qu?n cho ?ông Ngô.

 

?ang nói chuy?n thì L? Túc ??n. Du nói:

 

- Ta mu?n c?t quân quy?t m?t tr?n s?ng mái v?i L?u B? và Gia Cát L??ng ?? ?o?t l?i thành trì, T? Kính giúp ta m?t tay.

 

Túc nói:

 

- Không nên! Hi?n nay ta v?i Tào Tháo còn ?ang kình ??ch ch?a bi?t ???c thua th? nào. V? l?i chúa công c?ng ch?a h? ???c H?p Phì. Ta v?i Huy?n ??c không nên thôn tính l?n nhau, quân Tào th?a c? kéo ??n thì nguy l?m. Hu?ng chi, Huy?n ??c l?i quen thân v?i Tào Tháo. N?u ta làm quá, h?n t?t dâng thành trì cho Tào Tháo, h?p s?c l?i ?ánh ?ông Ngô, thì làm th? nào?

 

Du nói:

 

- Chúng ta dùng m?u l?p m?o, hao binh t?n t??ng, t?n kém ti?n l??ng. B?n h?n ng?i ?n c? s?n thì ta ch?u sao cho ???c?

 

Túc nói:

 

- Công C?n hãy nh?n n?i m?t chút, ?? tôi ?em l?i ph?i ch?ng b?o Huy?n ??c, xem h?n nói th? nào, b?y gi? ta s? c?t quân ?i c?ng không mu?n.

 

Các t??ng nói:

 

- T? Kính nói ph?i l?m!

 

L? Túc ?em theo tu? tùng ??n th?ng Nam Qu?n, g?i c?a.

 

Tri?u Vân ra h?i. Túc nói:

 

- Tôi mu?n vào ch?i th?a chuy?n v?i Huy?n ??c.

 

Vân ?áp:

 

- Chúa công tôi v?i quân s? ? c? trong thành Kinh Châu, không có ? ?ây.

 

Túc không vào Nam Qu?n n?a, ?i th?ng ??n Kinh Châu. Nhìn th?y tinh k? nghiêm ch?nh, quân oai hùng tráng, Túc khen th?m:

 

- Kh?ng Minh th?t không ph?i ng??i th??ng!

 

Quân s? vào báo, Kh?ng Minh sai m? c?a thành m?i L? Túc vào nhà, chào h?i xong, ng?i theo th? t? ch? khách. H?t tu?n trà. Túc nói:

 

- Chúa công tôi và ?ô ??c Công C?n sai tôi ??n th?a chuy?n v?i hoàng thúc: Tr??c kia, Tào Tháo ?em tr?m v?n quân gi? danh mu?n l?y Giang Nam, nh?ng th?c t? mu?n tr? hoàng thúc. May có ?ông Ngô tôi, ?ánh lui gi?c Tào, c?u ???c hoàng thúc. Chín qu?n Kinh Châu, ?áng l? v? ?ông Ngô m?i ph?i. Th? mà hoàng thúc dùng qu? k?, c??p c? Kinh, T??ng, ?? cho ?ông Ngô tôi t?n bao nhiêu ti?n l??ng, quân mã, mà hoàng thúc ng?i ch?m ch? h??ng l?i m?t mình, e r?ng ch?a ???c h?p tình h?p lý l?m!

 

Kh?ng Minh ?áp l?i:

 

- T? Kính là ng??i cao minh, sao c?ng nói th?? Ng??i ta th??ng có câu: “C?a ai l?i v? tay ng??i ?y”. Chín qu?n Kinh, T??ng, nguyên là c? nghi?p c?a L?u C?nh Th?ng, ch? có ph?i c?a ?ông Ngô ?âu. Chúa công tôi v?n là em C?nh Th?ng. C?nh Th?ng tuy ?ã m?t r?i, nh?ng con ông ?y hi?n v?n còn ?ó. Th? là chú giúp cháu mà gi? l?y Kinh Châu, có gì mà ch?ng ???c.

 

Túc nói:

 

- N?u là công t? L?u K? chi?m l?y, thì nói còn có l?; nh?ng nay công t? l?i ? Giang H?, ch? có ? ?ây ?âu.

 

Kh?ng Minh h?i:

 

- T? Kính có mu?n trông m?t công t? không?

 

L?p t?c sai ng??i vào m?i công t?. M?t lát, hai ng??i ?? L?u K? t? phía sau bình phong ?i ra. K? chào L? Túc, r?i nói:

 

- Tôi m?y b?a nay m?t m?i, không thi l? ???c, xin T? Kính th? l?i cho!

 

L? Túc gi?t mình, ng?i ng?n m?t không nói ???c câu gì; h?i lâu m?i nói:

 

- N?u ch?ng may công t? qua ??i ?i, thì th? nào?

 

Kh?ng Minh ?áp:

 

- Công t? còn ngày nào, gi? ngày ?y; b?ng không b?y gi? s? li?u!

 

Túc nói:

 

- N?u công t? có m?nh h? nào thì ph?i ?em thành trì tr? l?i ?ông Ngô nhé!

 

Kh?ng Minh nói:

 

- L?i T? Kính ?úng l?m!

 

R?i m? ti?c chiêu ?ãi. Ti?c tan, Túc t? bi?t v? ngay ?êm hôm ?y, thu?t chuy?n v?i Chu Du. Du nói:

 

- L?u K? còn ?ang trai tr?, làm sao mà ch?t ???c? Th? thì bao gi? l?y l?i ???c Kinh Châu?

 

Túc ?áp:

 

- ?ô ??c yên tâm, vi?c ?y c? m?c tôi lo li?u, làm th? nào l?y ???c Kinh Châu v? cho ?ông Ngô thì thôi.

 

Du h?i:

 

- T? Kính có ý ki?n gì hay th??

 

Túc ?áp:

 

- Tôi xem b? L?u K? t?u s?c quá ??, b?nh ?ã vào cao hoang[1], m?t m?i xanh xao, võ vàng, h?i th? y?u ?t, th??ng th? ra huy?t, khéo l?m c?ng ch?a ch?c ?ã th? ???c n?a n?m n?a. B?y gi? ta s? ??n ?òi Kinh Châu, L?u B? h?n ch?ng vin ???c c? gì n?a!

 

Chu Duv?n còn t?c gi?n. Ch?t có s? c?a Tôn Quy?n ??n. Chu Du m?i vào. S? th?a:

 

- Chúa công vây H?p Phì, ?ánh mãi không h? ???c. N?u truy?n l?nh ?ô ??c thu ??i quân v?, r?i mang m?t s? ??n H?p Phì ?ánh giúp.

 

Du ph?i ?em quân v? Sài Tang d??ng b?nh, r?i cho Trình Ph? d?n quân s?, chi?n thuy?n ??n H?p Phì giúp Tôn Quy?n.

 

Huy?n ??c t? khi l?y ???c Kinh Châu, Nam Qu?n, T??ng D??ng trong b?ng h? hê, bàn k? gi? lâu dài. B?ng m?t ng??i b??c lên hi?n k?. Huy?n ??c trông ra là Y T?ch. C?m ân tình khi x?a, Huy?n ??c t? ý kính tr?ng l?m, m?i ng?i h?i chuy?n. T?ch th?a:

 

- Ngài mu?n tìm k? lâu dài, sao không c?u hi?n s? mà h?i?

 

Huy?n ??c nói:

 

- Hi?n s? ? ?âu?

 

T?ch ?áp:

 

- ? Kinh, T??ng này có n?m anh em h? Mã, cùng có danh ti?ng. Ng??i em út tên là Mã T?c, t? là ?u Th??ng. Nh?ng ch? có ng??i tên là L??ng, t? Quý Th??ng có lông mày tr?ng là gi?i h?n c?. Làng xóm ?ã có câu ca dao: “Mã th? ng? Th??ng, b?ch my t?i l??ng”. Sao ngài không cho m?i ng??i ?y ??n bàn m?u ??nh k??

 

Huy?n ??c li?n sai ng??i ?i m?i Mã L??ng ??n, Huy?n ??c ti?p ?ãi sang tr?ng, r?i h?i k? gi? Kinh, T??ng.

 

L??ng th?a:

 

- Kinh, T??ng b?n m?t tr?ng tr?i, không th? gi? ???c lâu. Nên ?? công t? L?u K? ? ?ó d??ng b?nh, chiêu m? nh?ng ng??i c? ra giúp vi?c. Chúa công tâu vua cho công t? làm th? s? ?? yên lòng dân. Chúa công nên sang m?t nam ?ánh l?y b?n qu?n: Võ L?ng, Tr??ng Sa, Qu? D??ng và Linh L?ng. R?i thu góp ti?n l??ng ?? làm c?n b?n, ?ó là k? lâu dài ??y.

 

Huy?n ??c m?ng l?m, h?i:

 

- Trong b?n qu?n ?y, nên l?y qu?n nào tr??c?

 

L??ng th?a:

 

- Linh L?ng ? g?n mé tây T??ng Giang, nên l?y tr??c; th? ??n Võ L?ng sau s? l?y Qu? D??ng ? mé ?ông T??ng Giang; cu?i cùng l?y Tr??ng Sa.

 

Huy?n ??c cho Mã L??ng làm tùng s?; Y T?ch làm phó; m?i Kh?ng Minh ??n bàn b?c; ??a công t? sang T??ng D??ng, thay cho Vân Tr??ng v? Kinh Châu. R?i c?t quân ?i l?y Linh L?ng, sai Tr??ng Phi làm tiên phong, Tri?u Vân ?i ??c h?u. Kh?ng Minh, Huy?n ??c ?i làm trung quân, t?ng s? nhân mã m?t v?n r??i; ?? Vân Tr??ng gi? Kinh Châu, My Chúc và L?u Phong gi? Giang L?ng.

 

Thái thú Linh L?ng là L?u ??, nghe tin quân mã c?a Huy?n ??c ??n, bàn v?i con là L?u Hi?n. Hi?n nói:

 

- Xin cha hãy yên tâm, h?n tuy có Tr??ng Phi, Tri?u Vân hùng d?ng, nh?ng ta c?ng có th??ng t??ng Hình ??o Vinh s?c ??ch muôn ng??i, có th? ch?ng c? n?i.

 

L?u ?? sai ngay Hình ??o Vinh d?n h?n v?n quân ra cách thành ba ch?c d?m, l?p m?t cái tr?i d?a vào s??n núi ven sông. Thám mã báo:

 

- Kh?ng Minh d?n m?t toán quân ??n.

 

??o Vinh mang quân ra ??ch. Hai bên dàn tr?n, ??o Vinh tay xách m?t cái búa khai s?n, quát to lên r?ng:

 

- Quân ngh?ch t?c kia! Sao dám xâm ph?m vào b? cõi ta?

 

Ch? th?y bên ??i ph??ng hi?n ra m?t toán c? vàng, trong ?ám c? có m?t xe b?n bánh trên có m?t ng??i ??i kh?n l??t, m?c áo cánh h?c, c?m qu?t lông, v?y ??o Vinh báo r?ng:

 

- Ta là Gia Cát Kh?ng Minh ? Nam D??ng ?ây! Tào Tháo mang tr?m v?n quân, b? ta dùng m?t m?o nh? gi?t cho không còn m?nh giáp rút v?, b?n ng??i ??ch v?i ta sao n?i? Nay ta ??n chiêu an, sao không hàng ?i cho mau?

 

??o Vinh c??i, nói:

 

- Tr?n ?ánh ? Xích Bích là m?u c?a Chu Du, can gì ??n ng??i mà ng??i dám ??n ?ây khoác lác?

 

Nói ?o?n vác búa xông vào ?ánh.

 

Kh?ng Minh quay xe ch?y vào trong tr?n, c?a tr?n khép l?i. ??o Vinh vác búa t? ng?a xông vào, th? tr?n bên này b?ng chia thành hai ng? mà ch?y. ??o Vinh trông th?y phía gi?a có m?t ?ám c? vàng, ?oán ch?c Kh?ng Minh ? ?ó, nên c? nh?m ch? ?y mà ?u?i; qua m?t trái núi, ?ám c? vàng ??ng d?ng l?i. R?i c?a tr?n m? ra, xe b?n bánh bi?n m?t, ch? th?y m?t t??ng c?m mâu t? ng?a ra quát to m?t câu: “Ta là Tr??ng D?c ??c ?ây!” r?i x?c l?i ?âm ??o Vinh. ??o Vinh khoa búa ?ón ?ánh, ???c vài hi?p, nghe ch?ng ??ch không n?i, li?n quay ng?a ch?y. D?c ??c ?u?i theo, ti?ng hò reo ?m ?, quân ph?c hai bên ?? ra. ??o Vinh c? ch?t mà ch?y. Tr??c m?t l?i g?p m?t ??i t??ng ch?n ???ng thét l?n:

 

- Mày có bi?t Tri?u T? Long ? Th??ng S?n không?

 

??o Vinh bi?t thân ch?ng ??ch n?i, l?i không ???ng ch?y, ph?i xu?ng ng?a xin hàng. T? Long trói gi?i v? n?p Huy?n ??c và Kh?ng Minh. Huy?n ??c sai ?i?u ra chém, Kh?ng Minh v?i ng?n l?i, r?i b?o ??o Vinh:

 

- H? b?t ???c L?u Hi?n cho ta, thì ta cho hàng!

 

??o Vinh d? d? xin ?i. Kh?ng Minh nói:

 

- Ng??i dùng k? gì b?t ???c nó?

 

??o Vinh th?a:

 

- N?u quân s? tha cho tôi v?, tôi s? dùng l?i l? khéo léo l?a nó. ?êm nay, quân s? ??n c??p tr?i, tôi làm n?i ?ng, b?t s?ng L?u Hi?n, ?em v? n?p quân s?. L?u Hi?n ?ã b? b?t, thì L?u ?? t? nhiên ph?i hàng thôi!

 

Huy?n ??c không tin. Kh?ng Minh nói:

 

- Hình t??ng quân không sai l?i ?âu.

 

Li?n tha cho ??o Vinh v?.

 

V? ??n tr?i, Vinh thu?t c? ??u ?uôi câu chuy?n cho L?u Hi?n nghe. Hi?n h?i:

 

- Th? thì ta nên tính làm sao?

 

??o Vinh th?a:

 

- Nên nhân k? ?y mà dùng k? ta. ?êm nay, cho quân ph?c h?t ? ngoài tr?i; trong tr?i gi? v? c?m c? qu?t, ??i Kh?ng Minh ??n c??p tr?i, thì ?? ra b?t s?ng l?y.

 

L?u Hi?n nghe theo.

 

Canh hai ?êm hôm ?y, qu? nhiên có m?t toán quân, m?i ng??i xách m?t bó c?, kéo ??n c?a tr?i, nh?t t? ??t l?a lên. L?u Hi?n, ??o Vinh ?? ra ?ánh thì quân ??t l?a rút ch?y c?. Hai ng??i th?a th? ?u?i theo ??n h?n ch?c d?m, quân ??t l?a bi?n ?âu h?t. Hai ng??i v?i vàng quay v? tr?i, thì th?y ánh l?a ch?a t?t, trong tr?i m?t t??ng kéo quân xông ra, trông xem là Tr??ng Phi.

 

L?u Hi?n g?i ??o Vinh:

 

- Không nên v? tr?i nhà n?a, ??n c??p tr?i Kh?ng Minh ?i thôi.

 

Hai bên bèn quay tr? l?i; ?i ch?a ???c ch?c d?m, b?t ng? g?p Tri?u Vân ch?n ???ng ?ánh ra, phóng giáo ?âm ngay ??o Vinh ch?t l?n xu?ng ng?a. L?u Hi?n v?i vàng quay ng?a ch?y v?, l?i g?p ph?i Tr??ng Phi ?u?i ??n, b?t s?ng, trói l?i ?em v? n?p Kh?ng Minh.

 

L?u Hi?n kêu r?ng:

 

- ?ó là ??o Vinh xui tôi nh? th?, ch? không ph?i ch? ý c?a tôi.

 

Kh?ng Minh sai c?i trói, cho m?c áo t? t?, và cho u?ng r??u ?? hoàn h?n; r?i sai ng??i ??a vào thành d? cha ra hàng, n?u không hàng, s? phá tan thành trì, gi?t s?ch c? nhà.

 

L?u Hi?n tr? v? Linh L?ng, k? l?i v?i cha chuy?n Kh?ng T? nhân ??c và khuyên cha ra hàng. L?u ?? nghe theo, d?ng c? hàng trên m?t thành, r?i m? toang c?a thành, ?em ?n tín ??n n?p Huy?n ??c xin hàng. Kh?ng Minh cho L?u ?? gi? nguyên ch?c thái thú qu?n này, con là L?u Hi?n thì cho v? Kinh Châu theo giúp vi?c quân. Nhân dân toàn qu?n Linh L?ng vui m?ng, ph?n kh?i.

 

Huy?n ??c vào thành yên dân, khao th??ng ba quân r?i h?i các t??ng r?ng:

 

- Linh L?ng ?ã l?y xong, còn qu?n Qu? D??ng thì ai dám ?i l?y?

 

Tri?u Vân d? xin ?i, Tr??ng Phi c?ng h?ng hái xin ?i. Hai ng??i tranh nhau, Kh?ng Minh nói:

 

- T? Long xin tr??c, thì ch? m?t mình T? Long ???c ?i thôi.

 

Tr??ng Phikhông ch?u, nh?t ??nh ?òi xin ?i. Kh?ng Minh cho hai ng??i rút th?m, ai rút trúng thì ?i. T? Long l?i rút trúng. Tr??ng Phi phát khùng lên nói:

 

- Tôi không c?n ph?i ng??i giúp ??, ch? xin l?nh ba ngàn quân ?i, l?y thành trì d? nh? b?n.

 

Tri?u Vân nói:

 

- Tôi c?ng ch? xin ba nghìn quân ?i, n?u không l?y n?i thành, xin ch?u quân l?nh.

 

Kh?ng Minh m?ng l?m, b?t l?p t? quân l?nh, r?i kén ba nghìn tinh binh giao cho Tri?u Vân mang ?i. Tr??ng Phi h?n h?c không ch?u, Huy?n ??c quát b?o lui ra. Tri?u Vân d?n quân mã ??n th?ng Qu? D??ng.

 

Thám mã báo tin cho thái thú qu?n này là Tri?u Ph?m, Ph?m v?i h?p t??ng s? l?i bàn b?c. Qu?n quân hi?u uý là Tr?n ?ng, Pháo Long xin l?nh binh ra ?ánh.

 

Hai ng??i ??u xu?t thân là tay s?n b?n ? vùng núi Qu? D??ng. Tr?n ?ng tài lao ?inh ba, Pháo Long thì t?ng b?n gi?t ???c hai con h? m?t lúc. Hai ng??i c?y mình có s?c kho?, li?n b?m v?i Tri?u Ph?m:

 

- N?u L?u B? t?i, chúng tôi xin làm ti?n b?.

 

Tri?u Ph?m nói:

 

- Ta nghe L?u Huy?n ??c là hoàng thúc nhà Hán, l?i có Kh?ng Minh l?m m?u; Quan, Tr??ng c?c kho?. Nay kéo quân ??n ?ây, l?i là Tri?u T? Long, khi h?n ? Tr??ng B?n, xông xáo trong ?ám quân tr?m v?n nh? vào ch? không ng??i. Qu? D??ng ta có ???c bao nhiêu quân mã mà ??ch cho l?i, thà ??u hàng còn h?n.

 

Tr?n ?ng th?a:

 

- Tôi xin ra ?ánh, n?u không b?t ???c Tri?u Vân, b?y gi? thái thú ra hàng c?ng ch?a mu?n.

 

Tri?u Ph?m ng?n l?i không ???c, ?ành ph?i cho ?i.

 

Tr?n ?ng d?n ba nghìn quân mã ra kh?i thành, ?ã th?y Tri?u Vân ??n. ?ng dàn xong tr?n, c?m ?inh ba t? ng?a ?i ra. Vân tr? giáo m?ng r?ng:

 

- Ch? ta L?u Huy?n ??c, là em L?u C?nh Th?ng, nay giúp công t? L?u K? gi? Kinh Châu, sai ta ??n ?ây yên dân, sao ng??i dám ch?ng l?i?

 

Tr?n ?ng c?ng m?ng l?i:

 

- Ta ?ây ch? ph?c Tào th?a t??ng, ?âu có theo L?u B??

 

Vân gi?n l?m, khua giáo t? ng?a ??n ?ánh, ?ng c?ng múa ?inh ba ?ón ??, ???c b?n n?m hi?p, ?ng li?u ??ch không n?i, quay ng?a ch?y v?.Vân ?u?i theo. ?ng ngo?nh c? l?i th?y ng?a Tri?u Vân ?ã g?n k?p, li?n lao ?inh ba sang. Vân b?t ???c lao tr? l?i. ?ng v?i né mình tránh kh?i, thì ng?a c?a Vân ?ã ??n n?i r?i. Vân v??n tay núm ???c Tr?n ?ng, qu?ng xu?ng ??t, thét quân s? trói l?i ?em v? tr?i. Quân ??ch tan tác ch?y h?t.

 

Vân v? tr?i m?ng Tr?n ?ng r?ng:

 

- Cái th? nhà ng??i th?m vào ?âu, mà dám ??ch nhau v?i ta? Ta không thèm gi?t, tha cho ng??i v? b?o Tri?u Ph?m mau mau ra hàng.

 

?ng t? t?i, ôm ??u thui th?i tr? v?, nói h?t l?i v?i Tri?u Ph?m, Ph?m nói:

 

- Nguyên ta v?n mu?n hàng, ch? t?i ng??i c? c??ng mu?n ?ánh m?i ??n n?i này.

 

Nói r?i m?ng Tr?n ?ng lui ra, mang ?n tín và d?n vài m??i tên k? ??n t?n tr?i Tri?u Vân xin hàng. Vân ra tr?i ti?p vào, m? ti?c th?t ?ãi, ti?p nh?n ?n tín. R??u ???c vài tu?n, Ph?m nói:

 

- T??ng quân h? Tri?u, tôi c?ng h? Tri?u, n?m tr?m n?m tr??c ?ây d? th??ng là m?t nhà v?i nhau. T??ng quân quê ? Chân ??nh, tôi c?ng quê ? Chân ??nh, l?i cùng làng. N?u t??ng quân không chê, cho tôi ???c k?t làm anh em, th?c là v?n h?nh.

 

Vân m?ng l?m, cùng h?i tu?i nhau. Vân ?? tr??c Ph?m b?n tháng. Ph?m nh?n Vân làm anh. Hai ng??i cùng làng, cùng tu?i, l?i cùng h?, m??i ph?n t??ng ??c v?i nhau c? m??i. Mãi ??n chi?u m?i tan ti?c, Ph?m t? giã tr? v? thành.

 

Hôm sau, Ph?m m?i Vân vào thành yên dân. Vân d?n quân s? c? ? ngoài tr?i, ch? ?em n?m ch?c lính k? mã vào thành. C? dân ??t h??ng bày ?? bái v?ng ??ng ??c d?c ???ng nghênh ti?p. Vân ph? d? ?âu ??y, Ph?m m?i Vân vào dinh ?n ti?c. Khi r??u ?ã ngà ngà say. Ph?m l?i m?i Vân vào nhà sau u?ng ti?c n?a. Vân b?y gi? ?ã say, Ph?m b?ng nhiên g?i m?t ng??i ?àn bà ra nâng chén m?i Tri?u Vân. Vân trông th?y ng??i ?y ?n m?c ?? tr?ng, nhan s?c nghiêng n??c nghiêng thành m?i h?i Ph?m:

 

- Ng??i này là ai?

 

Ph?m th?a:

 

- ?ó là Phàn th?, ch? dâu tôi.

 

T? Long d?u s?c m?t l?i, t? v? kính tr?ng. Phàn th? chu?c r??u xong, Ph?m m?i ng?i xu?ng. Vân c?m t?. Phàn th? lui vào nhà trong.

 

Vân b?o Ph?m r?ng:

 

- Hi?n ?? sao dám phi?n ??n l?nh t?u m?i r??u v?y?

 

Ph?m c??i, ?áp:

 

- C?ng vì có chút duyên c?, xin anh ch? ng?i. Anh ru?t tôi ?ã quá c? cách ?ây ba n?m, ch? tôi ? goá m?t mình, ch?a trót ??i ???c. Tôi ?ã khuyên ch? tôi c?i giá. Ch? tôi nói: “H? ???c ng??i nào ?? ba ?i?u ki?n thì m?i l?y: m?t là v?n võ kiêm toàn, ti?ng ??n kh?p c? thiên h?; hai là t??ng m?o ???ng v?, uy nghi khác ng??i; ba là ph?i cùng m?t h? v?i anh tôi!” Anh th? ngh? xem thiên h? có m?y ng??i l?i h?p ???c c? ba ?i?u ki?n ?y không? Th? mà tôn huynh ???ng ???ng b?c anh hào, ti?ng vang b?n b?, l?i ??ng h? v?i anh tôi, th?t h?p v?i l?i ??c c?a ch? tôi l?m. N?u không hi?m ch? tôi x?u xa, xin t??ng quân cho ???c nâng kh?n s?a túi, ?? k?t thân mãi mãi v?i nhau, t??ng quân ngh? sao?

 

Vân nghe nói, n?i gi?n, vùng d?y thét l?n:

 

- Ta v?i ng??i ?ã k?t làm anh em, thì ch? dâu ng??i c?ng nh? ch? dâu ta, l? ?âu làm vi?c lo?n luân nh? th?!

 

Tri?u Ph?m h? th?n quá, ?áp r?ng:

 

- Ta ??i ?ãi t? t?, sao l?i dám vô l? làm v?y?

 

Li?n li?c m?t cho t? h?u, có ý mu?n sát h?i. Vân bi?t ý, ?ánh Ph?m ngã l?n xu?ng ??t, r?i ra th?ng c?a ph?, lên ng?a v? tr?i.

 

Ph?m g?i Tr?n ?ng, Pháo Long vào bàn b?c. ?ng nói:

 

- H?n ?ã t?c gi?n b? ?i, v?y ph?i ?ánh nhau m?i xong.

 

Ph?m nói:

 

- Ch? s? ?ánh không n?i h?n thôi!

 

Pháo Long bàn r?ng:

 

- ?? hai chúng tôi ??n trá hàng ? trong ?ám quân bên ?y. Thái thú nên d?n quân l?i khiêu chi?n, chúng tôi rình b?t s?ng h?n ngay t?i tr?n là xong.

 

Tr?n ?ng nói:

 

- C?n ph?i mang theo m?t s? quân mã.

 

Long nói:

 

- Ch? n?m tr?m quân k? là ?? r?i.

 

?êm hôm ?y hai ng??i d?n n?m tr?m quân ??n tr?i Tri?u Vân xin hàng. Vân bi?t rõ là trá hàng, nh?ng c?ng cho g?i vào. Hai ng??i vào tr??ng, nói r?ng:

 

- Tri?u Ph?m mu?n dùng k? m? nhân ?? l?a t??ng quân, ??nh ??i lúc nào t??ng quân say r??u thì gi?t ?i, l?y ??u ?em ??n n?p Tào Tháo, th?t là b?t nhân. Chúng tôi th?y t??ng quân t?c gi?n, s? liên lu? ??n mình, cho nên ??n xin hàng.

 

Vân gi? cách m?ng r?, m? ti?c kho?n ?ãi ân c?n. Hai ng??i u?ng r??u say quá, Vân sai trói l?i. R?i tra h?i b?n th? h?, qu? nhiên là ??n tráo hàng. Vân g?i c? n?m tr?m quân c?a ?ng Long vào, cho ?n u?ng no say, r?i ra l?nh:

 

- Tr?n ?ng, Pháo Long hai ng??i mu?n h?i ta, không can gì ??n b?n ng??i. B?n ng??i ph?i theo k? ta, s? ???c tr?ng th??ng.

 

Quân s? l?y t?. Vân l?p t?c sai chém hai ng??i, r?i sai n?m tr?m quân d?n ???ng, mình thì d?n m?t nghìn quân ?i sau, ?ang ?êm ??n th?ng thành Qu? D??ng g?i c?a, b?o r?ng:

 

- Tr?n, Pháo, hai t??ng ?ã gi?t ???c Tri?u Vân r?i, xin thái thú ra thành th??ng ngh?.

 

Quân trên thành ??t ?u?c lên soi, th?y ?úng là quân mã c?a nhà. Tri?u Ph?m v?i vàng ra thành. Vân quát ngay t? h?u b?t trói l?i. R?i vào thành uý l?o tr?m h? ?âu ??y và báo tin v? Huy?n ??c.

 

Huy?n ??c và Kh?ng Minh ??n Qu? D??ng, Vân ra ngênh ti?p. Tri?u Ph?m b? trói ?úng ? d??i th?m. Kh?ng Minh h?i, Ph?m thu?t l?i c? chuy?n mu?n g? ch? dâu, Kh?ng Minh b?o Vân r?ng:

 

- ?ó là vi?c t?t lành, t??ng quân sao gàn th??

 

Vân th?a:

 

- Tri?u Ph?m ?ã cùng v?i tôi k?t ngh?a anh em, n?u l?y ch? dâu h?n, thì mi?ng ??i chê c??i là m?t. Ng??i goá ch?ng b??c ?i b??c n?a là th?t ti?t, là hai. Tri?u Ph?m m?i hàng, ch?a bi?t b?ng d? th? nào là ba, Chúa công m?i d?p yên ???c Giang Hán, ng? còn ch?a yên, Vân tôi ?âu dám vì m?t ng??i ?àn bà mà b? vi?c l?n c?a chúa công?

 

Huy?n ??c nói:

 

- Bây gi?, vi?c l?n ?ã xong xuôi c? r?i, cho ng??i l?y nàng ?y, ng??i có thu?n không?

 

Vân th?a:

 

- Thiên h? ch? thi?u gì con gái, ch? lo công danh không l?p ???c, ch? có lo gì không có v? con!

 

Huy?n ??c khen r?ng:

 

- T? Long th? m?i th?c là tr??ng phu!

 

R?i tr?ng th??ng cho Tri?u Vân, và tha Tri?u Ph?m cho làm thái thú qu?n Qu? D??ng nh? c?.

 

Tr??ng Phikêu lên r?ng:

 

- Ch? m?t mình T? Long l?p ???c công, còn tôi là ?? vô d?ng hay sao? Tôi xin l?nh ba nghìn quân ??n l?y Võ L?ng, quy?t b?t s?ng thái thú Kim Toàn v? n?p.

 

Kh?ng Minh m?ng l?m, nói:

 

- D?c ??c mu?n ?i c?ng ???c, nh?ng ph?i tuân theo m?t ?i?u ki?n.

 

?ó là:

 

Quân s? ngh? ???c nhi?u m?u l?,

T??ng s? tranh nhau l?p chi?n công.

 

Ch?a bi?t Kh?ng Minh nói ?i?u gì, xem h?i sau s? rõ.

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

热门TAG: 越南语 阅读


------分隔线----------------------------
[查看全部]  相关评论
栏目列表