英语英语 日语日语 韩语韩语 法语法语 德语德语 西班牙语西班牙语 意大利语意大利语 阿拉伯语阿拉伯语 葡萄牙语葡萄牙语 俄语俄语 芬兰语芬兰语 泰语泰语 丹麦语丹麦语 对外汉语对外汉语
当前位置: 历史开奖记录 » 越南语阅读 » 名著越语阅读 » 正文

《三国演义》第六十一回

时间:2011-08-13来源:互联网 进入越南语论坛
核心提示:Bàng Th?ng, Pháp Chính hai ng??i khuyên m?i Huy?n ??c gi?t L?u Ch??ng ? ngay trong ti?c thì ch? v?y tay là l?y ngay ???c Tay Xuyên,
(单词翻译:双击或拖选)

本文地址:http://www.mdhka.com.cn/yuedu/mzsyyd/1110.html
文章摘要:《三国演义》第六十一回,滑头低利率港鱼粉,人心齐泰隔天三才。

 

 

H?i 61

 

Tri?u Vân ch?n sông gi?ng l?i A ??u;

Tôn Quy?n ??a th? ?ánh lui Tào Man.

 

 

 

Bàng Th?ng, Pháp Chính hai ng??i khuyên mãi Huy?n ??c gi?t L?u Ch??ng ? ngay trong ti?c thì ch? v?y tay là l?y ngay ???c Tây Xuyên, Huy?n ??c nh?t ??nh không nghe. Hôm sau, hai ng??i l?i cùng nhau ?n ti?c trong thành, chuy?n trò ??m th?m. Ti?c ??n n?a ch?ng, Bàng Th?ng bàn v?i Pháp Chính r?ng:

 

- Vi?c ?ã ??n th? này, không th? ?? cho chúa công ??nh ?o?t ???c, ta ph?i làm m?i xong.

 

Bèn sai Ngu? Diên lên th?m múa g??m, th?a c? gi?t L?u Ch??ng. Diên vâng l?nh, rút g??m b??c lên th?m nói r?ng:

 

- Trong ti?c không có gì làm vui, tôi xin múa g??m ?? góp vui.

 

Bàng Th?ng l?i g?i võ s? ??ng c? d??i th?m ?? giúp s?c cho Ngu? Diên. Các t??ng c?a L?u Ch??ng th?y Ngu? Diên múa g??m và các võ s? m?t c? nhìn chòng ch?c lên nhà trên, tòng s? là Tr??ng Nhi?m c?ng rút g??m ra nói r?ng:

 

- Múa g??m ph?i có hai ng??i ??i nhau m?i vui, tôi xin cùng múa v?i Ngu? t??ng quân.

 

Ngu? Diên ??a m?t cho L?u Phong. Phong c?ng rút g??m ra múa. L?u H?i, Lãnh Bào, ??ng Hi?n ??u rút g??m kéo ùa ra, nói:

 

- Chúng tôi xin múa c? m?t l??t ?? góp ph?n vui.

 

Huy?n ??c th?t kinh v?i vàng gi?t thanh g??m c?a m?t tên lính h?u, ??ng lên nói:

 

- Anh em ta h?i h?p u?ng r??u, không có gì ng? v?c nhau c?, ?ây l?i không ph?i là h?i “H?ng môn”, can gì mà ph?i mu?n g??m? N?u ai không b? g??m ?i thì ta chém!

 

L?u Ch??ng c?ng m?ng r?ng:

 

- Anh em ta h?p v?i nhau, hà t?t ph?i ?eo g??m!

 

Bèn b?t quân h?u b? c? g??m. Chúng th?y v?y ùa nhau kéo xu?ng h?t. Huy?n ??c l?i g?i lên cho m?i ng??i c?c r??u, và nói r?ng:

 

- Anh em ta là máu m? trong h? v?i nhau, cùng bàn vi?c l?n, không b?ng d? nào, các ng??i ch? có ng? v?c!

 

Các t??ng l?y t?.

 

L?u Ch??ng c?m l?y tay Huy?n ??c khóc và nói r?ng:

 

- Em không bao gi? quên ?n anh ???c!

 

Hai ng??i u?ng r??u vui v? mãi t?i t?n chi?u m?i tan ti?c.

 

Huy?n ??c v? tr?i, trách Bàng Th?ng r?ng:

 

- Sao các ông l?i ??y tôi t?i ch? mang ti?ng b?t ngh?a? T? rày không ???c th? n?a nhé!

 

Th?ng than th? lui ra.

 

L?u Ch??ng v? ??n tr?i, b?n L?u H?i nói:

 

- Chúa công có bi?t quang c?nh trong ngày hôm nay không? B?t nh??c v? ngay cho s?m, ch? ? ?ây n?a mà sinh v?.

 

L?u Ch??ng nói:

 

- Anh ta là L?u Huy?n ??c ch? có ph?i nh? ng??i khác ?âu!

 

Các t??ng nói:

 

- Huy?n ??c tuy không b?ng d? nào, nh?ng b?n th? h? c?a y, ai c?ng mu?n nu?t ngay Tây Th?c ?? c?u l?y phú quý.

 

Ch??ng nói:

 

- Các ng??i không nên chia r? anh em ta.

 

Và nh?t ??nh không nghe, c? ngày ngày cùng v?i Huy?n ??c u?ng r??u, trò chuy?n vui v?.

 

Ch?t có tin báo Tr??ng L? s?p s?a binh mã xâm ph?m vào c?a Hà Manh. Ch??ng m?i Huy?n ??c ra ch?ng c?. Huy?n ??c vui v? vâng l?i, ngay hôm ?y d?n quân b?n b? ra c?a ?i Hà Manh.

 

Các t??ng khuyên L?u Ch??ng nên sai ??i t??ng gi? v?ng các c?a ?i, ?? phòng Huy?n ??c có gây bi?n gì không. Ch??ng tr??c còn không nghe, sau vì m?i ng??i nói mãi, m?i sai ?ô ??c ? B?ch Thu? là Cao Bái, D??ng Hoài gi? v?ng c?a ?i B?i Thu?, còn mình thì tr? v? Thành ?ô.

 

Huy?n ??c ??n Hà Manh, quân l?nh nghiêm minh, làm nh?ng ?i?u ân hu? v?i dân ?? thu ph?c lòng ng??i.

 

Có ng??i báo tin ?y sang ?ông Ngô. Tôn Quy?n h?i c? v?n võ l?i bàn b?c.

 

C? Ung nói:

 

- L?u B? ?em quân vi?n chinh xông vào n?i núi non hi?m tr?, ch?a d? ?ã v? ???c. Chúa công sao không sai m?t ??o qu?n ch?n l?p c?a vào Xuyên, c?t ??t ???ng y v?, r?i ?em h?t c? quân ?ông Ngô ?ánh l?y l?i Kinh T??ng có ???c không? ?ó là m?t c? h?i r?t hay, không nên b? l?.

 

Quy?n nói:

 

- M?o ?y ph?i l?m!

 

?ang bàn b?c, b?ng m?t ng??i ? sau bình phong b??c ra, thét m?ng:

 

- ??a nào bày ra k? ?y th?, nên chém ?i! ??nh h?i con bà hay sao?

 

Chúng gi?t mình trông xem ai, thì là Ngô qu?c thái. Qu?c thái gi?n l?m, nói:

 

- C? ??i ta ch? ???c m?n con gái, g? cho L?u B?. Nay b?n ng??i ??ng binh thì tính m?ng con ta s? ra th? nào?

 

Nhân th?, l?i m?ng c? Tôn Quy?n:

 

- Mày th?a k? nghi?p c?a cha anh, th?ng l?nh tám m??i m?t châu qu?n, còn ch?a v?a ý, l?i mu?n vì m?t chút l?i nh?, mà b? tình anh em hay sao?

 

Tôn Quy?n vâng d? luôn mi?ng r?i ?áp r?ng:

 

- M? ?ã d?y th?, con ?âu dám trái l?i.

 

Li?n quát các quan lui ra h?t. Tôn Quy?n ??ng d??i hiên ng?m ngh?:

 

- C? h?i này mà b? l?, thì Kinh T??ng bao gi? m?i l?y l?i ???c?

 

Còn ?ang phân vân thì Tr??ng Chiêu vào nói:

 

- Chúa công lo ngh? vi?c gì th??

 

Tôn Quy?n nói:

 

- Chính là vi?c bàn b?c lúc nãy.

 

Chiêu nói:

 

- Vi?c ?y r?t d?. Nên sai m?t t??ng tâm phúc ?em ?? n?m tr?m quân, l?n vào Kinh Châu, ??a m?t phong th? m?t ??a cho qu?n chúa, nói d?i là qu?c thái ? nhà m?t n?ng, mu?n trông th?y m?t con gái, mang qu?n chúa v? ngay ?ông Ngô. Huy?n ??c ch? có m?t con, b?o ?em c? v? nhân th?. B?y gi? t?t Huy?n ??c ph?i ?em Kinh Châu ??i l?y A ??u. N?u không nghe, ta s? d?y binh thì ch?ng còn ng?i gì n?a!

 

Quy?n nói:

 

- K? ?y hay l?m! Ta có m?t t??ng tên là Chu Thi?n, r?t can ??m, t? thu? nh? theo v?i anh ta, trèo t??ng v??t c?ng th?c tài. Nay sai ?i vi?c này h?n ???c.

 

Chiêu nói:

 

- Xin ??ng ti?t l?, b?o y lên ???ng ngay thôi!

 

Tôn Quy?n l?p t?c sai Chu Thi?n d?n n?m tr?m quân, ?n m?c gi? làm lái buôn, chia làm n?m thuy?n; l?i làm s?n gi?y thông hành gi?, phòng khi có ng??i h?i ??n, trong thuy?n ch?a gi?u nhi?u ?? khí gi?i.

 

Chu Thiênvâng l?nh, ?i ???ng thu? sang Kinh Châu. ??n n?i, thuy?n ghé c?nh b?, Thi?n l?n vào thành, sai lính canh c?a báo tin cho Tôn phu nhân bi?t. Phu nhân g?i vào, Thi?n trình th? lên.

 

Phu nhân th?y nói qu?c thái ?m n?ng, ?a n??c m?t h?i. Chu Thi?n l?y b?m.

 

- Qu?c thái m?t n?ng l?m, ngày ?êm ch? mong m?i phu nhân, n?u phu nhân v? ch?m thì m? con khó ???c trông th?y m?t nhau. Qu?c thái l?i mu?n xem m?t A ??u, xin phu nhân ?em v? nhân th?.

 

Phu nhân nói:

 

- Hoàng thúc mang quân ?i ?ánh xa, nay ta mu?n v?, c?n ph?i báo cho quân s? bi?t m?i ???c.

 

Chu Thi?n nói:

 

- N?u quân s? b?o c?n ph?i báo tin cho hoàng thúc, ??i l?nh tr? l?i r?i m?i xu?ng thuy?n, thì làm th? nào?

 

Phu nhân nói:

 

- N?u c? t? ti?n ra ?i, ch?c s? b? c?n tr?.

 

Chu Thi?n nói:

 

- ? ngoài sông ?ã chu?n b? thuy?n bè ?âu vào ??y c? r?i, ch? còn vi?c m?i phu nhân lên xe ra kh?i thành mà thôi.

 

Phu nhân nghe tin m? b?nh n?ng, ru?t nóng b?n ch?n, li?n ?m A ??u b?y tu?i lên xe và ba m??i ng??i ?i theo. Ng??i nào ng??i n?y ?eo g??m lên ng?a, r?i Kinh Châu ra b? sông xu?ng c? thuy?n. Ng??i trong cung ?i?n ??nh ?i báo thì phu nhân ?ã t?i tr?n Sa ??u r?i.

 

Chu Thi?n s?p s?a b?i thuy?n ?i, b?ng th?y ? trên b? có ng??i g?i to:

 

- Xin ??ng ch? thuy?n ?i v?i, thong th? cho tôi xu?ng ti?n phu nhân ?ã.

 

Ng??i g?i ?ó là Tri?u Vân ?i tu?n v?, ???c tin ?y gi?t n?y mình, v?i vàng ?em b?n n?m ??y t? ch?y nh? gió men b? sông ?u?i theo. B?y gi? Chu Thi?n c?m giáo dài, quát to lên r?ng:

 

- Ng??i là ai mà dám ??n ?ây c?n tr? chúa m?u?

 

Nói th? r?i sai quân s? nh? neo c? m?t l??t, ?? khí gi?i s?p bày ra la li?t trên thuy?n. Gió thu?n, n??c xuôi, thuy?n l??t vùn v?t gi?a dòng sông.

 

Vân c? ch?y theo d?c b? sông, v?a ch?y v?a g?i r?ng:

 

- Phu nhân mu?n ?i thì ?i, tôi ch? xin b?m m?t câu mà thôi.

 

Chu Thi?n làm l?, thúc thuy?n ?i mi?t. Vân ch?y theo ???c h?n m??i d?m, ch?t th?y trong l?ch sông có chi?c thuy?n ?ánh cá bu?c c?nh b?, Vân li?n b? ng?a, c?m giáo nh?y lên thuy?n, ch? có hai ng??i ch?, theo thuy?n phu nhân mà ?u?i. Chu Thi?n sai quân b?n ra. Vân l?y giáo g?t, tên r?i l? t? xu?ng n??c. Còn cách nhau ?? h?n m?t tr??ng, quân Ngô phóng giáo ?âm lo?n x? sang thuy?n Tri?u Vân. Vân b? giáo, rút g??m Thanh Công chém b?t c? giáo, r?i nh?y v?t m?t cái sang ngay thuy?n l?n. Quân Ngô r?ng r?i h?t vía, ngã l?n tùm c? xu?ng sông. Vân vào trong khoang thuy?n, th?y phu nhân ?ang ng?i ôm A ??u. Phu nhân quát m?ng r?ng:

 

- Ng??i là ai mà dám vô l? th??

 

Vân cài g??m vào v?, vâng vâng d? d?, nói:

 

- Chúa m?u ?i ?âu, sao không nói cho quân s? ???c bi?t?

 

Phu nhân nói:

 

- M? ta ?m n?ng, ta ph?i v?i v?, nên không k?p báo ?ó.

 

Vân nói:

 

- Chúa m?u v? th?m b?nh, c? sao l?i mang c? ti?u ch? nhân ?i?

 

Phu nhân nói:

 

- A ??u là con ta, ?? l?i ? Kinh Châu không có ng??i coi sóc.

 

Vân nói:

 

- Chúa m?u ngh? th? sai r?i! Chúa công ch? v?n v?n có m?t gi?t máu này, tôi m?t mình xông pha trong ?ám quân tr?m v?n ? Tr??ng B?n m?i c?u ???c ra. Nay chúa m?u l?i mang c? ?i, th? là ngh?a lý gì?

 

Phu nhân gi?n nói:

 

- Ng??i ch?ng qua là m?t tên võ s? d??i tr??ng, cai qu?n th? nào ???c vi?c nhà ta?

 

Vân nói:

 

- Phu nhân mu?n ?i thì ?i, nh?ng ph?i ?? ti?u ch? nhân ? l?i m?i ???c.

 

Phu nhân thét r?ng:

 

- Ng??i ?ang n?a ???ng s?n vào thuy?n ta, ??nh làm ph?n có ph?i không?

 

Vân nói:

 

- Phu nhân mà không ?? ti?u ch? nhân ? l?i thì d?u ch?t tôi c?ng không dám ?? cho phu nhân ?i.

 

Phu nhân quát sai th? t? xúm vào lôi xé Tri?u Vân. Vân ??y ?ám th? t?, ng??i nào ng??i n?y ngã dúi c? xu?ng, r?i s?n vào t?n b?c phu nhân gi?ng l?y A ??u ôm ra ??ng ??u thuy?n. Vân mu?n ghé vào b?, nh?ng không có ai giúp, mu?n hành hung l?i s? không h?p lý, ti?n thoái l??ng nan. Phu nhân quát th? t? xúm vào mà gi?ng A ??u ra. Vân m?t tay ôm ch?t l?y A ??u, m?t tay c?m l?m l?m thanh g??m, không ai dám ??n g?n, Chu Thi?n ? phía sau ra s?c gi? v?ng tay lái cho thy?n ch?y th?t mau. Gió thu?n n??c xuôi, thuy?n l??t vùn v?t nh? tên.

 

Vân ch? có m?t mình, không th? ghé ???c thuy?n vào b?. B?ng nhiên ? d??i h? l?u, có ?? m??i chi?c thuy?n gióng hàng b?i t?i, tr?ng ?ánh vang l?ng, c? bay ph?p ph?i. Vân ngh? b?ng:

 

- Chuy?n này m?c ph?i m?o ?ông Ngô r?i!

 

Li?n nhìn sang ??u thuy?n th?y m?t t??ng c?m ng?n mâu g?i to:

 

- T?u t?u! Ph?i ?? cháu nh? l?i ?ây!

 

Nguyên Tr??ng Phi ?ang ?i tu?n ti?u, nghe th?y tin ?ó, v?i vàng ??n c?a sông Du Giang v?a g?p thuy?n ?ông Ngô, li?n ch?n ngay l?i.

 

Phi rút g??m, nh?y v?t sang thuy?n. Chu Thi?n c?m ?ao ?ón ?ánh. Phi chém ngay m?t nhát ngã g?c, r?i xách ??u Chu Thi?n ném vào ch? phu nhân ng?i.

 

Phu nhân gi?t mình nói:

 

- Thúc thúc sao dám vô l? th??

 

Tr??ng Phinói:

 

- T?u t?u không coi anh tôi là tr?ng, dám t? ti?n mang cháu v?, ?ó m?i là vô l?.

 

Phu nhân nói:

 

- M? ta m?t n?ng g?n ch?t. N?u ??i anh chú tr? l?i, thì h?ng m?t vi?c ta. Nh??c b?ng chú không cho ta v?, ta tình nguy?n ?âm ??u xu?ng sông mà ch?t cho r?nh!

 

Tr??ng Phibàn v?i Tri?u Vân r?ng:

 

- N?u c? b?c bách cho phu nhân ph?i ph?n chí, thì chúng ta c?ng không ph?i ??o h? th?n. Chi b?ng ??a A ??u v? là xong.

 

R?i nói v?i phu nhân r?ng:

 

- Ch? ?i! Anh tôi là hoàng thúc nhà Hán, c?ng không nh?c gì danh giá c?a ch?. Ch? nay v? th?m b?nh m?, n?u còn nh? ??n ân ngh?a anh tôi, thì xin ch? mau tr? v? nhé!

 

Nói ?o?n, Tr??ng Phi ôm l?y A ??u sang thuy?n c?a mình cùng v?i T? Long tr? v?. Còn n?m chi?c thuy?n c?a phu nhân thì m?c ý cho ?i.

 

Ng??i sau có th? khen T? Long r?ng:

 

N?m x?a c?u chúa ? ???ng D??ng

Nay l?i li?u thân ch?n ??i giang

Thuy?n Ngô t??ng s? bay h?n vía

T? Long anh d?ng ti?ng ??n vang.

 

L?i có th? khen Tr??ng Phi r?ng:

 

H? r?ng bên c?u ti?ng thét rinh

Quân Tào tr?m v?n r?ng r?i kinh

Bu?i nay phò chúa trên sông c?

Danh ti?ng nghìn thu ?? s? xanh!

 

Hai ng??i m?ng r? quay thuy?n v?. ?i ch?a ???c vài d?m thì g?p ??i thuy?n l?n c?a Kh?ng Minh ??n ti?p ?ng. Kh?ng Minh th?y ?ã c??p ???c A ??u v?, m?ng l?m, bèn lên c? b?, c??i ng?a ?i v?. Kh?ng Minh vi?t th? g?i ??n c?a ?i Hà Manh, báo tin cho Huy?n ??c bi?t.

 

Tôn phu nhân v? ??n Ngô, thu?t l?i ??u ?uôi vi?c Tri?u Vân, Tr??ng Phi ch?n ???ng gi?t m?t Chu Thi?n và c??p l?i A ??u. Tôn Quy?n n?i gi?n nói:

 

- Em ta ?ã v? ?ây r?i, không thân gì v?i bên kia n?a, thù gi?t Chu Thi?n này, ph?i báo m?i xong!

 

Li?n h?i c? v?n võ l?i, bàn vi?c c?t quân ?ánh Kinh Châu. Ch?t có ng??i vào báo r?ng Tào Tháo ?em b?n m??i v?n ??i quân, ??n ?ánh báo thù tr?n Xích Bích m?i r?i. Tôn Quy?n nghe tin gi?t mình, gác vi?c Kinh Châu l?i và bàn k? ch?ng nhau v?i Tào Tháo. Gi?a khi ?ó l?i ???c tin quan tr??ng s? là Tr??ng Hoành m?t, có vi?t l?i m?t phong th?, sai ng??i ?em trình Tôn Quy?n. Quy?n m? th? xem, trong th? vi?t:

 

“Sông núi ? M?t L?ng, có khí ?? v??ng, xin chúa công d?i ?ô ra ?ó ?? gây d?ng c? nghi?p muôn ??i”.

 

Quy?n xem xong khóc l?n, nói v?i các quan r?ng:

 

- Tr??ng T? C??ng khuyên ta d?i ?ô, ta n? nào ch?ng nghe l?i?

 

L?p t?c sai s?a sang ??t Ki?n Nghi?p, xây ??p thành Th?ch ??u.

 

Lã Mông nói:

 

- Quân Tào kéo ??n, nên ??p ? ? c?a Nhu Tu ?? phòng gi?.

 

Các t??ng ??u nói:

 

- Lên b? ?ánh gi?c, r?i rút xu?ng thuy?n, c?n gì ph?i ??p thành?

 

Mông nói:

 

- Vi?c dùng binh có lúc thu?n l?i lúc khó kh?n, ch?a ch?c ?ánh ?ã ???c ngay. N?u g?p ??ch, hai bên giáp chi?n, thì n??c c?ng không k?p u?ng, còn nói gì ??n xu?ng thuy?n?

 

Quy?n nói:

 

- Ng??i không lo xa, ?t v? t?i g?n, ý ki?n c?a T? Minh hay l?m ??y.

 

Li?n sai vài v?n quân ??p ? Nhu Tu, làm không k? ngày ?êm, xong ?úng k? h?n.

 

Nói v? Tào Tháo ? H?a ?ô, m?i ngày m?t h?ng hách thêm. Quan tr??ng s? là ??ng Chiêu th?a r?ng:

 

- T? x?a ??n nay, ch?a th?y b?c nhân th?n nào công to b?ng th?a t??ng, d?u ??n Chu Công, Lã V?ng c?ng theo ch?a k?p. Ch?i gió g?i m?a, h?n ba m??i n?m tr?i quét s?ch bao k? hung b?o, tr? h?i cho nhân dân, ?em l?i ???c c? ?? nhà Hán, sao l?i ch?u ??ng trong hàng ng? b?y tôi? Th?a t??ng x?ng ?áng ti?n ch?c lên làm Ngu? công, phong thêm “l? C?u tích”[1] ?? bi?u d??ng công ??c.

 

Tuân Úc can r?ng:

 

- Không nên, th?a t??ng c?t ngh?a binh là c?t ?? giúp nhà Hán. Nên gi? ??o trung trinh, gi? lòng khiêm nh??ng m?i ph?i. Quân t? yêu ng??i ph?i khuyên l?y ?i?u ??c, làm th? không ???c!

 

Tháo nghe xong tái m?t l?i. ??ng Chiêu nói:

 

- Sao l?i vì m?t ng??i mà ?? m?i ng??i th?t v?ng?

 

Li?n dâng bi?u tôn Tào Tháo lên làm Ngu? công, phong thêm l? C?u tích.

 

Tuân Úc than r?ng:

 

- Ta không ng? ngày nay l?i nhìn th?y vi?c th? này!

 

Tháo nghe câu ?y, cho Úc là không có ý giúp mình.

 

Mùa ?ông tháng m??i, n?m Ki?n An th? m??i b?y, Tháo c?t quân sang ?ánh ?ông Ngô, mang theo c? Tuân Úc. Úc bi?t Tháo mu?n gi?t mình, li?n cáo b?nh ngh? l?i ? Th? Xuân. M?t hôm, Tháo sai ng??i ?em cho Tuân Úc m?t h?p ?? ?n, trên h?p có ch? Tháo vi?t, phong l?i t? t?. Úc m? h?p ra không th?y có gì c?. Úc bi?t ý, bèn u?ng thu?c ??c t? t?, b?y gi? ?ã 50 tu?i.

 

Ng??i sau có th? than r?ng:

 

V?n Nh??c tài hoa n?c ti?ng cao

Ti?c thay l? b??c c?a quy?n hào

Su?i vàng h? m?t nhìn vua Hán

?? v?i L?u h?u ?? ???c sao?

 

Con Tuân Úc là Tuân H?n, ??a th? báo tin bu?n cho Tào Tháo. Tháo h?i h?n quá, sai làm ma to, l?i ??t tên thu? là Kinh h?u.

 

L?i nói, ??i quân c?a Tào Tháo kéo ??n Nhu Tu, Tháo sai Tào H?ng d?n ba v?n quân thi?t giáp ?i tr??c do thám. H?ng ??n b? sông, r?i tr? v? b?o r?ng:

 

- Mé bên kia sông, c? m?t r?ng dài, ch? th?y tinh k? nhan nh?n, nh?ng không bi?t quân s? c?a h? ?óng quân ? ch? nào.

 

Tháo áy náy, d?n quân ti?n ??n th?ng c?a sông Nhu Tu, dàn thành th? tr?n, r?i d?n h?n tr?m th? h? lên s??n núi dòm sang bên kia, th?y chi?n thuy?n chia ra t?ng ??i, hàng ng? ch?nh t?; c? thì chia làm n?m s?c, khí gi?i sáng choang. Tôn Quy?n ng?i trên chi?c thuy?n to ? gi?a, che m?t ?ôi tán vóc xanh, hai bên v?n võ ??ng h?u. Tháo tr? roi nói:

 

- ?? con nên ???c nh? Tôn Tr?ng M?u, ch? nh? con L?u C?nh Th?ng thì ch? là ?? chó l?n mà thôi!

 

B?ng ?âu, ti?ng ?m ?m n?i d?y, thuy?n Ngô ào ào kéo c? lên; trong ? ??t có toán quân ?? ra ?ánh, quân Tào ù té ch?y c?, không sao ng?n l?i ???c. Ch?t l?i có h?n m?t tr?m k? mã s?n ??n t?n chân núi, m?t t??ng c??i ng?a ?i ??u, m?t bi?c râu ??, chúng trông ra thì ra là Tôn Quy?n. Quy?n d?n m?t ??i quân ??n ?ánh Tào Tháo. Tháo th?t kinh, v?i vàng quay ng?a v? thì ??i t??ng ?ông Ngô là Hàn ???ng, Chu Thái xông ra ?u?i theo. H?a Ch? ? sau l?ng Tào Tháo, múa ?ao ra ??ch hai t??ng. Tháo ch?y thoát ch?y v? ??n tr?i. Ch? ?ánh nhau v?i hai t??ng vài ba m??i hi?p r?i c?ng v? n?t.

 

Tháo v? tr?i, tr?ng th??ng cho H?a Ch?, và trách các t??ng r?ng:

 

- V?a g?p ??ch ?ã b? ch?y tr??c làm m?t c? nhu? khí c?a ta. T? rày còn nh? th? n?a, thì ta chém c? ?ó!

 

Canh hai ?êm hôm ?y, ngoài tr?i ti?ng hò reo r?m tr?i. Tháo v?i vàng lên ng?a, thì b?n m?t l?a cháy ?ùng ?ùng, quân Ngô ?ã xông vào c??p tr?i l?n r?i. Hai bên ?ánh nhau mãi ??n sáng, quân Tào ph?i lùi n?m m??i d?m ?óng tr?i.

 

Tháo bu?n b?c, gi? quy?n binh th? ra xem. Trình D?c vào b?m r?ng:

 

- Th?a t??ng gi?i binh pháp, há không bi?t vi?c dùng binh c?t ph?i nhanh chóng hay sao? Th?a t??ng chuy?n này c?t quân, dây d?a ngày tháng, ?? cho Tôn Quy?n bi?t mà phòng b? tr??c, ??p ???c ? ? c?a sông Nhu Tu. Ta khó lòng ?ánh ???c, chi b?ng rút quân v? H?a ?ô, s? tìm k? khác.

 

Tháo không tr? l?i:

 

D?c lui ra. Tháo ng? mình xu?ng n?m ngh?, ch?t nghe ti?ng thu? tri?u réo ?m ?m nh? muôn ngàn con ng?a ?ua nhau phi ch?y; trông ra xem, th?y d??i sông có v?ng m?t tr?i ?? chói, ánh sáng loá c? m?t; ng?ng ??u lên trên tr?i, l?i th?y có hai v?ng m?t tr?i n?a ??i chi?u nhau. B?ng nhiên, m?t tr?i d??i lòng sông bay vút lên r?i sa xu?ng núi tr??c tr?i, n? ?m m?t ti?ng nh? sét. Tháo gi?t mình t?nh d?y, té ra gi?c chiêm bao. Lúc ?y ???ng bu?i tr?a, Tháo sai ?óng ng?a, d?n n?m m??i k? mã kéo ??n ch? s??n núi có m?t tr?i sa trong gi?c m? xem ra làm sao. Tháo v?a ??n ?ang m?i ng?m nghía thì th?y m?t toán quân mã, t??ng ?i ??u ??i m? vàng, m?c áo giáp vàng, chính là Tôn Quy?n.

 

Quy?n th?y Tháo ??n, bình t?nh d?ng ng?a l?i, gi? roi tr? b?o Tào Tháo:

 

- Th?a t??ng tr?n gi? Trung Nguyên, phú quý t??ng ??n th? là cùng, c? sao lòng tham không ?áy, l?i mu?n xâm ph?m Giang Nam tôi?

 

Tháo ?áp:

 

- Ph?n ng??i là tôi con, không bi?t tôn kính nhà vua, ta ph?ng m?nh thiên t?, ??n ?ây h?i t?i ng??i ?ó!

 

Quy?n c??i, nói:

 

- Nói th? mà không bi?t ng??ng m?t à? Thiên h? ai không bi?t ng??i m??n ti?ng thiên t? ?? sai b?o ch? h?u. Ta ?ây không ph?i là không bi?t tôn kính nhà Hán, th?c là mu?n ?ánh ng??i ?? giúp nhà Hán ?ó.

 

Tháo gi?n l?m, quát các t??ng lên núi b?t Tôn Quy?n. B?ng nhiên có ti?ng tr?ng n?i, hai toán quân ? sau núi ?? ra, bên h?u có Hàn ???ng, Chu Thái; bên t? có Tr?n V?, Phan Ch??ng. B?n t??ng d?n ba ngàn quân cung n?, b?n ra nh? m?a. Tháo v?i vàng d?n các t??ng ch?y v?. B?n t??ng ?u?i theo ri?t l?m, may có H?a Ch? d?n m?t ??i quân h? v?, ra ?ánh tr?n, c?u ???c Tào Tháo. Quân Ngô th?ng tr?n kéo v? Nhu Tu.

 

Tháo v? ??n tr?i, t? ngh?: “Tôn Quy?n không ph?i là ng??i t?m th??ng, ?ng vào m?t tr?i ?? trong gi?c m?ng, sau này ?t làm ??n ?? v??ng”. B?i th? có ý mu?n rút quân v?, nh?ng l?i s? ?ông Ngô chê c??i, ch?a ??nh ti?n thoái b? nào. Hai bên l?i ch?i nhau h?n m?t tháng, ?ánh m?y tr?n khi ???c khi thua. Qua sang tháng giêng, m?a xuân t?m tã, ngòi l?ch ??y n??c, quân s? ? trên ?ám bùn l?y, vô cùng kh? s?. Tháo lo l?m, h?i các t??ng l?i bàn b?c, ng??i thì khuyên rút quân v?, k? thì nói r?ng nên nhân lúc mùa xuân ?m áp c? ?ánh ?i. Tháo trong b?ng phân vân, ch?t có s? gi? ?ông Ngô ??a th? ??n. Tháo m? th? ra xem, ??i ý vi?t:

 

“Tôi v?i th?a t??ng cùng là b?y tôi nhà Hán, th?a t??ng không bi?t báo ?n tr??c, tr? an nhân dân, mà c? ??ng vi?c binh ?ao, tàn h?i sinh linh, ng??i nhân ??c ?âu có th?? Hi?n nay m?a xuân ?ang th?nh, ông nên v? mau ?i. N?u không s? có v? Xích Bích n?a ?ó. Ông nên ngh? cho k?”.

 

Sau th? l?i phê hai câu r?ng:

 

“Ông mà không ch?t, tôi c?ng khó ng?i yên ???c”.

 

Tháo xem xong c??i mà nói r?ng:

 

- Tôn Tr?ng M?u không d?i ta ch?ng.

 

L?p t?c sai h?u th??ng cho s? gi?, truy?n l?nh rút quân v? r?i sai quan thái thú L? Giang là Chu Quang tr?n gi? Hoãn Thành, còn mình thu ??i quân v? H?a X??ng.

 

Tôn Quy?n c?ng thu quân v? M?t L?ng, bàn v?i các t??ng r?ng:

 

- Tào Tháo tuy ?ã v? b?c, nh?ng L?u B? còn ? Hà Manh. Sao không ?em quân ch?ng Tào l?y Kinh Châu nhân th??

 

Tr??ng Chiêudâng k? r?ng:

 

- Ch?a nên ??ng binh v?i! Tôi có m?t m?o này khi?n L?u B? không tr? v? ???c Kinh Châu.

 

?y là:

 

Tào Tháo v?a rút v? b?c ??a

Tôn Quy?n l?i mu?n ??n Kinh Châu

 

Ch?a bi?t Tr??ng Chiêu hi?n k? ra làm sao, xem ??n h?i sau thì bi?t.

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

热门TAG: 越南语 阅读


------分隔线----------------------------
[查看全部]  相关评论
栏目列表