英语英语 日语日语 韩语韩语 法语法语 德语德语 西班牙语西班牙语 意大利语意大利语 阿拉伯语阿拉伯语 葡萄牙语葡萄牙语 俄语俄语 芬兰语芬兰语 泰语泰语 丹麦语丹麦语 对外汉语对外汉语
当前位置: 历史开奖记录 » 越南语阅读 » 名著越语阅读 » 正文

《水浒传》第十一回(越语版)

时间:2011-12-05来源:互联网 进入越南语论坛
核心提示:H?i 11 Ma ?ao th?n, Lm Xung g?p ng??i ngang s?c; Bn g??m bo, D??ng Ch gi?t c?p khng lng. Lm Xungth?y ng??i kia ma ?ao ??n ?nh th hai m?t tr?n trn xoe, hng ru hm d?ng ng??c, r?i c?ng gi? giao ra c?
(单词翻译:双击或拖选)

本文地址:http://www.mdhka.com.cn/yuedu/mzsyyd/2224.html
文章摘要:《水浒传》第十一回(越语版),前人种树遭逢际会奋身不顾,模数加长型线描。

 

H?i 11 Múa ?ao th?n, Lâm Xung g?p ng??i ngang s?c; Bán g??m báo, D??ng Chí gi?t c?p không lông.

Lâm Xungth?y ng??i kia múa ?ao ??n ?ánh thì hai m?t tr?n tròn xoe, hàng râu hùm d?ng ng??c, r?i c?ng gi? giao ra c? l?i, hai bên k? ?ánh ng??i ??, ch?ng nhau ??c ch?ng h?n ba m??i hi?p, mà ch?a rõ ???c thua.
Khi ?ánh ???c ?? hai m??i hi?p n?a, s?p quy?t ???c thua, thì ch?t th?y ti?ng trên ??nh núi g?i to lên r?ng:
- Hai v? h?o hán hãy khoan tay, ??ng ?ánh nhau n?a.
Lâm Xung nghe v?y, nh?y tót ra ngoài vòng, r?i hai bên cùng ??ng d?ng ?ao l?i.
B?y gi? V??ng Luân, ?? Thiên, T?ng V?n cùng m?y ??a ti?u lâu la xu?ng núi ch? thuy?n ra, r?i ?i ??n ch? hai ng??i mà nói r?ng:
- Hai thanh ?ao c?a hai v? h?o hán th?c là th?n xu?t q?y m?t không ai theo k?p, ông n?y là Báo T? ??u Lâm Xung, là anh em chúng tôi, còn ông m?t xanh kia là ai, xin cho chúng tôi bi?t tên h??
Ng??i kia nói:
- Ta là D??ng Chí, cháu Ng? H?u D??ng L?nh Công, là dòng dõi ba ??i c?a t??ng, l?u l?c ? Quan Tây. Khi còn ít tu?i có thi võ c?, r?i làm ??n ch?c ?i?n T? Ch? S? Quân, sau ??c ??o Quân xây l?ng v?n tu?, sai m??i ng??i Ch? S? ra Thái H?, t?i ?á hoa v? n?p kinh s?. Ch?ng may ?i ??n gi?a sông Hoàng Hà, b? c?n phong ba ?ánh ??m thuy?n, m?t c? ?á hoa cho nên ph?i tr?n ?i n?i khác, mà không dám v? kinh n?a. Nay nhân nghe tin tri?u ?ình xá t?i, ta ??nh thu nh?t ít ti?n ?? v? kinh s? lo li?u ? C? M?t Vi?n mà ki?m k? an thân, dè ?âu ?i qua ?ây l?i b? các ng??i ?ánh tên gánh thuê mà c??p m?t, v?y các ng??i nên ?em tr? l?i cho ta l?p t?c.
Lâm Xung nói:
- N?u v?y ngài là Thanh Di?n Thú D??ng Chí ?ó ch?ng?
- Chính ph?i.
- Th? thì may l?m, xin m?i Ch? S? hãy vào ch?i qua trong tr?i, x?i chén r??u suông ?ã, r?i chúng tôi xin n?p l?i gánh hành lý.
- H?o hán ?ã nh?n bi?t tôi, thì xin tr? l?i gánh hành lý, còn h?n là cho tôi u?ng r??u.
- M?y n?m tr??c tôi vào thi ? ?ông Kinh, c?ng có ???c nghe ti?ng Ch? S?, th? mà ngày nay l?i ???c g?p ? ?ây, th?c là may quá, th? nào c?ng xin ?ón Ch? S? vào ch?i qua loa ch? không có ý gì khác c?.
D??ng Chí t? ch?i không ???c, ?ành ph?i theo l? V??ng Luân xu?ng thuy?n mà ?i vào s?n tr?i, V??ng Luân cho tìm c? Chu Quý lên T? Ngh?a S?nh, sai b?c b?n cái gh? chéo, ?? V??ng Luân, ?? Thiên, T?ngV?n, Chu Quý ng?i v? bên t?, còn m?t bên h?u, thì b?c hai cái gh? chéo, ?? m?i D??ng Chí, Lâm Xung ng?i. ?o?n r?i sai m? trâu làm ti?c kh?an ?ãi D??ng Chí. ???ng khi u?ng r??u, V??ng Luân ngh? th?m trong b?ng: "N?u ta l?u m?t Lâm Xung ?, thì t?t nhiên có ?i?u không ?n cho ta, v?y b?t nh??c ti?n ?ây gi? c? D??ng Chí ? l?i, ?? có tay ??ch th? v?i Lâm Xung, thì m?i ???c.
Cho hay:
M?y quân bé m?t ? ??i.
Ch?a ?i ?ã s? ch?a ng?i ?ã kinh!
Nh?ng là lúng túng ngh? quanh,
Ch?ng qua thêm ?? v?n mình mà chi?

B?y gi? V??ng Luân ngh? v?y, li?n ?em chuy?n Lâm Xung t? ??u ??n cu?i, thu?t l?i cho D??ng Chí nghe, ?o?n r?i b?o D??ng Chí r?ng:
- Cái n?y không ph?i là V??ng Luân tôi mu?n c? h?p Ch? S? ? ?ây ?âu. Nh?ng tôi thi?t ngh?: Tôi ?ây ?ã b? v?n theo võ, ??n l?c th?o ??t này, mà Ch? S? là ng??i có t?i, d?u nay ???c tha r?i, nh?ng c?ng khó lòng ???c ph?c nguyên ch?c t??c. V? ch?ng hi?n nay Cao Thái Úy l?i coi gi? binh quy?n, thì t?t nhiên h?n không dùng ngài ???c, v?y b?t nh??c ngài t?m d?ng ng?a ? ?ây, ?? cùng nhau h??ng cái phú quý, kim ngân t?u nh?c, mà làm tay h?o hán có l? l?i h?n, không bi?t ý ngài ngh? sao?
- Các ngài có lòng nh? th? tôi l?y làm c?m ?n l?m, song tôi còn có m?t ng??i bà con thân ? kinh s?, khi tôi làm vi?c quan có phi?n l?y ng??i ta nhi?u l?m, mà ch?a sao t? ?n l?i ???c. V?y nay tôi mu?n tr? v? qua ??y m?t phen, xin các ngài tr? l?i hành lý cho tôi, b?ng không thì D??ng Chí tôi ?ành b? ??y, mà ?i tay không v?y.
V??ng Luân c??i r?ng:
- V?y thôi, Ch? S? ?ã không ?, thì chúng tôi c?ng c??ng bách làm chi. Nh?ng xin ngài hãy khoan tâm ng?i ?ây m?t t?i, r?i sáng mai ?i s?m.
D??ng Chí c? m?ng l?u l?i ? ??y m?t t?i. Sáng hôm sau V??ng Luân l?i làm r??u ti?n D??ng Chí, ?o?n r?i sai ti?u lâu la qu?y hành lý ??a xu?ng d??i núi mà bái bi?t, r?i tr? v? l?u gi? Lâm Xung ? l?i.
B?y gi? D??ng Chí ?i ra ??n ???ng cái, tìm m?t ng??i nhà quê thuê qu?y gánh hành lý, mà cho tên lâu la tr? v? s?n tr?i, r?i th?ng ???ng trông n?o ?ông Kinh.
Khi t?i ?ông Kinh, D??ng Chí tìm vào m?t t?u ?i?m ?? tr?, r?i tr? ti?n cho ??a gánh thuê tr? v?. Cách vài hôm sau D??ng Chí nh? ng??i ??n ?út lót ? Khu M?t Vi?n, ?? lo b? Ch? S? ?i?n T? Ph? nh? c?. Lúc ?y ph?i ?em các th? kim ngân tài v?t ?? ??a ch? n?, t?ng ch? kia, ??n khi h?t s?ch c? t? trang hành lý, m?i xin ???c gi?y khai ph?c trong Khu M?t Vi?n, nh?ng còn ph?i ??n trình Cao Thái Úy m?i xong.
T?i khi ??n trình Cao Thái Úy, Thái Úy ?em các lý l?ch và gi?y má ra xem m?t l??t, r?i c? gi?n mà r?ng:
- Ng??i cùng ?i v?n t?i v?i chín tên Ch? S?, thì chín tên kia ?ã ?em v? giao n?p t? bao gi? r?i, duy còn có ng??i là ?ánh m?t ?á hoa, mà thi?n ti?n tr?n ?i ?âu m?t, quan quân truy nã không ra, th? mà nay l?i mu?n ph?c ch?c hay sao? Tuy r?ng ng??i ?ã có gi?y tha, nh?ng c?ng không khi nào r?a h?t t?i danh, mà ph?c ch?c ???c.
Nói xong ?em các gi?y má phê b? t?t c?, r?i ?u?i D??ng Chí ra ngoài Soái Ph?.
Cây con ?âu có cái t? chim H?ng!
Quân hèn ?âu có cái l??ng bao dung n?i ng??i?

D??ng Chí tr? v? nhà tr?, trong b?ng l?y làm u?t ?c mà t? ngh? m?t mình r?ng:
- L?i nói c?a V??ng Luân khuyên ta th? mà có lý. Nh?ng hi?m vì nhà ta, v?n là ti?ng t?m trong s?ch x?a nay, l? nào ta l?i ?em cái ?i th? c?a t? tiên mà làm nh? b?n cho ?ành? B?i v?y ta c?ng mu?n tr? v? ?ây ?? ?em cái tài võ ngh?, cây cao ng?n giáo ra ch?n biên ?ình, ho?c may l?p ???c chút công danh ?? báo ??n quan ph?, thì c?ng h? trong lòng m?t chút. Ai ng? b? lão Cao C?u nó cay nghi?t tàn nh?n, làm cho ta không còn k? chi mà xu?t ??u ???c n?a, chán ch?a!
Chàng ngh? v?y, trong lòng l?i phân vân khó ch?u, ???ng xa ti?n h?t, ??t khách quê ng??i, không bi?t làm sao cho ?n ???c!
Nhân nh? ??n ông cha ngày tr??c, còn ?? l?i thanh b?o ?ao, x?a nay v?n ?eo luôn ? bên mình, li?n ngh? k? ?em ra ph? bán, ?? l?y ít ti?n mà ?i n?i khác l?p thân, Khi ?em ra bán, ??ng ? ph? Qu?n Ng?a, có t?i m?y gi? ??ng h?, c?ng không th?y ai ??n h?i mua c?, chàng l?y làm nóng ru?t, l?i vác ra m?t ch? náo nhi?t ? trên c?u Thiên Hán ?? bán.
D??ng Chí ??ng m?t lúc th?y ng??i ? hai bên ph? ??u la nhao nhao b?o nhau r?ng:
- C?p ?ã ??n ta tr?n ?i.
?o?n r?i ng??i nào ng??i ?y ?? xô nhau mà tr?n vào trong ngõ. D??ng Chí th?y v?y, nói l?m b?m m?t mình r?ng:
- H? nói quái l?! ? ch? c?m thành này, còn làm gì có c?p ??n ?ây ???c?
Nói ?o?n xa trông th?y m?t anh ??i hán, ng??i ?en chùi ch?i, say r??u b? b? ???ng chân nam ?á chân chiêu ?i ??n.
Nguyên ?ó là m?t th?ng vô l?i, có ti?ng ? kinh s?, v?n th??ng g?i là M?t Mao ??i Trùng Ng?u Nh?, x?a nay ch? chuyên ngh? r?c r?i ? ??u ???ng cu?i ph?, g?p ai là c?ng dây vào, làm cho lôi thôi khó ch?u, mà quan t? ? Ph? Khai Phong không sao tr? n?i. B?i v?y mà ai trông th?y c?ng tránh m?t cho xa, không còn dám ?i g?n ??n.
B?y gi? tên Ng?u Nh? ?i ??n tr??c m?t D??ng Chí, d?ng tay c?m l?y thanh ?ao xu?ng ?? xem r?i h?i r?ng:
- Anh, c?a n?y ??nh bán thanh ?ao bao nhiêu ti?n?
D??ng Chí ?áp:
- Thanh b?o ?ao này c?a t? ph? tôi ?? l?i, tôi ??nh bán l?y 3.000 quan ti?n.
Ng?u Nh? quát lên r?ng:
- ?ao ?n mày n?y l?i bán ??n ng?n ?y ti?n? Ta c? mua 30 k?m m?t con dao, c?ng thái ???c th?t, c?t ???c ??u r?i. Con dao kh?n n?n này có cái gì t?t mà g?i là b?o ?ao?
- Thanh ?ao c?a tôi có ph?i nh? c?a ?ám hàng ch? ?âu. Nó là b?o ?ao kia mà...
- Th? nào g?i là b?o ?ao?
D??ng Chí nói:
- M?t là có th? ch?t ??ng ch?t s?t mà l??i không qu?n, hai là th?i lông ?i qua ???c, ba là chém ng??i mà ?ao không có máu, th? cho nên g?i là b?o ?ao.
- Anh có dám c?t ??ng bây gi? không?
- Anh c? ?em ??n ?ây, tôi c?t cho mà xem.
Ng?u Nh? th?y nói, bèn ch?y ??n m?t cái hàng ? c?u, t?o l?y m?t món ti?n ??ng, ?? thành m?t ch?ng ? bên c?u, r?i g?i D??ng Chí r?ng:
- Anh kia, n?u anh ch?t ??t ???c, thì ta tr? cho 3.000 quan.
B?y gi? các ng??i ??ng xem, d?u không anh nào dám ??ng g?n, song c?ng ??ng túm ? ??ng xa mà nom l?i. D??ng Chí vén tay áo c?m ?ao, nh?m cho trúng r?i chém m?t nhát, c?c ti?n ??t h?n làm ?ôi. Nh?ng ng??i ??ng xem th?y v?y, ai c?ng reo ?m lên.
Ng?u Nh? quát lên r?ng:
- Reo cái gì th?? Anh này còn ?i?u th? hai, th? nào n?a?
D??ng Chí nói:
- ?i?u th? hai là th?i lông ?i qua ???c, n?u c?m m?t s?i tóc th?i qua l??i ?ao thì t?t ??t làm ?ôi.
Ng?u Nh? nói:
- Ta không ch?c ???c nh? th?.
Nói ?o?n nh? ngay s?i tóc trên ??u, ??a cho D??ng Chí mà b?o r?ng:
- Anh th? làm cho ta xem?
D??ng Chí tay t? c?n s?i tóc ??a lên tr??c l??i dao, r?i th?i m?t cái th?c m?nh, s?i tóc ??t làm ?ôi mà r?i xu?ng ??t.
Ng?u Nh? h?i:
- Còn ?i?u th? ba là cái gì?
D??ng Chí nói:
- Là chém ng??i mà ?ao không có máu.
- Th? nào là chém ng??i mà ?ao không có máu.
- Ngh?a là c?m thanh ?ao mà chém gi?t m?t ng??i, mà máu không k?p vây vào ???c.
- Ta không ch?c ???c nh? th?, anh th? c?m ?ao chém m?t ng??i cho ta xem?
D??ng Chí nói:
- Trong ch? C?m thành này, b?ng d?ng gi?t ng??i sao ???c? N?u không tin thì mang con chó ??n ?ây, tôi chém cho mà xem.
Ng?u Nh? nói:
- Anh b?o gi?t ng??i không có máu, ch? anh có nói gi?t chó ?âu?
- Thôi anh không mua thì thôi, ??ng nhi?u ng??i ta làm gì th??
- Anh ??a ?ây ta xem nào.
D??ng Chí nói:
- Không có ti?n, tôi không c?n chuy?n cho xem n?a!
Ng?u Nh? nói:
- Anh có dám gi?t ta không?
- Tôi v?i anh tr??c không thù, sau không oán, vi?c gì mà tôi gi?t anh?
B?y gi? Ng?u Nh? n?m ch?t l?y D??ng Chí mà b?o r?ng:
- Th? nào ta c?ng mua thanh ?ao c?a anh.
D??ng Chí nói:
- Anh mu?n mua thì mang ti?n l?i ?ây.
- Ta không có ti?n.
- Không có ti?n thì gi? ta làm chi?
Ng?u Nh? nói:
- Ta ch? c?n l?y thanh ?ao c?a anh thôi.
- Ta không cho.
Ng?u Nh? l?i nói:
- Anh gi?i th? c? chém ta ?i.
D??ng Chí c? gi?n ??y Ng?u Nh? ngã b?n xu?ng ??t. Ng?u Nh? v?i vàng bò d?y ?âm húc vào b?ng D??ng Chí.
D??ng Chí kêu lên r?ng:
- Xin hàng ph? làm ch?ng cho tôi, D??ng Chí này h?t ti?n ph?i mang ?ao ?i bán, l?i b? th?ng kh?n n?n nó ch?c ?n c??p ?ao mà ?ánh tôi ?ây.
Bây gi? hai bên hàng ph? s? Ng?u Nh? b?ng m?t phép, không ai còn dám ??n g?n mà can ng?n n?a.
Ng?u Nh? thét lên r?ng:
- M?y b?o ta ?ánh m?y...? thì ta ?ánh ch?t n?a coi sao.
Mi?ng nói r?i gi? tay lên ?ánh D??ng Chí, D??ng Chí v?i né mình ?? tránh, r?i n?i máu nóng lên c?m ?ao nh?m gi?a trán Ng?u Nh? chém cho m?t nhát, ngã l?n quay xu?ng ??t. ?o?n r?i nh?y s?n vào ?âm luôn m?y nhát váo b?ng Ng?u Nh?, máu ch?y lênh láng ra ???ng.
Khi ?ó D??ng Chí b?o v?i ph? xá r?ng:
- Tôi gi?t th?ng ?n mày n?y, không vi?c gì liên l?y ??n ai c?. Bây gi? nó ch?t ?ây r?i, các ông các bà c? ?i vào Ph? v?i tôi, ?? tôi nh?n t?i cho.
G??m th?n chém ch?t oan gia,
Tr? loài ?ê ti?n c?ng là ngh?a chung.
???ng hoàng thay! Vi?c anh hùng,
Tr?i soi ??t xét ?? hòng s? chi?

B?y gi? các ng??i hàng ph? nghe nói, m?i ?? ra ?i theo D??ng Chí vào Ph? Khai Phong. T?i n?i v?a g?p lúc bu?i h?u, D??ng Chí cùng b?n hàng ph? ?i vào công ???ng, r?i ??t thanh b?o ki?m ra tr??c m?t, mà b?m r?ng:
- Chúng tôi là D??ng Chí, tr??c làm ?i?n T? Ph? Ch? S?, sau b? ??m m?t Hoa Th?ch C??ng, ph?i cách ch?c v?. Nay h?t ti?n tiêu mang thanh ?ao ?i bán, b?t ?? b? th?ng vô l?i là Ng?u Nh?, nó toan c??p ?ao, r?i l?i sinh s? ?ánh tôi, b?i v?y tôi t?c mình ?ánh nó ch?t ra ?ó, hi?n có các ph? xá làm ch?ng, xin trình quan l?n bi?t cho.
Các ng??i hàng ph? c?ng túm vào làm ch?ng, mà kêu v?i quan Ph? rõ các c?n nguyên, quan Ph? nghe nói truy?n r?ng:
- ?ã làm nên t?i, mà t? ra thú t?i, ta tha ?ánh cho. Nói ?o?n sai gông D??ng Chí l?i, r?i phái hai viên nha, gi?i D??ng Chí cùng các ng??i hàng ph? ra c? Thiên Hán Ki?u, ?? khám nghi?m t? thi, mà làm thành v?n án. ?o?n b?t các ng??i hàng ph? làm ??n khai b?m, r?i cho v?, còn D??ng Chí thì giao xu?ng nhà lao giam gi?.
B?y gi? các b?n canh giam ? nhà lao, th?y nói D??ng Chí ?ánh ch?t m?t con C?p không lông, thì ai n?y có lòng kính ph?c t? t?, mà không sách nhi?u ti?n nong chi c?. Các ng??i hàng ph? ? quãng c?u Thiên Hán th?y D??ng Chí tr? ???c m?t ??a ?ê hèn, li?u l?nh qu?y nhi?u loài ng??i ?y, thì c?ng l?y làm ph?c, mà b?o nhau ??a ti?n nong vào cho D??ng Chí tiêu. Còn ng??i gi? ph?n ?n, th?y D??ng Chí là m?t tay h?o hán mà l?i tr? ???c h?i cho ng??i, v? ch?ng nhà tên Ng?u Nh?, c?ng không có m?t ai mà ??n kh?ng khi?u, thì c?ng ?em v?n án mà rút nh? b?t ?i. Sau h?t, án cho D??ng Chí là vì ?ánh nhau l? gi?t ch?t ng??i. Giam ? ?ó ?? 60 ngày, r?i ?em trình quan Ph? cho th? thích kim ?n vào m?t, ?ánh ph?t hai m??i tr??ng, ?óng gông gi?i sang ??i danh ph? ? B?c Kinh, ?? sung quân. Còn thanh b?o ?ao thì ?? vào công kh?.
Khi k?t án xong r?i Ph? Doãn phê cho hai tên công sai là Tr??ng Long, Tri?u H? gi?i ?i. Hai tên công sai vâng l?nh gi?i D??ng Chí ra ??n ph? c?u Thiên Hán, thì các nhà phú h? trong ph? m?i c? ba ng??i, vào m?t t?u ?i?m ?? thi?t ?ãi. ?o?n r?i ??a ti?n cho hai tên công sai mà nói r?ng:
- Xin các ông ngh? ??n ông D??ng Chí, là m?t ng??i vì dân tr? h?i, mà trông nom t? t? giúp cho.
Tr??ng Long, Tri?u H? ?áp r?ng:
- Chúng tôi ?ây c?ng bi?t ông ?y là m?t tay h?o hán, các ông không ph?i d?n hai chúng tôi, xin th? nào c?ng ph?i t? t?.
B?y gi? các nhà phú h? l?i ??a ti?n ti?n cho D??ng Chí, r?i cùng bái bi?t ra v?. D??ng Chí ??a hai tên công sai v? ??n nhà tr?, tính tr? ti?n nong c?n th?n, còn th?a sai làm r??u thi?t ?ãi hai ng??i và mua ít thu?c cao dán vào ch? b? roi ?ánh, r?i khoác kh?n gói hành lý, cùng hai tên công sai ?i sang B?c Kinh.
???ng ?i n?ng s?m m?a mai,
Phòng khi h?u thích, ba ng??i cùng chung.
Không bao lâu ?ã t?i B?c Kinh, ba ng??i li?n tìm m?t t?u ?i?m ?? ??a nhau vào tr?. Nguyên quan L?u Thú ? ??i danh th? Bác Kinh, v?n là con r? quan Thái Úy Xai Kinh ? trong tri?u, tên là L??ng Trung Th? Húy là Th? Ki?t, là m?t tên lên ng?a coi quân, xu?ng ng?a coi dân, uy quy?n r?t l?n x?a nay. Khi hai tên công sai gi?i tên D??ng Chí vào, ??n s?nh s?, L??ng Trung Th? xem v?n th? xong, thì nh?n ra ra r?ng: Khi ngài ? kinh s? c?ng có bi?t D??ng Chí, li?n h?i han ??u ?uôi các l?.
D??ng Chí ?em c?n nguyên chuy?n mình, kêu rõ cho Trung Th? nghe, Trung Th? c? m?ng phê h?i v?n cho công sai v?, r?i sai tháo gông cho D??ng Chí, mà l?u l?i trong s?nh ?? sai khi?n.
T? ?ó D??ng Chí ? trong ??i danh ph?, s?m khuya h?u h? r?t là siêng n?ng c?n th?n. ???c ít lâu L??ng Trung Th? có ý ?? c? cho D??ng Chí làm m?t ch?c võ quan, song l?i e các t??ng không ph?c, bèn ngh? ra m?t k? b?t các quan quân trên d??i h?t th?y ??n ngày mai ph?i t?i giáo tr??ng ?? di?n võ. ?o?n g?i D??ng Chí lên mà b?o r?ng:
- Ta có lòng mu?n ?? c? cho ng??i làm m?t ch?c quan võ ?? có ít l??ng tiêu, nh?ng không bi?t võ ngh? c?a ng??i th? nào.
D??ng Chí ?áp r?ng:
- Tôi nguyên là võ c? xu?t thân, tr??c ?ã làm ?i?n T? Ph? Ch? S?, m??i tám ban võ ngh? ??u ?ã thông th?o c?. Nay n?u ân t??ng r?ng lòng th??ng mà ?? c? lên, cho chúng tôi ???c r? mây trông th?y m?t tr?i, thì ân ??c ?y xin k?t c? ng?m vành ?? báo.
L??ng Trung Th? nghe nói c? m?ng, li?n ban cho D??ng Chí m?t b?c áo giáp ?? d? b? ra di?n võ ngày mai.
Sáng hôm sau, b?y gi? ???ng di?p trung tu?n Tháng hai, chi?u tr?i ?m áp gió l?nh mây quang, L??ng Trung Th? c?m n??c ?o?n r?i cho D??ng Chí cùng lên ng?a, mà ti?n hô h?u ?ng ??a ra giáo tr??ng. Khi ra t?i giáo tr??ng, ??n tr??c c?a Di?n võ s?nh L??ng Trung Th? xu?ng ng?a, r?i sai b?c m?t chi?c gh? ng?i ? ?ó. Hai bên t? h?u ??ng dàn giá các hàng quan viên, nào Ch? Huy S?, ?oàn Luy?n S?, Chánh Ch? S?, Th?ng L?nh S?, cùng là Chánh Bài Quân, Phó Bài Quân, tr?m viên t??ng tá, m?y ??i ng?a quân, r?t là uy nghi t? ch?nh.
Trên ch?n t??ng ?ài có hai viên ?ô Giám, m?t viên là Lý Thiên V??ng Lý Thành, m?t viên là V?n ??i ?ao V?n ??t, là tay d?ng l?c h?n ng??i, th?ng l?nh các hàng quân mã; ??u quay m?t v? ch? L??ng Trung Th? ng?i mà cúi chào làm l?. ?o?n r?i trên gi?a T??ng ?ài d?ng lên m?t lá c? vàng, khua tr?ng n?i kén làm hi?u. B?y gi? trong ch?n Giáo Tr??ng, ??ng im t?m t?p không h? ai dám nói ra.
M?t lát thì là H?ng K? d?n quân ? trên T??ng ?ài lay ??ng, n?m quân ??u trông l?nh mà s?p s?a ch?nh t?. ?o?n r?i ng?n c? ph?p ph?i, ti?ng tr?ng vang l?ng, n?m tr?m quân ??u c?m khí gi?i trong tay, dàn thành bài tr?n. L?i th?y ng?n c? Tr?ng ? trên T??ng ?ài ph?t lên, thì hai hàng tr?n quân ng?a ??u s?p l??t ch?nh t? ??ng ra tr??c m?t.
Khi ?ó L??ng Trung Th? truy?n ?òi Phó Bài Quân Chu C?n ra thính l?nh. Chu C?n ? bên t? tr?n nghe l?nh ?òi, li?n ?ánh ng?a ra tr??c c?a s?nh, r?i xu?ng ng?a ng? ng?n th??ng mà d? m?t ti?ng r?t to.
Trung Th? truy?n l?nh r?ng:
- Cho phép Phó Bài Quân ra di?n võ.
Chu C?n vâng t??ng l?nh vác th??ng nh?y lên mình ng?a xông ra quay ng??c quay xuôi, xông t? múa h?u, di?n m?y bài th??ng ? tr??c di?n võ s?nh. B?y gi? L??ng Trung Th? m?i truy?n D??ng Chí ra tr??c s?nh mà b?o r?ng:
- D??ng Chí! Ta nghe tr??c ?ây ng??i ?ã làm Ch? S? ? ?i?n T? Ph? bên ?ông Kinh, vì ph?m t?i m?i ph?i t?i ?ây, nh?ng hi?n nay b?n ph??ng gi?c c??p; qu?c gia ???ng lúc c?n tài, v?y ng??i có dám ra th? võ ngh? v?i Chu C?n không? N?u ng??i h?n ???c Chu C?n thì ta s? cho ng??i thay vào ch?c ?y.
D??ng Chí cung kính b?m r?ng:
- Ân t??ng ?ã r?ng th??ng, truy?n cho nh? th?, chúng tôi ?âu dám sai l?i.
L??ng Trung Th? li?n truy?n d?t ra m?t con ng?a tr?n, và truy?n quan kho l?y ?? quân khí ra chuy?n D??ng Chí.
D??ng Chí vâng l?nh ra sau nhà Võ S?nh, ?em áo giáp c?a Trung Th? cho m?c vào, r?i th?t ?ai ??i m?, l?ng ?eo cung tên, tay c?m th??ng dài, nh?y lên ng?a mà ra ??u v?i Chu C?n, m?i hay là:
Ki?p sinh ví có g?p thì
Tài này s?c ?y kém gì ai ?âu?
C?m ng??i l??ng c? ân sâu
Anh hùng h?a bi?t m?t nhau phen này
Cu?c ??i thay ??i, ??i thay
Hôm nào th? ?y hôm nay th? nào?
R?i ?ây cung ki?m ra vào
Ch?c r?ng xu?ng th?p lên cao còn nhi?u 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

热门TAG: 越南语 阅读


------分隔线----------------------------
[查看全部]  相关评论
栏目列表