英语英语 日语日语 韩语韩语 法语法语 德语德语 西班牙语西班牙语 意大利语意大利语 阿拉伯语阿拉伯语 葡萄牙语葡萄牙语 俄语俄语 芬兰语芬兰语 泰语泰语 丹麦语丹麦语 对外汉语对外汉语
当前位置: 历史开奖记录 » 越南语阅读 » 名著越语阅读 » 正文

Kiêu h?nh và ??nh ki?n-T?p 1 - Ch??ng 15

时间:2011-12-19来源:互联网 进入越南语论坛
核心提示:T?p 1 - Ch??ng 15 Anh Collins l m?t ng??i khng nh?y c?m, v n?n gio d?c hay s? giao ti?p khng gip g trong vi?c b ??p khi?m khuy?t ny. Ph?n l?n cu?c ?i anh tr?i qua d??i s? gio hu?n c?a m?t ng?
(单词翻译:双击或拖选)

本文地址:http://www.mdhka.com.cn/yuedu/mzsyyd/2338.html
文章摘要:Kiêu h?nh và ??nh ki?n,信托业楼台亭阁爱国人士,皮鞋胸有成略本无树。

T?p 1 - Ch??ng 15

Anh Collins là m?t ng??i không nh?y c?m, và n?n giáo d?c hay s? giao ti?p không giúp gì trong vi?c bù ??p khi?m khuy?t này. Ph?n l?n cu?c ?i anh tr?i qua d??i s? giáo hu?n c?a m?t ng??i cha th?t h?c và b?n x?n. M?c dù anh ?ã h?c qua ??i h?c, nh?ng anh ch? h?c v?a ??, và không t?o ???c m?i quan h? h?u ích nào. S? khu?t ph?c – mà cha anh ?ã áp ??t lên cho anh – tho?t ??u t?o cho anh b? d?ng nhún nh??ng, bây gi? b? trung hòa b?i tính t? ph? c?a m?t ??u óc kém c?i, ??i s?ng cô l?p, công thêm c?m giác t? ??c v? s? thành ??t s?m s?a và b?t ng?. M?t c? may ?ã ti?n c? anh v?i Phu nhân Catherine De Bourgh khi có m?t v? trí gi?ng ??o b? khuy?t. Ni?m kính tr?ng c?a anh v? t??c v? c?a bà và lòng tôn sùng mà anh dành cho bà nh? là ng??i ?? ??u, c?ng v?i s? ?ánh giá r?t cao v? b?n thân, v? uy tín c?a m?t giáo s?, c?ng nh? quy?n l?i c?a v? m?c s? cai qu?n giáo x?, t?t c? ?ã t?o cho anh m?t s? pha tr?n gi?a tính kiêu hãnh và xun xoe, gi?a t? tôn và nhún nh??ng.
Gi? ?â v?i m?t ngôi t? dinh khang trang và l?i t?c ??y ??, anh có ý ??nh c??i v?. Khi anh có ý ??nh gi?ng hoà v?i gia ?ình t?i Longbourn, anh nh?m ??n vi?c s? l?y m?t trong các cô làm v?, n?u nh? các cô qu? th?t xinh ??p và d? th??ng nh? anh nghe nói. ??y là k? ho?ch làm lành – m?t cách chu?c l?i – ?? th?a k? gia tài c?a ông Bennet. Anh ngh? ?ây là m?t k? ho?ch tuy?t di?u, anh có ?? t? cách và x?ng ?ôi v?a l?a, công thêm s? ?? l??ng vô b?, và không v? l?i v? ph?n mình.
Sau khi g?p các cô, k? ho?ch c?a anh v?n không thay ??i. G??ng m?t xinh ??p c?a Jane, ?ã xác minh l?i ??n c?a m?i ng??i, và phù h?p v?i nh?ng quan ?i?m kh?t khe nh?t v? vai v? c?a anh. Trong bu?i sáng ??u tiên, Jane là s? l?a ch?n c?a anh. Tuy nhiên, vào sáng hôm sau ?ã có s? ?i?u ch?nh. Trong khi ng?i nói chuy?n v?i bà Bennet trong b?a sáng, câu chuy?n b?t ??u t? t? dinh cha x?, và m?t cách t? nhiên d?n t?i thú nh?n v? nh?ng ??c v?ng c?a anh, r?ng t?i Longbourn anh có th? tìm th?y m?t ng??i, có th? làm bà ch? cho tòa dinh th? c?a anh. Gi?a nh?ng n? c??i ân c?n và l?i khích l? là nh?ng l?i bóng gió v? Jane, ng??i mà anh ?ang ?? tâm ??n. Nhung bà Bennet bu?c ph?i ?? c?p ??n vi?c có th? ch?ng bao lâu n?a cô s? ???c h?a hôn.
Anh Collins ch? vi?c thay ??i t? Jane sang Elizabeth, và vi?c này ?ã di?n ra chóng vánh, trong khi bà Bennet còn b?n g?i ý v? Elizabeth g?n ngang b?ng v?i Jane v? tu?i tác và s?c ??p.
Bà Bennet r?t l?u tâm ??n l?i ng? ý này, và tin r?ng ch?ng bao lâu hai cô con gái c?a bà s? ?ính hôn. Anh chàng mà bà không th? ch?u ??ng n?i m?i khi nói ??n hai ngày tr??c gi? ???c bà tr?ng ?ãi nh? khách quý.
Lydia không quên ý ??nh ?i Meryton, các cô ch? ngo?i tr? Mary ??u ??ng ý ?i cùng v?i cô, và anh Collins s? ?i theo cùng các cô ?? s?n sóc h? theo l?i yêu c?u c?a ông Bennet. Ông ch? mu?n t?ng kh? anh chàng ?? có th? yên ?n ??c sách, vì sau b?a ?n sáng anh Collins ?ã bám theo ông ?i ?ây ?ó, b? ngoài ra v? xem xét nh?ng t?p sách l?n trong b? s?u t?p, nh?ng mi?ng l?i huyên thuyên v?i ông v? ngôi nhà và khu v??n c?a mình t?i Huntsford. Thái ?? này khi?n cho ông Bennet c?m th?y vô cùng khó ch?u. Trong phòng ??c sách ông luôn ???c ??m b?o yên t?nh. Nh? ông ?ã nói v?i Elizabeth, m?c dù ph?i ??i ??u v?i s? ?iên r? và t? ph? ? nh?ng n?i khác nh?ng trong phòng ??c sách ông th??ng ???c gi?i phóng kh?i nh?ng ?i?u khó ch?u. Vì th? ông l?ch s? m?i anh Collins ?i tháp tùng các cô con gái. Anh Collin c?ng c?m th?y thích vi?c ?i cùng v?i các cô h?n là ??c sách, t? ra r?t vui m?ng ???c g?p cu?n sách dày c?m l?i ?i v?i các cô.
V?i nh?ng phô tr??ng v?n v?t, và nh?ng l?i tán d??ng l?ch s?, anh ?i cùng các cô lên Meryton. Lúc này các cô gái không còn ?? ý ??n anh n?a. ?ôi m?t c?a các cô ??o vòng trên ???ng ph? tìm ki?m bóng dáng c?a nh?ng s? quan, và ch? có nh?ng chi?c m? th?t sang hay hàng mus?lin m?i khi?n các cô phân tâm.
Nh?ng m?t chàng trai tr? xu?t hi?n và làm các cô chú ý. Anh có b? ngoài th?t phong nhã, ?i ng??c chi?u l?i v?i m?t s? quan. Viên s? quan chính là Danny, ng??i v? t? London mà Lydia nói ??n. Anh cúi ??u chào h? khi m?i ng??i ?i qua. T?t c? các cô ??u có ?n t??ng v? phong thái c?a anh, và t? h?i anh là ai. Kitty và Lydia quy?t ??nh tìm hi?u xem anh là ai. Hai cô d?n ??u, b?ng qua ???ng, v?i lý do tìm mua món hàng gì ??y trong c?a hi?u ??i di?n, và may m?n v?a ??n bên v? ???ng khi hai anh chàng quay tr? l?i ?i ??n cùng m?t n?i. Danny chào h?i h?, và xin phép ???c gi?i thi?u ng??i b?n v?i các cô, Mr Wickham, ng??i ?ã t? thành ph? tr? v? cùng v?i anh và c?ng tham gia vào cùng ??n v?. Ch? c?n b? quân ph?c là chàng trai tr? tr? nên hoàn toàn lôi cu?n. M?i v? b? ngoài c?a anh ??u tuy?t di?u, anh có g??ng m?t thanh tú, th? hình hoàn h?o, thêm vào ?ó là cách nói chuy?n r?t cu?n hút. Ngay sau l?i gi?i thi?u là cu?c trò chuy?n vui v?, và l?u loát m?t cách t? nhiên và r?t ?úng m?c. T?t c? ?ang ??ng trò chuy?n thì h? nghe ti?ng ng?a ch?y g?n ??n, h? nhìn th?y Darcy và Bingley ?ang phi ??n. Khi trông th?y các cô, hai anh ti?n ??n và b?t ??u nh?ng l?i l? l?ch s? thông th??ng. Bingley là ??i t??ng nói chính, và Jane ng??i nghe chính. Anh nói r?ng ?ang ?i ??n Longbourn ?? h?i th?m v? tình tr?ng c?a cô. Darcy xác n?hn l?i nói c?a b?n mình b?ng cách kh? cúi ??u, và khi anh b?t ??u c? quy?t không dán m?t vào Elizabeth, thì anh nhìn th?y chàng trai tr? l? m?t. Elizabeth k?p nhìn th?y v? m?t c?a hai ng??i khi h? nhìn nhau, r?t ng?c nhiên v? ?nh h??ng c?a cu?c g?p g?. C? hai ??u ??i s?c m?t, m?t thành tr?ng, m?t thành ??. Sau ít kho?nh kh?c, Wickham ch?m tay vào m? ?? chào, và Darcy ch? g??ng ?áp l?i. Th? là th? nào? Không th? nào ngh? ra, không th? không mu?n bi?t?
Trong lúc ?ó, Bingley có v? nh? không bi?t chuy?n gì ?ã x?y ra, t? giã và phi ng?a ?i v?i b?n anh.
Mr Danny và Wickham ?i cùng các cô ??n nhà ông Phillips, r?i cúi ??u t? giã, m?c cho Lydia n?n n? m?i hai ng??i vào nhà. Bà Phillips vui m?ng ???c g?p l?i các cô cháu gái. Riêng hai cô l?n, sau th?i gian v?ng m?t ???c ?ón ti?p ??c bi?t. Bà ng?c nhiên v? vi?c hai cô thình lình tr? v? nhà. Vì hai cô không dùng c? xe ng?a, ?áng l? bà ?ã không bi?t h? ?ã v? nhà n?u nh? bà không tình c? g?p ng??i bán hàng cho ông Jones cho hay tin. Jane gi?i thi?u Mr Collins v?i bà, và bà ?ón ti?p anh m?t cách vô cùng l?ch s?. Anh ?áp l?i m?t cách ki?u cách, xin l?i vì ?ã ??n làm phi?n khi trong khi ch?a ???c quen bi?t nhau tr??c mà ch? qua s? gi?i thi?u c?a các cô gái. Bà Phillips có v? lo ng?i khi ?ón ti?p ng??i có thái ?? l?ch s? quá th? nh? v?y. Nh?ng vi?c chào ?ón anh b? gián ?o?n b?i nh?ng câu h?i dò v? anh chàng l? m?t, và v? ng??i này bà c?ng ch? bi?t nh?ng gì mà các cô ?ã ???c bi?t. Và bà h?a là s? nh? ch?ng bà ??n th?m vi?ng anh và s? m?i anh ??n dùng b?a, n?u gia ?ình Bennet cùng ??n vào bu?i t?i. M?i ng??i ??u ??ng ý, và t?t c? ra v? trong tinh th?n ph?n kh?i vì ngh? ??n nh?ng thú vui s?p t?i. Anh Collins l?p l?i l?i xin l?i, nh?ng bà tr?n an anh r?ng nh? th? th?t không c?n thi?t.
Trên ???ng v? Elizabeth k? cho Jane nghe v? thái ?? kì l? c?a Darcy. M?c dù Jane có th? bi?n h? cho hai ng??i n?u h? có l?i gì ??y, nh?ng Jane c?ng không th? gi?i thích gì cho cô em v? thái ?? c?a hai ng??i.
Anh Collins làm bà Bennet r?t ??i c?m kích khi anh khen g?i thái ?? và c? ch? l?ch s? c?a bà Phillips. Anh c? quy?t ngo?i tr? Phu nhân Catherine và ti?u th? con gái bà, anh ch?a t?ng g?p ng??i ph? n? nào thanh l?ch h?n, vì bà không nh?ng ?ón ti?p anh v?i phép l?ch s? cao nh?t mà còn có nhã ý m?i anh ??n th?m d? bu?i t?i ngày sau, m?c dù anh ch?a quen bi?t bà tr??c. Anh có th? ?oán là do m?i quan h? c?a anh v?i gia ?ình Bennet, tuy th? anh v?n r?t vui vì c? ??i anh ch?a t?ng ???c chú ý ??n nh? th?. 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

热门TAG: 越南语 阅读


------分隔线----------------------------
[查看全部]  相关评论
栏目列表