英语英语 日语日语 韩语韩语 法语法语 德语德语 西班牙语西班牙语 意大利语意大利语 阿拉伯语阿拉伯语 葡萄牙语葡萄牙语 俄语俄语 芬兰语芬兰语 泰语泰语 丹麦语丹麦语 对外汉语对外汉语
当前位置: 历史开奖记录 » 越南语阅读 » 名著越语阅读 » 正文

Kiêu h?nh và ??nh ki?n-T?p 1 - Ch??ng 22

时间:2011-12-20来源:互联网 进入越南语论坛
核心提示:T?p 1 - Ch??ng 22 Gia ?nh Bennet ???c m?i ??n dng b?a v?i gia ?nh Lucas, v m?t l?n n?a c Charlotte Lucas ginh ph?n l?n th?i gian ?? l?ch s? l?ng nghe anh Collins. Elizabeth nhn d?p t? l?i c?m ?
(单词翻译:双击或拖选)

本文地址:http://www.mdhka.com.cn/yuedu/mzsyyd/2345.html
文章摘要:Kiêu h?nh và ??nh ki?n,集成块四项基本上装,焦点有期联交所。

T?p 1 - Ch??ng 22

Gia ?ình Bennet ???c m?i ??n dùng b?a v?i gia ?ình Lucas, và m?t l?n n?a cô Charlotte Lucas giành ph?n l?n th?i gian ?? l?ch s? l?ng nghe anh Collins. Elizabeth nhân d?p t? l?i c?m ?n cô.
- Ch? ?ã giúp cho anh ?y ???c vui, em c?m ?n ch? r?t nhi?u.
Charlotte nói cho b?n mình an tâm r?ng cô c?m th?y vui ???c giúp ích, ngh? mình ?ã dùng th?i gi? có ý ngh?a. Vi?c này th?t là d? th??ng, nh?ng lòng t?t c?a Charlotte ?ã ?i quá m?c Elizabeth t??ng t??ng – m?c ?ích c?a cô không khác gì h?n là ???c anh Collins ?? tâm ??n. ??y là ý ?? c?a cô, và m?i v? b? ngoài ??u t? ra thu?n l?i ??n n?i khi h? chia tay nhau ?êm ?y, cô có th? ngh? g?n nh? ch?c ch?n ?ã thành công n?u anh không ph?i r?i Hertfordshire s?m. Nh?ng trong vi?c này, cô ?ã không l??ng ??nh ?úng m?c d?ng khí và tính t? ch? c?a anh chàng, vì anh ?ã r?i gia c? Longbourn vào sáng hôm sau, ?i v?i vàng ??n gia c? Lucas ?? qu? l?y cô. Anh không mu?n các cô em h? c?a anh trông th?y, vì e n?u th?y anh ?i, các cô s? ?oán ngay ý ?? mà anh không mu?n cho ai bi?t cho ??n khi anh rõ k?t qu?. Anh có lý khi lo l?ng, vì dù Charlotte ?ã t? v? khích l? anh ti?n t?i, anh có ph?n thi?u t? tin sau v? phiêu l?u ngày th? t?. Tuy nhiên, cách cô ?ón ti?p anh làm anh th?t h? d?. Khi anh ?ang ?i ??n ngôi nhà, cô Lucas ?ã nhìn ra anh t? c?a s? t?ng trên, l?p t?c ?i ra ngoài, gi? v? nh? tình c? g?p anh bên con ???ng mòn. Nh?ng cô ?ã không dám hy v?ng r?ng nhi?u tình c?m và hùng bi?n ??n th? ?ang ch? ??i cô ? ??y.
Trong m?t kho?ng th?i gian ng?n mà nh?ng di?n t? dài dòng c?a anh Collins cho phép, m?i vi?c ??u ???c an bài cho ?ôi bên hài lòng. Khi hai ng??i b??c vào ngôi nhà, anh n?ng nhi?t xin cô ??nh ngày s? khi?n anh tr? thành m?t thanh niên h?nh phúc nh?t. M?c dù không th? có câu tr? l?i vào lúc này, cô thi?u n? không mu?n xem nh? ni?m s??ng th?a c?a anh. Thái ?? xu?n ng?c theo t? nhiên c?a anh khi?n l?i tán t?nh c?a anh thi?u mãnh l?c lôi cu?n mà ph? n? mong mu?n ti?p t?c. Cô Lucas, sau khi ?ã ch?p nh?n anh v?i mong ??c thu?n khi?t và vô t? v? m?i quan h?, ?ã không mong m?i quan h? ???c thi?t l?p nhanh ra sao.
H? nhanh chóng bày t? v?i ngài Williams và phu nhân Lucas, hai ng??i ch?p thu?n m?t cách s?t s?ng vui v? nh?t. Hoàn c?nh hi?n t?i c?a anh Collins khi?n anh tr? nên ??i t??ng sáng giá nh?t cho con gái c?a h?, vì h? ch? có th? cho cô ít s? s?n, và tri?n v?ng v? gia tài c?a anh trong t??ng lai r?t sáng s?a. Phu nhân Lucas b?t ??u tính toán v?i m?i chú tâm ch?a t?ng th?y v? s? n?m ông Bennet s? còn s?ng. Ngài William cho ý ki?n quy?t ??nh r?ng, khi nào anh Collins ti?p nh?n b?t ??ng s?n Longbourn, c? ông và bà v? s? cùng xu?t hi?n ? ?i?n St James. C? nhà xem ra s??ng th?a. Các cô con gái nh? nuôi hy v?ng h? có th? ra kh?i nhà m?t ho?c hai n?m s?m h?n là d? ??nh, riêng các chàng trai ???c nh? nhõm không ph?i lo Charlotte s? ch?t nh? m?t gái già. Riêng Charlotte thì l?i khá ?i?m t?nh. Cô ?ã ??t m?c ?ích, và có th?i gian ?? ngh? v? vi?c này. Nh?ng h?i t??ng c?a cô ??u khi?n cô hài lòng. Hi?n nhiên là anh Collins không ???c nh?y c?m ho?c d? th??ng; cách giao ti?p c?a anh gây c?m giác khó ch?u, còn lòng g?n bó c?a anh ??i v?i cô là do t??ng t??ng. Nh?ng dù sao, anh s? tr? thành ch?ng cô. Không ngh? cao xa v? ?àn ông hay ??i s?ng l?a ?ôi, hôn nhân luôn là m?c ?ích c?a cô. ??y là cách d? phòng có ph?m giá cho nh?ng thi?u n? ???c n?n h?c v?n khá nh?ng s? s?n ít ?i; và m?c dù không ch?c li?u hôn nhân s? ?em ??n h?nh phúc hay không, nó v?n là bi?n pháp phòng gi? d? ch?u nh?t ?? tránh thi?u th?n v?t ch?t. Gi? ?ã ??t ???c cách phòng gi? này, và vào tu?i 27, không ???c xinh ??p, cô ngh? mình có nhi?u may m?n. Tình hu?ng khó ch?u nh?t là s? ng?c nhiên c?a Elizabeth Bennet, v?i tình b?n cô quý tr?ng h?n là ??i v?i b?t c? ng??i nào khác. Elizabeth có th? th?c m?c, có l? s? trách móc cô; và m?c dù ý ki?n cô kiên ??nh, cô có th? c?m th?y b? t?n th??ng khi b?n mình ph?n ??i. Charlotte quy?t ??nh t? mình báo tin cho cô b?n, vì th? khi anh Collins tr? l?i Longbourn ?? dùng b?a t?i, cô yêu c?u anh khoan ti?t l? chuy?n ?ã x?y ra. D? nhiên là anh h?a s? gi? kín, nh?ng không m?y d? dàng, vì ai n?y ?ã th?c m?c v? vi?c anh ?i v?ng nên h?i han anh th?ng th?ng. Anh ph?i khéo léo l?m ?? tránh né, trong khi b?n thân anh mu?n công b? v? cu?c tình phát tài c?a mình.
Vì anh s? ?i quá s?m vào ngày hôm sau không th? t? giã ai, h? có nghi th?c t? giã nhau trong ?êm. V?i v? l?ch s? và thân tình h?t m?c, bà Bennet nói s? r?t sung s??ng ???c ?ón ti?p anh l?n n?a t?i Longbourn m?i khi anh có d?p ghé qua. Anh tr? l?i:
- Th?a bà, tôi r?t ph?n kh?i ???c m?i, vì tôi v?n mong nh?n ???c l?i m?i nh? th?, và bà có th? tin ch?c r?ng tôi s? ?ón nh?n càng s?m càng t?t.
C? gia ?ình ??u ng?c nhiên. Không h? ngh? s? có câu tr? l?i nhanh nh? th?. Ông Bennet nói ngay:
- Nh?ng li?u phu nhân Catherine s? ph?n ??i không h? anh? Anh nên quên ?i nh?ng ng??i thân c?a anh thay vì làm ph?t ý ng??i b?o tr? c?a anh?
Anh Collins ?áp:
- Th?a ông, tôi ??c bi?t r?t vui ???c ông nh?c nh? m?t cách chân tình nh? th?, v? xin ông tin tôi r?ng tôi s? không làm vi?c gì mà không ???c phu nhân ch?p thu?n.
- Dù sao thì anh nên c?n th?n v?n h?n. Anh có th? ch?u m?t m?i th? nh?ng không nên làm m?t lòng phu nhân. Tôi tin r?t có th? anh s? mu?n ??n th?m chúng tôi n?a, nh?ng n?u vì vi?c này khi?n bà b? ph?t lòng thì tôi ngh? anh không nên ??n, và xin anh an tâm, chúng tôi s? không phi?n trách gì c?.
- Th?a ông, xin hãy tin tôi, tôi c?m kích n?ng h?u v? lòng quan tâm ??y tình c?m nh? th?, và tôi s? vi?t cho ông m?t th? c?m ?n v? lòng quan tâm này, c?ng nh? v? nh?ng gì tôi nh?n ???c trong th?i gian tôi l?u l?i t?i Hertfordshire. V? ph?n các cô em h? xinh x?n c?a tôi, m?c dù tôi s? v?ng m?t không lâu nên không c?n thi?t ph?i chúc t?ng nhi?u, tôi v?n xin chúc các cô s?c kh?e và h?nh phúc, không ngo?i tr? cô Elizabeth.
V?i m?i l?ch s? ?úng m?c, các ph? n? ?i ra ngoài; m?i ng??i ??u ng?c nhiên th?y anh trù tính s? quay l?i s?m. Qua ??y, bà Bennet hy v?ng anh s? mu?n làm quen v?i m?t trong m?y cô con gái tr?, riêng Mary có th? s?n lòng ch?p nh?n anh. Cô ?ã ?ánh giá anh cao h?n các cô khác. Cô th??ng có ?n t??ng t?t v?i cách suy ngh? c?a anh mà cô cho là chín ch?n. Tuy anh không khôn ngoan nh? cô, cô ngh? n?u ???c khuy?n khích ??c sách nhi?u và b?n thân c?u ti?n nh? cô, anh có th? tr? thành m?t ng??i b?n ??i d? ch?u. Nh?ng vào sáng hôm sau, m?i hy v?ng ??u tan bi?n. Cô Lucas ??n th?m sau b?a ?n sáng, và trong lúc g?p riêng Elizabeth, ?ã k? v? s? ki?n ngày hôm tr??c.
Kh? n?ng anh Collins ph?i lòng ng??i b?n c?a mình ?ã có l?n ch?m trong ??u Elizabeth trong m?y ngày qua, nh?ng vi?c Charlotte có th? khích l? anh d??ng nh? khó có kh? n?ng nh? chính cô khích l? anh. Vì th?, cô ng?c nhiên t?t ?? ??n n?i quên c? quy t?c ?ng x?, và không kh?i th?t lên:
- H?a hôn v?i anh Collins! Ch? Charlotte thân, không th? ???c!
V? m?t ?i?m t?nh c?a cô Lucas khi k? v? chuy?n mình, ?ã nh??ng ch? b?i r?i vì ph?n ?ng th?ng th?n nh? th?, m?c dù ?ây không ph?i là ?i?u b?t ng?. Nh?ng cô v?i tr?n t?nh l?i và ?áp:
- Em Elizabeth thân, t?i sao em l?i ng?c nhiên? Có ph?i em ngh? không th? tin ???c r?ng anh Collins có th? chinh ph?c m?t ph? n? nào khác vì anh không vui gì sau khi anh không chinh ph?c ???c em?
Nh?ng Elizabeth ?ã bình tâm l?i, c? g?ng h?t m?c nói cho cô b?n an tâm r?ng cô r?t vui ???c th?y vi?n c?nh m?t m?i l??ng duyên c?a hai ng??i, và cô chúc h? ???c m?i h?nh phúc. Charlotte tr? l?i:
- Ch? hi?u em ?ang ngh? gì. Em h?n ph?i ng?c nhiên, r?t ng?c nhiên khi nghe anh Collins mu?n c??i ch?. Nh?ng khi em ?ã có th?i gian suy ngh?, ch? hy v?ng em s? hài lòng v?i quy?t ??nh c?a ch?. Ch? ?ã không bao gi? lãng n?m, em bi?t ??y. Ch? ch? mu?n có m?t ngôi nhà ti?n nghi; và xét ??n t? cách, m?i quan h? và v? th? trong xã h?i c?a anh Collins, ch? tin ch?c ch? s? có h?nh phúc v?i anh ?y, nh? ?a s? ng??i b??c vào hôn nhân có th? khoe khoang.
Elizabeth tr? l?i nh? nhàng:
- Ch?c h?n r?i.
Sau m?t kho?nh khác b?i r?i, c? hai tr? vào cùng v?i gia ?ình. Charlotte không ? l?i lâu thêm, và Elizabeth có th?i gi? ?? suy ngh? v? nh?ng gì cô ?ã nghe. Ph?i m?t m?t th?i gian cô m?i có th? dung hòa v?i ý ngh? v? m?t cu?c hôn nhân kh?p khi?ng nh? th?. Vi?c anh chàng Collins c?u hôn hai l?n trong ba ngày ?ã là k? qu?c, nh?ng ?i?u k? qu?c h?n n?a là anh ???c ch?p nh?n. Cô luôn ngh? ý ki?n c?a Charlotte v? hôn nhân hoàn toàn gi?ng nh? ý ki?n c?a cô, nh?ng cô không th? t??ng t??ng ???c r?ng khi c?n có quy?t ??nh, cô b?n mình l?i hy sinh m?i tình c?m ?? ??t l?i th? tr?n t?c. Charlotte v? c?a anh Collins, qu? là m?t hình ?nh nh?c nhã! Trong nhói ?au v? m?t ng??i b?n ?ã t? làm nh?c mình và ?ánh m?t lòng kính tr?ng, thêm vào ??y là n?i bu?n t? ý ngh? ch?c ch?n r?ng cô b?n mình không th? có h?nh phúc v?i ng??i cô ?ã ch?n. 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

热门TAG: 越南语 阅读


------分隔线----------------------------
[查看全部]  相关评论
栏目列表