英语英语 日语日语 韩语韩语 法语法语 德语德语 西班牙语西班牙语 意大利语意大利语 阿拉伯语阿拉伯语 葡萄牙语葡萄牙语 俄语俄语 芬兰语芬兰语 泰语泰语 丹麦语丹麦语 对外汉语对外汉语
当前位置: 历史开奖记录 » 越南语阅读 » 名著越语阅读 » 正文

《西游记》第三十九回(越语版)

时间:2011-12-31来源:互联网 进入越南语论坛
核心提示:H?i 39 M?t h?t thu?c linh tr?i ? n?y. Ba n?m cha c? m?ng cn di Khi Tn Hnh Gi? nh?c ??u ch?u khng n?i li?n n?n n? r?ng: - Th?y i! Xin ??ng ni?m n?a, ?? ti ch?y thu?c. Tam T?ng h?i: - i k
(单词翻译:双击或拖选)

本文地址:http://www.mdhka.com.cn/yuedu/mzsyyd/2435.html
文章摘要:《西游记》第三十九回(越语版),华佗江河爱恋,内胆中生班次。

 

H?i 39 M?t h?t thu?c linh tr?i ?ã n?y. Ba n?m chúa c? m?ng còn dài
Khi Tôn Hành Gi? nh?c ??u ch?u không n?i li?n n?n n? r?ng:

- Th?y ôi! Xin ??ng ni?m n?a, ?? tôi ch?y thu?c.

Tam T?ng h?i:

- Ði ki?m ? ?âu bây gi??

Tôn Hành Gi? th?a r?ng:

- Tr? ra xu?ng Diên v??ng, mà l?y h?n vía.

Bát Gi?i nói:

- Th?a th?y, ??ng nghe l?i ?y, b?i s? huynh có nói tr??c v?i tôi r?ng: Ch?ng c?n xu?ng Âm ti, ? trên d??ng gian c?ng có thu?c.

Tam T?ng ng? thi?t, li?n ni?m chú, Tôn Hành Gi? th?a r?ng:

- Th?y ??ng ni?m n?a, ?? tôi ki?m thu?c trên d??ng gian.

Bát Gi?i th?a r?ng:

- Xin th?y ni?m hoài anh tôi ph?i ph?c.

Tôn Hành Gi? n?i gi?n m?ng r?ng:

- Mi là súc v?t, sao quy?t h?i ta.

Bát Gi?i c??i ng?t nói r?ng:

- T?i anh hay khu?y tôi, nên tôi ph?i khu?y l?i.

Tam T?ng h?i:

- D??ng gian có thu?c chi mà c?u ??ng.

Tôn Hành Gi? th?a r?ng:

- Nay tôi ?i tìm ông Thái Th??ng xin m?t viên thu?c h??n h?n thì c?u vua Ô Kê m?i s?ng.

Tam T?ng m?ng r? h?i ?i.

Tôn Hành Gi? nói:

- Bây gi? ?ã h?t canh ba, tôi v?a kh? v?a h?i ch?c sáng tr?ng ?i v? m?i t?i, n?u ?? cái thây n?m tr? tr? nh? v?y, e m?t th? di?n ng??i sang, ph?i có ai ng?i khóc c?m ch?ng m?i ??ng.

Bát Gi?i nói:

- Thôi anh ??ng nói dài v?n chi h?t, ph?n tôi khóc ch? ai, anh c? vi?c ?? tôi lo vi?c khóc.

Tôn Hành Gi? nói:

- Ng??i khóc th? cho ta coi th? th? nào.

Bát Gi?i d?i con m?t khóc om sòm.

Tam T?ng th?y v?y ??ng lòng, c?ng sa n??c m?t.

Tôn Hành Gi? c??i l?n nói r?ng:

- Khóc nh? v?y là ph?i cách l?m, n?u ng?ng ngh? thì ta ?ánh hai ch?c hèo.

Bát Gi?i nói:

- Thì anh hãy ?i cho mau, ch? tôi có tánh khóc dai, và khóc và la hai ba ngày m?i nín.

Khi ?y Tôn Hành Gi? nh?y lên mây, th?ng ??n cung Ðâu Su?t, g?p Thái Th??ng ???ng n?u thu?c trong lò.

Thái Th??ng lão quân li?c th?y Hành Gi?, li?n d?n h?c trò r?ng:

- Chúng bây ph?i gi? gìn, có th?ng ?n tr?m thu?c rình mò ?ó.

Tôn Hành Gi? nghe nói, b??c t?i bái và c??i r?ng:

- Tôi bây gi? ?ã gi?i ngh?.

Thái Th??ng h?i:

- Sao ng??i không b?o h? Tam T?ng, lòng ngay vào lò thu?c làm chi?

Tôn Hành Gi? thu?t chuy?n vua n??c Ô Kê, r?i th?a r?ng:

- B?i c? ?y nên t?i c?u Ð?o t? t? bi, cho m?t ngàn h??n thu?c h??n h?n, c?u ng??i làm ph??c.

Thái Th??ng ?áp r?ng:

- Con kh? b?t thông, nói nhi?u l?i phi lý. Thu?c h??n h?n ?âu t?i m?t ngàn h?t, xin mà ?n tr? c?m hay sao?

Tôn Hành Gi? c??i r?ng:

- Không cho nhi?u thì cho ít, ch?ng m?t tr?m m?y viên c?ng nên.

Thái Th??ng nói:

- Không có, ?i ?i cho mau.

Tôn Hành Gi? quây qu? b??c ra, Thái Th??ng ng?m ngh? r?ng:

- Không xong không xong! Con kh? này khó ch?u l?m, l? nào m?i ?u?i mà ?i li?n, ch?c nó c?ng l?a ??o làm m?u l?p chi ?ây, h? nào c?ng ?n c?p cho ??ng, chi b?ng kêu nó l?i, cho m?t h?t thì kh?i lo.

Ngh? r?i ch?y theo kêu l?n r?ng:

- Ng? Không tr? l?i ?ây, ta cho m?t viên thu?c.

Tôn Hành Gi? tr? l?i nói r?ng:

- Lão t? bi?t cái tánh c?a tôi, nên m?i cho tr??c, b?ng không e m?t h?t c? b?u.

Thái Th??ng cho m?t h?t h??n h?n ??n, Tôn Hành Gi? t? ?n r?i lui gót.

Nói v? Bát Gi?i ???ng khóc k? có oai, x?y nghe ti?ng kêu th?y, Tam T?ng nói:

- Tôn Hành Gi? v? ?ó, ch?ng hay có thu?c hay ch?ng?

Tôn Hành Gi? nói:

- Có có.

Li?n kêu Bát Gi?i mà nói r?ng:

- S? ?? ?i d?y ch?, bây gi? còn k? l? làm chi, có khóc dai thì ?i ki?m ch? khác mà khóc.

Nói r?i bi?u Sa T?ng múc n??c.

Tôn Hành Gi? c?y r?ng vua Ô Kê b? h?t thu?c vào mi?ng, ?? n??c mà th?i vô, m?t gi? nghe trong b?ng vua Ô Kê sôi r?m r?m chuy?n ??ng. Ng?t tay ch?n d? không lên.

Tam T?ng nói:

- Ng??i ??t h?i ?ã ba n?m; nguyên khí lâu ph?c l?m, n?u không có ng??i s?ng th?i vào, thì t?nh sao ??ng.

Bát Gi?i nghe nói mu?n l?i th?i vô mi?ng m?t h?i.

Tam T?ng kéo l?i nói r?ng:

- Mi?ng ng??i ?n t?p h?i nh?, khí thanh không b?ng mi?ng Ng? Không.

Tôn Hành Gi? l?i ng?m mi?ng vua Ô Kê, th?i m?t h?i r?t m?nh, vua Ô Kê b?t h?i th? ??ng, ch? d?y qu? l?y th?a r?ng:

- S? ph? ôi!

Hôm tr??c h?n ma quì tr??c ?i?n,
B?a nay phách qu? nh?p vào thân.

Tam T?ng li?n ?? d?y m?i ng?i.

Khi ?y các sãi m?i d?n c?m s?m mai, th?y Hoàng ?? ai ai c?ng kinh hãi.

Tôn Hành Gi? nh?y ra nói r?ng:

- Các hòa th??ng ??ng có nghi ng?i chi h?t, ngài là chúa n??c n?y, b?i b? yêu gi?t ch?t ?ã lâu, lão Tôn m?i c?u s?ng l?i, nay ?em vào thành cho rõ chánh tà, các sãi hãy d?n c?m chay thi?t ?ãi.

M?y hòa th??ng y l?i.

C?m n??c xong x?, Tôn Hành Gi? b?o vua Ô Kê thay ??i áo xiêm, m??n ?? th?y chùa mà b?n.

Vua Ô Kê c?ng vâng l?i.

Tôn Hành Gi? xem th?y c??i r?ng:

- B? H? ?n m?c nh? v?y, mà ?i theo chúng tôi, ch?ng là nh? th? l?m?

Vua Ô Kê qu? th?a r?ng:

- S? ph? c?u tôi, ?n nh? cha m?, tôi xin c?m roi theo h?u h?, cho ??n Tây Ph??ng .

Tôn Hành Gi? nói:

- Tôi ch?ng mu?n B? H? ?i Tây Ph??ng làm chi, mi?n ?i v? thành b?t yêu, cho B? H? làm Hoàng ??, còn chúng tôi ?i Tây Ph??ng, ngh?a là ai lo ph?n n?y.

Nói r?i ??ng ra ?i, 500 sãi l?y r?i, theo ??a ?ón, k? th?i kèn ng??i ?ánh tr?ng, theo kh?i c?a non.

Tôn Hành Gi? nói:

- Các ng??i ch?ng nên làm nh? v?y, e l?u s? khó lòng. Hãy v? gi?t r?a ph?i phong y ph?c c?a b? h?, ho?c mai chi?u ?em d?ng mà lãnh th??ng thì xong h?n.

Các sãi vâng l?i tr? l?i.

Nói v? các v? ?i t?i thành n??c Ô Kê thì ch?a ??ng n?a ngày, n?m ng??i vào tr??c ng? môn.

Tam T?ng nói v?i Hoàng môn quan r?ng:

- Chúng tôi v?ng ch? Ð?i Ð??ng hoàng ??, qua Tây Ph??ng th?nh kinh. Nay ??n ?ây trình ?i?p xin ghi, ??ng qua n??c khác, xin ??i nh?n vào tâu l?i làm ?n.

Hoàng môn quan vào tâu l?i, vua gi? truy?n ?òi n?m th?y vào ??n.

Tôn Hành Gi? d?t Tam T?ng vào ??ng s?ng tr??c sân ch?u, không ch?u quì l?y.

Bá quan v?n võ l?y làm l?, nói nh? v?i nhau r?ng:

- Sãi quê mùa không bi?t l? nghi, dám c? gan ch?ng l?y!

X?y nghe vua gi? phán h?i r?ng:

- Hòa Th??ng ? ?âu ??n ?ây?

Tôn Hành Gi? nói r?ng:

- Ta ? Nam Thi?n b? châu, vâng l?nh vua Ð?i Ð??ng, qua Tây Ph??ng th?nh kinh v?i ph?t s?ng t?i chùa Lôi Âm, nay m?i ??n ?ây trình ?i?p.

Vua gi? xem ?i?p r?i phán h?i r?ng:

- Trong ?i?p nói có b?n th?y trò, sao bây gi? d? m?t ng??i ?y, tên h? là chi, x? s? ? ?âu, có ?i?p phái hay ch?a, lên ?ây khai cho rõ?

Vua Ô Kê kinh hãi, nói nh? v?i Hành Gi? r?ng:

- S? ph? ôi! Khai làm sao xin d?y?

Tôn Hành Gi? th?y vua run l?p c?p, li?n n?m tay mà nói r?ng:

- Ng??i ??ng kinh hãi, ?? ta khai th? cho.

Nói r?i b??c t?i nói l?n ti?ng r?ng:

- B? H? ?i! Ð?o s? ?y ?ã ?i?c và câm, khai làm sao ??ng, s? tích tôi rõ h?t, xin khai th? thì ti?n h?n.

Vua gi? phán r?ng:

- Ph?i c? thi?t khai ngay, b?ng nói tr? trêu thì có t?i!

Tôn Hành Gi? ca r?ng:

Ng??i n?y câm, ng?ng, thêm ngây ?i?c,
? t?i x? n?y ai c?ng bi?t.
B? gã Toàn Ch?n xu?ng xô hào.
Gi? hình Hoàng ?? dành cung khuy?t,
Ba n?m th?y ách r? quân th?n,
M?t h?t kim ??n t??i khí huy?t,
Ðem t?i ??n vua rõ chánh tà,
Ta quy?t giúp vua tr? yêu nghi?t.

Vua gi? nghe ca, th?t kinh h?n vía, h? th?n m??i ph?n, li?n gi?t cây ?ao c?a quan Tr?n ?i?n t??ng quân, r?i ??ng vân bay m?t.

Khi ?y Sa T?ng t?c mình, hét t? s?m, còn Tr? Bát Gi?i m?ng r?ng:

- C?ng t?i thói con kh? không ch?u làm t?, nói l?u cho yêu quái tr?n ?i, bây gi? bi?t nó ?âu mà ki?m?

Tôn Hành Gi? c??i r?ng:

- Ð?ng có nói r?y xóm, hãy kêu Thái T? ra l?y cha, Hoàng H?u ra m?ng ch?ng, bá quan ??ng ch?u chúa, B? H? lên ngôi nh? c?, r?i ta s? b?t yêu, nó ch?y ngõ nào cho kh?i!

N?i tri?u ??ng y l?i.

Khi ?y Tôn Hành Gi? nh?y lên mây xem cùng b?n phía, th?y con yêu ch?y qua h??ng Ðông B?c.

Tôn Hành Gi? r??t theo hét r?ng:

- Yêu quái ch?y ?âu cho kh?i, có Lão Tôn ??n ?ây.

Con yêu ?y c?m ?ao day l?i nói r?ng:

- Tôn Hành Gi? thi?t t? l?m, ta chi?m ngôi vua c?a ng??i khác, c?ng không can ph?m ??n ng??i, sao gánh chuy?n ??i nh? v?y?

Tôn Hành Gi? c??i h? h? nói r?ng:

- B? m?t yêu l?n m?t, mu?n làm Hoàng ??.

Nói r?i gi? thi?t b?ng ??p li?n, yêu quái ??a ?ao ra ??, con yêu ?ánh m?t h?i không l?i, li?n ch?y vào ??n, hóa ra th?y Tam T?ng.

Còn Tôn Hành Gi? ch?y v?, giá thi?t b?ng mu?n ?ánh.

Gi? Tam T?ng nói:

- Sao ?? ?? ?ánh th?y!

Tôn Hành Gi? gi? thi?t b?ng mu?n ??p Tam T?ng, Tam T?ng c?ng nói nh? v?y, Tôn Hành Gi? không bi?t ai là thi?t, ai là gi?, li?n h?i Sa T?ng, Bát Gi?i r?ng:

- Ai là th?y, ai là yêu quái?

Bát Gi?i nói:

- Anh ?ánh v?i nó trên thinh không, chúng tôi ngó theo mãi, sau day l?i th?y hai th?y ??ng m?t c?p, bi?t ai là gi? ch?n.

Tôn Hành Gi? ni?m chú thâu Du th?n b?o r?ng:

- Ta c?y ch? th?n bi?t ai thi?t th?y ta thì ?em lên ?i?n.

Nói v?a d?t ti?ng, Tam T?ng gi? ?ã lên r?i.

Tôn Hành Gi? gi? thi?t b?ng ??p Tam T?ng.

Du th?n ?? và nói r?ng:

- Yêu quái bi?t ??ng vân, nên nghe vái li?n bay lên tr??c.

Tôn Hành Gi? n?i gi?n, c?m thi?t bãng nh?y lên, yêu quái nh?y xu?ng níu Tam T?ng xây tròn, coi không bi?t ch?n gi?.

Tôn Hành Gi? t?c mình tr?n m?t ng?i ??ng không yên.

Bát Gi?i th?y b? lao chao, c??i hoài c??i h?y, Tôn Hành Gi? n?i gi?n h?i r?ng:

- Th?ng ?iên, vui l?m hay sao mà c??i d? v?y?

Bát Gi?i c??i ng?t nói r?ng:

- Anh nói tôi ?iên, mà anh l?i ?iên h?n n?a, sao anh không ch?u nh?c ??u bi?u ni?m chú c?n cô; thì bi?t ai ch?n gi?, tôi níu m?t ng??i, Sa T?ng níu m?t ng??i, yêu quái ch?y ?âu cho kh?i.

Tôn Hành Gi? khen ph?i, li?n b?o Tam T?ng ni?m chú c?n cô.

Tam T?ng ni?m li?n, Tôn Hành Gi? nh?c ??u nh? b?a, Tôn Hành Gi? b?o thôi ni?m, r?i h?i th?y kia ni?m chú c?n cô.

Tam T?ng gi? ni?m lâm dâm Tôn Hành Gi? không ng?a chút nào h?t, Sa T?ng th?y v?y n?m tay, Bát Gi?i nói:

- Không bi?t ni?m chú c?n cô là yêu quái.

Nói r?i l?y cào c? ??p li?n.

Yêu quái kinh hãi xô Sa T?ng mà nh?y lên mây, Bát Gi?i, Sa T?ng ??u theo ?ánh. Tôn Hành Gi? th?y ba ng??i h?n chi?n, thì c??i mà nói r?ng:

- Yêu quái ch?y ta nh? gà ch?y m?t, n?u tr? chi?n thì nó tr?n ?i. Chi b?ng lén bay lên cao, ? trên ?ánh xu?ng. Tính r?i li?n nh?y lên cao th?y ba ng??i ??ng l?c.

Tôn Hành Gi? mu?n ??p cho r?i.

X?y nghe có ti?ng kêu l?n r?ng:

- Tôn ng? không khoan ?ánh ?ã.

Tôn hành gi? ngó ng??i l?i, coi th?y V?n Thù B? Tát, Tôn Hành Gi? bái và h?i r?ng:

- Ch?ng hay B? Tát ?i ?âu?

V?n Thù nói:

- Ta ??n b?t con yêu quái cho ng??i.

Nói r?i l?y ki?ng chi?u yêu soi nó.

Tôn Hành Gi? dòm th?y trong m?t ki?ng hi?n hình s? t? lông xanh.

Tôn Hành Gi? h?i r?ng:

- ?y là con s? t? c?a B? Tát c??i, sao xu?ng th? thành tinh?

V?n Thù nói:

- Ch?ng ph?i nó tr?n ta, thi?t là vâng l?nh Ph?t mà xu?ng th?, b?i n?m tr??c vua Ô Kê làm lành hay b? thí, nên Ph?t T? sai ta gi? th?y chùa ?? v? Tây Ph??ng, ta h?i th? ít l?i, vua Ô Kê nói không ??ng, t?c thì n?i gi?n, truy?n trói tra t?n n??c ba ngày ?êm, b?i c? ?y nên Ph?t T? sai Thanh S? xô xu?ng gi?ng ba n?m mà tr? t?i ?y, nay ?ã m?n h?n, các ng??i m?i ??ng thành công.

Tôn Hành Gi? ngó l?i th?y con yêu ?y ?ã ??ng s?ng nh? ch?t r?i. Bát Gi?i, Sa T?ng c?ng h?u mà nghe chuy?n.

Khi ?y Tôn Hành Gi? h?i r?ng:

- Tuy là tr? c?u t? c?ng ph?i, song ph?m nh?m Hoàng H?u, m?t cách l?ch s? r?t nhi?u.

V?n Thù nói:

- Nó ch?ng h? ph?m ??n cung ngai có ?âu ??ng ??n Hoàng H?u, b?i nó là s? t? thi?n thu? nay, Bát Gi?i nghe nói, ch?a l?y làm tin, li?n l?i bên con yêu s? t?. B?i th?y nó ??ng ch?t c?ng, nên m?i dám r?.

Bát Gi?i làm trây r? th?, r?i c??i ng?t nói r?ng:

- Thi?t là có ti?ng không có mi?ng, ch?ng say r??u c?ng mang ti?ng mang b?u!

Tôn Hành Gi? c??i r?ng:

- V?y thôi B? Tát thâu nó mà ?em v?.

V?n Thù nói:

- Súc sanh ch?a hi?n nguyên hình l?i, còn ??i ch?ng nào?

Con yêu quái ?y hi?n hình s? t?.

V?n Thù lên c?i v? Ng? Ðài S?n.

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

热门TAG: 越南语 阅读


------分隔线----------------------------
[查看全部]  相关评论
栏目列表