英语英语 日语日语 韩语韩语 法语法语 德语德语 西班牙语西班牙语 意大利语意大利语 阿拉伯语阿拉伯语 葡萄牙语葡萄牙语 俄语俄语 芬兰语芬兰语 泰语泰语 丹麦语丹麦语 对外汉语对外汉语
当前位置: 历史开奖记录 » 越南语阅读 » 名著越语阅读 » 正文

《西游记》第六十二回(越语版)

时间:2012-01-02来源:互联网 进入越南语论坛
核心提示:H?i 62 Tam T?ng c lng qut thp Ng? Khng g?p d?p b?t yu Ni v? b?n th?y tr ?i ??ng tm tr?m d?m ???ng. T?i h?t ma ?ng l?nh l?o, xa xa th?y thnh tr n??c khc. Tam T?ng d?ng ng?a ni r?ng: - Ng?
(单词翻译:双击或拖选)

本文地址:http://www.mdhka.com.cn/yuedu/mzsyyd/2458.html
文章摘要:《西游记》第六十二回(越语版),计不返顾间见层出打分,警车败在设区。

 

H?i 62

Tam T?ng có lòng quét tháp
Ng? Không g?p d?p b?t yêu
Nói v? b?n th?y trò ?i ??ng tám tr?m d?m ???ng.

T?i h?t mùa ?ông l?nh l?o, xa xa th?y thành trì n??c khác.

Tam T?ng d?ng ng?a nói r?ng:

- Ng? Không, l?u ?ài nào ?ó v?y?

Tôn Hành Gi? coi r?i nói r?ng:

- Ch?c là thành vua th?i ph?i.

Tam T?ng nghe gi?c ng?a t?i, th?y ch? búa ?ông ??y, ng??i b? hành nh? ki?n.

Ði m?t ??i th?y th?y than r?ng:

- R?t ??i con th? ch?t, con ch?n ngó th?y còn th?m thay, vì th??ng loài thú nh? nó. Hu?ng chi mình g?p sãi m?c n?n mà ch?ng ??ng lòng? V?y th?i Ng? Không h?i th?m th? vài l?i, coi các sãi ?y vì c? nào mà m?c t?i nh? v?y?

Tôn Hành Gi? v?ng l?i, b??c t?i h?i r?ng:

- M?y ông Hòa Th??ng kia? Ch?ng hay ? chùa nào, ph?m t?i chi mà mang gông mang xi?ng nh? v?y?

Các sãi ??ng quì xu?ng th?a r?ng:

- Gia gia ôi! Chúng tôi ? chùa Kim quang, thi?t ng??i ngay mà m?c n?n, oan ?c bi?t ch?ng nào.

Tôn Hành Gi? h?i:

- Chùa kim quang ? ?âu?

Các sãi nói:

- Ði kh?i ???ng n?y thì t?i.

Tam T?ng b??c l?i h?i r?ng:

- Các ông b? hàm oan làm sao?

Các sãi nói:

- Tuy gia gia ? ph??ng xa m?i ??n ?ây, song chúng tôi có bi?t m?t. Ng?t ch? n?y không dám nói cho c?n l?i, xin v?i vào chùa kim quang s? ?àm ??o.

Tam T?ng nói:

- Ph?i.

Ð?ng ?i theo các sãi ??n c?a núi, th?y trên có t?m bi?n ?? bãy ch? vàng nh? v?y:

- S?c ki?n H? qu?c Kim quang t?.

Ngh?a là: Vua l?p chùa Kim quang ?? giúp n??c. Tuy chùa cao l?n, ng?t bây gi? phong c?nh r?t bu?n.

Thi?t là:

Hoa r?i ??y ??t chùa không sãi,
Chim nói r?y tai n?o v?ng ng??i.

Tam T?ng xem th?y ??ng lòng r?i l?y.

Các sãi m? c?a tam quan. Tam T?ng và Tôn Hành Gi?, Bát Gi?i, Sa T?ng ??ng vào l?y Ph?t.

Xong r?i xu?ng nhà ph??ng tr??ng, th?y các sãi nh? b? xi?ng trong g?c c?t.

Tam T?ng xem th?y th?m th??ng!

Khi ?y các sãi ??ng làm l? h?i r?ng:

- Ch?ng hay các lão gia ? Ðông Ð? ??n ?ây ch?ng?

Tôn Hành Gi? c??i r?ng:

- M?y th?y n?y có h?c qu? v? b?c tiên tri tiên m?i ??ng nh? v?y

Các sãi nói:

- Chúng tôi không bi?t bói khoa chi h?t. B?i chúng tôi b? hàm oan kh? s?, c? ni?m ph?t, kêu tr?i có khi c?m ??ng ch? th?n, nên hôm qua n?i chùa ??ng th?y m?t ?i?m chiêm bao nh? nhau. Th?n nh?n mách b?o r?ng: Có thánh t?ng ? Ðông Ð? Ð?i Ð??ng, ngày mai ??n c?u n?n. B?i c? ?y nên chúng tôi th?y các lão gia d? t??ng, ?i ??n ph?i ngày, chúng tôi ch?c là thánh t?ng ??n ?ây c?u n?n

Tam T?ng h?i:

- Ðây là n??c chi, các ông b? hàm oan làm sao; c?t ngh?a cho b?n t?ng r??

Các sãi nói:

- Ðây là n??c T? th?i, l?n h?n các n??c xung quanh. Th??ng n?m có b?n n??c g?n ??n c?ng s?, b?n n??c g?n ?y là: Phía Nam n??c Nguy?t ?a; phía B?c n??c Cao x??ng; phía Ðông n??c Tây l??ng; phía Tây n??c B?n bát. B?n n??c ?y n?m nào c?ng ?em ng?c lành châu sáng, gái t?t ng?a hay mà c?ng s? cho b?n qu?c, c?u xin kh?i chinh ph?t n??c mình.

Tam T?ng nói:

- Nh? v?y thì n??c n?y là th??ng bang, nên các n?i tùng ph?c, ch?c là vua sáng tôi ngay, v?n hi?n v? chánh. B?i vua có ??o, nên lân qu?c m?i kinh vì.

Các sãi nói:

- Vua ?ã không ??o, v?n võ c?ng ch?ng hi?n. Nguyên chùa Kim quang n?y thu? nay trên tháp hi?n hào quang, ban ?êm càng t? r?ng h?n n?a, nên các n??c ngó th?y kinh ph?c m??i ph?n, th??ng n?m ??ng c?ng s?. Ch?ng ng? cách ba n?m tr??c, m?ng m?t tháng b?y, n?a ?êm tr?i m?a huy?t, tháp ?y ?? lòm, nên hào quang m?t chi?u, hai n?m nay b?n n??c nh? không c?ng s? n?a. Vua mu?n h?ng binh v?n t?i b?n n??c ?y, các quan v?n võ tâu h? nghi r?ng:

- Ch?c là các sãi chùa Kim quang ?n c?p b?u b?i trên tháp vàng, nên m?t hào quang. Các n??c ng? b?n qu?c ?ã suy r?i, nên không c?ng l?.

Vua tin l?i sàm t?u, b?t chúng tôi lên kh?o t? ngày. Th??ng h?i cho m?y ông th?y già b? tra mà ch?t, m?y ông s?n s?n thì ch?t sau. Còn chúng tôi trai tráng, t?t s?c ch?u ?òn, nên còn s?ng mà ch?u hành t?i. Nay tra kh?o ?ã nhàm, m?i ?óng gông ?óng xi?ng l?i ?ó. Xin lão gia xét l?i, chúng tôi gi? gìn theo lu?t, l? nào dám tham gian, có ?âu l?y b?u b?i trên tháp? Xin thánh t?ng t? bi c?u n?n, công ??c h?ng hà

Tam T?ng nghe nói than r?ng:

- Chuy?n n?y thi?t u minh, thi?t khó n?i kêu nài l?m! Ng? Không! Ch?ng n?y là bao gi? ?ó?

Tôn Hành Gi? th?a r?ng:

- Ch?c là gi?a gi? thân

Tam T?ng nói:

- Ta mu?n vào y?t chúa, mà ??i gi?y thông quan, ng?t vi?c c?a m?y th?y ch?a rõ. Tr??c khi ta ra kh?i Tr??ng An có l?i nguy?n r?ng: G?p mi?u thì th?p h??ng, ??n chùa thì l?y ph?t, g?p tháp thì quét tháp. Nay ??n ?ây g?p ch? t?ng m?c n?n, c?ng vì b?u tháp mà ra. V?y thì ng??i bó cho ta m?t cây ch?i m?i, ??ng ta t?m g?i r?i, s? ?i quét tháp. Ho?c may hào quang chi?u l?i nh? c?, ta s? tâu v?i chúa, xin x? t?i chúng t?ng.

Khi ?y các sãi nghe nói, li?n ch?y ra sau b?p, l?y búa ?em ??a cho Bát Gi?i mà nói r?ng:

- Xin gia gia ch?t xi?ng cho chúng nó ?i d?n c?m d?n n??c

Bát Gi?i c??i r?ng:

- Ch?ng dùng búa làm chi, hãy c?y ông Hòa Th??ng m?t có lông dài, b? xi?ng nh? nháy m?t Tôn Hành Gi? nghe nói, l?i vu?t m?t cái, xi?ng t?a g?y ngang, vu?t cái xi?ng nào, thì cái xi?ng ?y g?y h?t. Các sãi nh? m?ng ??ng sát xi?ng, ??ng ch?y vào nhà trù n?u n??c d?n c?m chay thi?t ?ãi.

Ðo?n th?y trò Tam T?ng ?n u?ng xong r?i, thì tr?i ?ã t?i.

Xãy th?y hai Hòa Th??ng ?em hai cây ch?i m?i, s?i nh? th?p ?èn, l?i có m?t sãi nh? ??n tr??c m?t Tam T?ng nói r?ng:

- B?ch quá lão gia tôi ?ã hâm n??c xong r?i, m?i lão gia t?m g?i

Tam T?ng t?m g?i xong r?i, thay áo ch?t, c?m ch?i lên quét tháp.

Tôn Hành Gi? th?a r?ng:

- Trên tháp ?ã b? m?a huy?t v?y r?i, lâu ngày không chi?u hào quang, e sanh v?t d?. Ð? tôi ?i quét v?i th?y

Tam T?ng nói:

- Nh? v?y thì xong l?m!

Nói r?i th?y trò ??ng lên bàn Ph?t th?p h??ng ?èn.

Tam T?ng l?y và vái r?ng:

- Ð? t? là Tr?n Huy?n Trang v?ng l?nh Ð??ng hoàng ??, qua Tây Ph??ng l?y ph?t th?nh kinh. Nay ??n n??c T? th?i chùa Kim quang, th?y tháp báu b? u? nh?, chúng t?ng oan ?c. Xin Ph?t t? bi cho rõ s? hàm oan c?a t?ng chúng, th?y trò tôi c?m ??c vô cùng.

Vái l?y xong r?i, Tôn Hành Gi? m? c?a tháp và c?m ?èn.

Tam T?ng b?t t?ng d??i quét l?n lên trên, ??ng b?y t?ng nh? v?y, thì ?ã t?i canh ba.

Khi ?y Tôn Hành Gi? th?y th?y m?i mê quá, li?n th?a r?ng:

- Th?y ?ã m?i m?t, ?? Lão Tôn quét th? cho.

Tam T?ng h?i:

- Không bi?t tháp n?y cao m?y t?ng?

Tôn Hành Gi? th?a r?ng:

- T?ng n?y coi còn r?ng l?m, t?i t?ng chót ít n?a c?ng còn sáu t?ng, ch?c tháp n?y m??i ba t?ng tr?n

Tam T?ng nói:

- Ph?i rán quét cho h?t, m?i tr?n l?i nguy?n

Nói r?i rán quét thêm ba t?ng, ?au l?ng m?i c? quá, li?n ng?i xu?ng mà nói r?ng:

- Ng? Không, còn ba t?ng ng??i quét th? cho ta, ch? ráng không n?i n?a.

Tôn Hành Gi? ph?ng m?ng quét t?ng m??i m?t lên ??n t?ng m??i hai.

X?y nghe ti?ng r?m rì trên t?ng chót, Tôn Hành Gi? l?y làm l? ngh? r?ng:

- L? n?y! Ch?ng n?y ?à canh ba còn ai nói chuy?n trên tháp! Ch?c là yêu quái mà thôi. Ð? coi th? v?t gì cho bi?t.

Ngh? r?i chun ra ??ng thinh không ngó vào t?ng chót, th?y trong tháp có hai con quái ???ng ng?i ?n u?ng v?i nhau.

Tôn Hành Gi? rút thi?t b?ng c?n ngang c?a tháp hét l?n r?ng:

- Nói v?y thì con quái n?y ?n tr?m b?u b?i trong tháp.

Hai con quái hãi kinh, l?y b?u r??u và chén ?n c?m mà li?ng Hành Gi?.

Khi ?y Tôn Hành Gi? l??t t?i n?t l?n r?ng:

- N?u ta ??p ch?t hai ??a bây, thì m?t tang m?t ch?ng, không có k? khai, ?? b?t s?ng mà tra v?n.

Nói r?i l?y thi?t b?ng càng c?.

Hai con quái ??ng tr?n tr?ng nói r?ng:

- Xin tha chúng tôi k?o oan l?m! Ð? tôi khai rõ k? ?n tr?m b?u b?i trên tháp n?y.

Tôn Hành Gi? n?m ??u hai con quái, kéo xu?ng t?ng tháp th? m??i, th?a r?ng:

- Tôi ?ã b?t ??ng hai ??a ?n tr?m b?u b?i ?ây

Tam T?ng ???ng m? màng, nghe nói l?n gi?t mình th?c d?y h?i r?ng:

- Chúng nó ? ?âu mà ng??i b?t ??ng?

Tôn Hành Gi? ?è c? hia con quái quì tr??c m?t Tam T?ng mà th?a r?ng:

- Chúng nó u?ng r??u trên tháp, nên Lão Tôn b?t xu?ng ?ây. Xin th?y l?y kh?u cung, coi nó là yêu tinh ? ?âu mà ??n ?n c?p b?u b?i.

Hai con quái ?y run l?p c?p n?n n? r?ng:

- Xin tha cho chúng tôi còn tánh m?ng, thì chúng tôi c? thi?t khai ngay. Hai ??a tôi nguyên ? núi Lo?n th?ch, ??ng Bích bà, vua V?n Thánh sai ?i tu?n tháp. Hai ??a tôi, m?t ??a tên là Bôn ba nhi Bá, m?t ??a tên là Ba bá nhi Bôn. Nguyên Ba bá nhi Bôn là niêm ng? tinh còn Bôn ba nhi Bá là h?c ng? tinh. B?i chúa tôi là V?n Thánh lão long có V?n Thánh công chúa, nhan s?c nh? hoa, tài ngh? gi?i nh?t. Kén ??ng C?u Ð?u phó mã th?n thông quãng ??i, phép nhi?m tài hay. N?m tr??c V?n Thánh lão long ?i v?i C?u Ð?u phò mã ??n tháp n?y, Phò Mã hóa m?t tr?n m?a huy?t làm d? cái tháp n?y, l?i ?n c?p cái h?t xá l?i là b?u b?i trong tháp ?em v? ??ng Bích ba, còn V?n Thánh công chúa th?y ch?ng có tài ?n c?p, c?ng b?t ch??c lén lên ??n Linh h? ?n c?p c? chi chín lá ?em v? ?? d??i ?áy ao, r?i ?? h?t xá l?i trên b?i c? chi, hào quang chi?u sáng; tuy ban ?êm c?ng t? r?ng nh? ban ngày. Tháng tr??c nghe ??n Tôn ng? Không ?i Tây Ph??ng th?nh kinh, ng??i ?y th?n thông quãng ??i, hay ki?m ng??i qu?y mà hành. B?i c? ?y nên sai hai tôi ?i tu?n phòng thám thính, n?u Ng? Không ?i t?i thì v? báo tin cho Phò Mã d? phòng.

Tôn Hành Gi? nghe nói c??i r?ng:

- Hèn chi k? tr??c Ng?u Ma V??ng ?n ti?c t?i ?ó, chúng nó là m?t ??ng b?t l??ng.

X?y th?y Bát Gi?i và các sãi nh? xách ?èn l?ng lên tháp h?i th?m:

- S? ph? quét tháp r?i ch?a, sao không ?i ng? còn ?àm ??o chuy?n chi v?y?

Tôn Hành Gi? nói:

- S? ?? lên ?ây hay l?m! Nguyên V?n Thánh lão long ?n c?p b?u b?i, r?i sai hai con yêu n?y ?i thám thính tin ta, m?i b? ta b?t ??ng.

Bát Gi?i n?i nóng giá ?inh ba nói r?ng:

- Ðã b?t ??ng yêu tinh mà không ??p ch?t, còn ?? làm chi?

Tôn Hành Gi? can r?ng:

- Khoan ?ã, b?i ng??i không rõ, ta ?? s?ng ??ng ?em d?ng cho Hoàng ?? tra v?n mà ki?m c?a tang. N?u gi?t ?i thì còn ai mà ??i n?i?

Bát Gi?i nghe rõ m?i ch?u c?t Ðinh ba, Hàn Gi? n?m c? m?t con Niêm ng? tinh, Bát Gi?i n?m c? H?c ng? tinh, ??ng kéo xu?ng, r?i nói v?i nhau r?ng:

- May l?m, may l?m! Con yêu ?n c?p b?u b?i ?ã b? gia gia b?t ??ng r?i! Chúng ta ch?c kh?i hàm oan n?a.

Tôn Hành Gi? truy?n ?em dây s?t, dùi gót hai con quái ?y xi?ng vào c?i, b?o các sãi gi? gìn, ?? sáng s? hay, r?i b?n th?y trò ??u ?i ng?.

R?ng ngày Tam T?ng d?y, s?a sang mão áo.

Tôn Hành Gi? l?y ?i?p thông quan, hai th?y trò ??ng b??c ra kh?i c?a.

Bát Gi?i h?i l?n r?ng:

- Sao không d?n hai th?ng b?m n?y theo luôn th??

Tôn Hành Gi? nói:

- Ð? th?y tâu rõ tr??c sau, thì có khâm sai ?i d?n nó, mình ph?i ?em làm chi.

Nói r?i hai th?y trò ?i ??n ng? môn, Tam T?ng th?a v?i quan hoàng môn r?ng:

- Xin ??i nh?n vào tâu r?ng:

- Có sãi ? Ð?i Ð??ng v?ng ch? Thiên t?, qua Tây Ph??ng th?nh kinh, nay xin vào ??i ?i?p, và xin ghi vào ?i?p thông quan, ??ng ?i qua n??c khác.

Hoàng môn quan vào tâu l?i.

Vua T? Th?i truy?n ch? cho vào.

Khi ?y Tam T?ng và Tôn Hành Gi? b??c vào sân ch?u, bá quan v?n v? xem th?y Hành Gi? d? hình, ??u hãi kinh th?t s?c.

Tam T?ng l?y t? tung hô xong x?.

Còn Tôn Hành Gi? không l?y, ch?p tay ??ng ch?n ng?n ngoài th?m.

Tam T?ng l?y r?i tâu r?ng:

- Tôi là Ð??ng T?ng v?ng ch? th?nh kinh, xin B? H? phê ?i?p thông quan; ??ng tôi qua n??c khác, b?n t?ng ??i ??c vô cùng.

Vua T? Th?i truy?n ch? ?òi Tam T?ng lên d?a ngai vàng Tam T?ng trình ?i?p.

Vua T? Th?i xem ?i?p r?i truy?n n?i nh? nh?c gh? g?m thêu m?i Tam T?ng ng?i, Tam T?ng t? ?n r?i ng?i xu?ng.

Vua T? Th?i phán r?ng:

- Vua Ð?i Ð??ng ch?n ??ng Hòa Th??ng ch?n tu, ?i th?nh kinh ch?ng nài lao kh?. Còn s?i ác t?ng n??c tr?m, quen ngh? tr?m c?p khi vua.

Tam T?ng ch?p tay tâu r?ng:

- Ch?ng hay các s?i khi vua và tr?m c?p v?t chi?

Vua T? Th?i phán r?ng:

- Tr?m làm vua T? Th?i n?y, l?n h?n các nu?c c?i Tây v?c, nên th??ng n?m các lân qu?c c?ng s? luôn luôn. Là c?ng vì cái tháp vàng trong chùa Kim quang, trên t?ng chót có b?u b?i nên hào quang chi?u sáng, ban ?êm t? r?ng nh? ban ngày. Cách ba n?m nay b? các s?i chùa n?y ?n tr?m b?u b?i nên m?t chi?u hào quang, các n??c không c?ng l?, tr?m gi?n bi?t d??ng nào.

Tam T?ng ch?p tay tâu r?ng:

- B? H? h? nghi còn sái. Hôm qua b?n t?ng vào c?a thành, g?p m??i m?t sãi mang gông xi?ng th?m thi?t, tôi h?i ra là sãi b? hàm oan! Ð?n t?i tôi l?i quét tháp vàng, th?y trò tôi ?ã b?t ??ng c?p yêu tr?m b?u b?i.

Vua T? Th?i m?ng r? phán h?i r?ng:

- Yêu ?n tr?m bây gi? ? ?âu?

Tam T?ng tâu r?ng:

- H?c trò tôi b?t ??ng còn xi?ng chúng nó t?i chùa Kim quang.

Vua T? Th?i truy?n ch? sai Câm y th? v? d?n binh ng? lâm ??n chùa Kim quang, d?n yêu t?c v? ??n tra v?n.

Tam T?ng tâu r?ng:

- Tuy C?m y th? v? m?nh b?o m?c lòng, song ph?i có ?? t? tôi ?i theo, m?i b?t ??ng.

Vua T? Th?i phán h?i r?ng:

- Ð? t? th?y ? ?âu?

Tam T?ng ch? Hành Gi? mà tâu r?ng:

- Nó ??ng ch?p tay d??i th?m ?ó.

Vua T? Th?i ngó ra kinh hãi phán r?ng:

- Th?y t?t quá ch?ng, sao ?? t? d? hình nh? v?y?

Tôn Hành Gi? nói tr??c r?ng:

- B? H? nh?m tài t??ng mà ch?n ng??i, khác nào l?y thùng mà l??ng n??c bi?n! N?u ch?n ng??i t?t t??ng thì b?t làm sao ??ng yêu?

Vua T? Th?i h?t gi?t mình, li?n vui v? phán r?ng:

- Thánh t?ng nói ph?i l?m! Tr?m bây gi? không lu?n t??ng m?o, mi?n b?t yêu l?y b?u b?i l?i là quý mà thôi.

Phán r?i, truy?n quan ???ng giá d?n ki?u tám ng??i khiêng, và l?ng vàng v?i ?? l? b?; m?i Tôn Hành Gi? lên ki?u, C?m y th? v? theo h?u, quân n?t ???ng inh ?i.

Giây phút ??n chùa Kim quang, Sa T?ng, Bát Gi?i ng? là khâm sai v?ng ch? b?t yêu, nên anh em ra nghinh ti?p; ngó th?y Tôn Hành Gi? ng?i chong ngóc trong ki?u, Bát Gi?i c??i ng?t nói r?ng:

- Ð?i ca ?ã hoànn hình c? r?i!

Tôn Hành Gi? b??c xu?ng ki?u h?i r?ng:

- Ta hòan hình c? làm sao?

Bát Gi?i nói:

- Anh ng?i ki?u l?n, có ng??i che l?ng vàng, thì hòan hình c? là h?u v??ng khi tr??c.

Tôn Hành Gi? nói:

- Mau mau d?n c?p yêu gi?i ??n b? r?ng cho Hoàng Th??ng tra v?n.

Bát Gi?i d?n m?t ??a, Sa T?ng d?n m?t ??a ?i theo.

Còn Tôn Hành Gi? lên ki?u khiêng th?ng ??n tri?u.

Ðo?n gi?i hai con yêu vào th?m ng?c, Vua T? Th?i b??c xu?ng ngai, d?t tay Tam T?ng ?i coi yêu t?c, bá quan v?n võ c?ng theo xem. Ngó th?y có m?t con yêu gò má có tri?m m?c giáp ?en, m? nh?n r?ng s?t l?m! Còn m?t con yêu kia da tr?n b?ng l?n, mi?ng r?ng r?ng dài. ?y là cá leo thành tinh.

Vua T? Th?i phán h?i r?ng:

- Các ng??i là yêu quái ? ?âu, phe ??ng bao nhiêu, tên h? chi, ?n tr?m b?u b?i n?m nào, ph?i khai cho tr?m rõ?

Hai con quái quì xu?ng tâu r?ng:

- Cách ba n?m tr??c ngày m?ng m?t tháng b?y, V?n Thánh long v??ng ? phía ?ông nam cách thành vua tr?m d?m, t?i núi Lo?n th?ch, ??ng Bích ba d??i ?áy ao l?n. V?n Thánh long v??ng sanh ??ng V?n Thánh công chúa, kén C?u Ð?u phò mã th?n thông quãng ??i, ngày m?ng m?t tháng b?y, cha v? chàng r? ??ng ??n tháp vàng hóa m?a huy?t m?t ?ám, r?i ?n c?p h?t Xá l?i trên tháp ?em v? ??ng Bích ba, V?n Thánh công chúa l?i ?n tr?m c? chi c?a Tây v??ng m?u ?êm v? l?y h?t xá l?i ?? trên b?i c? ?y cho êm, hào quang chi?u sáng b?ng hai, ban ?êm càng t? h?n ban ngày n?a. Phò Mã sai chúng tôi ?i thàm thính, ch? chúng tôi không ph?i là k? ?n c?p báu này. Nay b? b?t thì c? thi?t khai ngay, ch?ng h? nói d?i.

Khi ?y Vua T? Th?i nghe rõ, li?n phán h?i r?ng:

- Ðã khai rõ ràng, sao còn gi?u tên h??

Bôn ba nhi Bá tâu r?ng:

- Tôi là Niêm ng? tinh, hi?u Bôn ba nhi Bá. Còn th?ng này là H?c ng? tinh, hi?u Ba bá nhi Bôn.

Vua T? Th?i truy?n C?m y th? v? giam hai con quái vào ng?c. Và ban ch? tha h?t các sãi chùa Kim quang.

T?c thì truy?n d?n y?n chay t?i ??n K? lân mà ?ãi y?n, t? ?n b?n th?y trò Ð??ng T?ng b?t ??ng yêu gian.

Khi b?n th?y trò ng?i vào ti?c, Vua T? Th?i phán h?i r?ng:

- Ch?ng hay pháp danh thánh t?ng là chi?

Tam T?ng ch?p tay tâu r?ng:

- B?n t?ng h? Tr?n, pháp danh Huy?n Trang, nh? ?n Thiên t? cho h? Ð??ng theo hi?u n??c, l?i ??t hi?u là Tam T?ng.

Vua T? Th?i phán h?i r?ng:

- Còn m?y v? cao ?? h? tên chi?

Tam T?ng tâu rõ vân vân. R?i th?y trò ??ng ?n ti?c.

Vua T? Th?i b?ng chén r??u ??a cho Tam T?ng và phán r?ng:

- Xin thánh t?ng ??nh ông sãi nào ?em binh b?t yêu ?n tr?m?

Tam T?ng tâu r?ng:

- Nh?t ??nh h?c trò l?n c?a tôi là Tôn ng? Không ?i toàn th?ng.

Tôn Hành Gi? vòng tay nói r?ng:

- Tôi xin ph?ng m?ng.

Vua T? Th?i phán r?ng:

- Tôn tr??ng lão ?ã ch?u ?i mà mu?n d?ng bao nhiêu nh?n mã?

Khi ?y Bát Gi?i nghe nói nín không ??ng, li?n nói l?n r?ng:

- Binh mã bao nhiêu mà c? cho l?i yêu quái! Nay tôi ?ã no say c?ng cám ?n B? h?; tôi xin theo tr? chi?n v?i s? huynh, b?t yêu quái d??ng nh? nháy m?t.

Vua T? Th?i m?ng r? phán r?ng:

- Anh em chúng tôi có binh khí tùy thân ch? ?? t?m th??ng dùng sao cho x?ng?

Vua T? Th?i li?n rót hai chén r??u l?n, ??a cho Hành Gi? và Bát Gi?i mà phán r?ng:

- Hai v? tr??ng lão u?ng chén r??u cho thêm oai.

Hai anh em u?ng r?i, xin d?n c?p yêu ra, ??ng ?em theo làm c?.

Vua T? Th?i truy?n C?m y th? v? d?n c?p yêu ra.

Hai anh em m?t ng??i c?p nách m?t con yêu, ??ng ??ng vân bay th?ng qua h??ng Ðông Nam.

B?i vì tôi chúa xem tài l?c,
M?i bi?t th?y trò thi?t thánh t?ng.

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

热门TAG: 越南语 阅读


------分隔线----------------------------
[查看全部]  相关评论
栏目列表