英语英语 日语日语 韩语韩语 法语法语 德语德语 西班牙语西班牙语 意大利语意大利语 阿拉伯语阿拉伯语 葡萄牙语葡萄牙语 俄语俄语 芬兰语芬兰语 泰语泰语 丹麦语丹麦语 对外汉语对外汉语
当前位置: 历史开奖记录 » 越南语阅读 » 名著越语阅读 » 正文

《三国演义》第五回

时间:2011-06-30来源:互联网 进入越南语论坛
核心提示:Tr?n Cung mu?n gi?t Tào Tháo, nh?ng l?i ngh? r?ng: “Mình theo h?n c?ng là vì n??c, bay gi? gi?t h?n e mang ti?ng b?t ngh?a. Chi b?ng b? h?n ?i n?i khác là h?n”.
(单词翻译:双击或拖选)

本文地址:http://www.mdhka.com.cn/yuedu/mzsyyd/609.html
文章摘要:《三国演义》第五回,大角猛子本论坛,施琅傍观者审渡海。

 H?i 5 Phát hi?u tri?u, các tr?n h??ng ?ng Tào Công;

  Phá c?a quan, ba anh hùng ?ánh Lã B?

 

 

 

Tr?n Cung mu?n gi?t Tào Tháo, nh?ng l?i ngh? r?ng:

 

“Mình theo h?n c?ng là vì n??c, bây gi? gi?t h?n e mang ti?ng b?t ngh?a. Chi b?ng b? h?n ?i n?i khác là h?n”.

 

Ngh? r?i l?i cài g??m, lên ng?a, không ??i tr?i sáng, ?i th?ng v? ?ông Qu?n.

 

Tháo d?y, không th?y Tr?n Cung, ngh? b?ng:

 

- Ng??i này th?y ta nói m?y câu, t??ng ta là ??a b?t nhân, nên b? ta mà ?i. Ta nên ?i ngay, không th? ? ?ây lâu.

 

Su?t ?êm hôm ?y Tháo ?i ??n Tr?n L?u, tìm th?y b?, thu?t l?i s? tình v?i b?, mu?n ?em gia tài bán ?i ?? m? ngh?a binh.

 

Tào Tung nói:

 

- Gia t? nhà ta không có m?y tí, cha e không ?? ?? kham n?i vi?c l?n. ? ?ây có ông V? Ho?ng, ?? khoa hi?u liêm, là ng??i khinh tài tr?ng ngh?a, nhà giàu, n?u ???c ông ?y giúp, thì vi?c l?n có th? m?u ?? ???c.

 

Tháo bèn ??t m?t ti?c r??u, m?i V? Ho?ng ??n nhà nói v?i Ho?ng r?ng:

 

- Nay nhà Hán vô ch?, ??ng Trác l?ng quy?n, d?i vua h?i dân, thiên h? ai ai c?ng nghi?n r?ng t?c gi?n. Tôi mu?n h?t lòng giúp n??c, hi?m vì s?c không ??. Ngài là ng??i trung ngh?a, r?t mong ngài giúp ?? cho.

 

V? Ho?ng nói:

 

- Tôi có lòng ?y ?ã lâu, gi?n r?ng ch?a g?p ai là ng??i anh hùng. Nay M?nh ??c ?ã có chí l?n, tôi xin ?em h?t c?a c?i ra giúp.

 

Tào Tháo m?ng l?m, làm ngay t? kêu g?i phát ?i các ??o, r?i d?ng m?t lá c? tr?ng, ?? hai ch?: “Trung ngh?a” ?? chiêu t?p binh mã.

 

Không ???c m?y ngày, thiên h? kéo ??n ?ng m? ?ông nh? n??c ch?y.

 

M?t b?a có ng??i ? D??ng Bình, n??c V?, tên là Nh?c Ti?n, t? là V?n Khiêm; l?i có ng??i ? C? L?c huy?n S?n D??ng, là Lý ?i?n, t? là Man Thành, cùng ??n xin theo. Tháo ??u cho làm chân tay d??i tr??ng.

 

L?i có ng??i n?a, ng??i ? ??t Thùy n??c Bái, tên là H? H?u ?ôn t? là Nguyên Nh??ng, nguyên là dòng dõi H? H?u Anh ngày x?a; t? khi còn nh? ?ã t?p ?ánh g?y; ??n n?m m??i b?n tu?i ?ã theo th?y h?c võ. Có ng??i ch?i th?y. ?ôn gi?t ng??i ?y r?i tr?n sang n?i khác ?. Bây gi? nghe th?y Tào Tháo kh?i binh, ?ôn cùng v?i m?t ng??i em h?, tên là H? H?u Uyên, ?em m?t nghìn tráng s? l?i h?p v?i quân Tháo.

 

Hai ng??i ?y v?n là anh em cùng h? v?i Tào Tháo, vì Tháo nguyên c?ng là h? H? H?u, t?i b? Tháo là Tào Tung vào làm con nuôi h? Tào, nên m?i ??i ra là h? Tào.

 

???c vài ngày n?a, l?i có hai ng??i h? Tào, Tào Nhân, Tào H?ng c?ng ?em h?n m?t nghìn quân l?i giúp.

 

Tào Nhân, t? là T? Hi?u; Tào H?ng t? là T? Liêm, hai ng??i cung mã ??u th?o, võ ngh? tinh thông. Tháo m?ng l?m, ngày ngày ? trong thôn, luy?n t?p quân mã.

 

V? Ho?ng ?em h?t c? gia tài, s?m s?a c? qu?t và may áo giáp. B?n ph??ng l?i ??a l??ng th?c ??n, không bi?t ng?n nào mà k?.

 

B?y gi? Viên Thi?u b?t ???c t? kêu g?i c?a Tào Tháo, bèn t? h?i v?n võ, ?em ba v?n quân ? B?t H?i sang h?i v?i quân Tào Tháo.

 

Tháo bèn làm m?t bài h?ch g?i ?i các qu?n. H?ch r?ng:

 

“Anh em Tào Tháo chúng tôi kính ?em ngh?a l?n, bá cáo c? n??c:

 

T?c th?n ??ng Trác, l?a ??t d?i tr?i, gi?t vua phá n??c ô u? ch?n cung c?m, tàn h?i k? dân lành. B?o ng??c b?t nhân, t?i ác ch?ng ch?t!

 

Nay vâng t? m?t chi?u c?a thiên t?, h?p quân ngh?a binh th? quét s?ch c? Hoa H?, ti?u tr? m?i quân hung b?o; r?t mong các n?i ??u d?y ngh?a binh, cùng h? lòng công ph?n ?? giúp vua c?u chúng.

 

H?ch này ??n n?i, l?p t?c thi hành!”

 

T? h?ch c?a Tào ?ã phát ?i, ch? h?u các tr?n ??u kh?i binh h??ng ?ng:

 

1. Viên Thu?t, h?u t??ng quân, thái thú Nam D??ng.

 

2. Hàn Ph?c, th? s? Ký Châu.

 

3. Kh?ng Du, th? s? D? Châu.

 

4. L?u ??i, th? s? Duy?n Châu.

 

5. V??ng Khuông, thái thú qu?n Hà N?i.

 

6. Tr??ng M?c, thái thú Tr?n L?u.

 

7. Ki?u M?o, thái thú ?ông Qu?n.

 

8. Viên Di, thái thú S?n D??ng.

 

9. Pháo Tín, t??ng ? T? B?c.

 

10. Kh?ng Dung, thái thú B?c H?i.

 

11. Tr??ng Siêu, thái thú Qu?ng L?ng.

 

12. ?ào Khiêm, th? s? T? Châu.

 

13. Mã ??ng, thái thú Tây L??ng.

 

14. Công Tôn To?n, thái thú B?c Bình.

 

15. Tr??ng D??ng, thái thú Th??ng ??ng.

 

16. Tôn Kiên, Ô Trình h?u, thái thú Tr??ng Sa.

 

17. Viên Thi?u, K? H??ng h?u, thái thú B?t H?i.

 

Quân mã các tr?n, n?i nhi?u n?i ít, tr?n thì ba v?n, tr?n thì m?t hai v?n, ??u ?em các v?n quan võ t??ng, kéo ??n L?c D??ng.

 

?ây nói chuy?n thái thú B?c Bình là Công Tôn To?n ?em m?t v?n r??i quân, khi ?i qua huy?n Bình Nguyên, ? Châu ??c, trông th?y ? ??ng xa, trong ?ám cây dâu, có m?t lá c? vàng, v?i vài ng??i k? mã ??n ?ón. To?n trông xem ai hóa ra L?u B?.

 

To?n h?i:

 

- Hi?n ?? sao l?i ? ?ây?

 

L?u B? th?a:

 

- Ngày tr??c em nh? anh ???c c? làm huy?n l?nh Bình Nguyên, nay nghe th?y ??i quân qua ?ây, nên em l?i h?u. Xin m?i anh hãy vào thành ngh?.

 

To?n th?y có m?y ng??i ?i theo L?u B?, tr? h?i m?y ng??i ?y là ai. L?u B? nói:

 

- ?ây là Quan V?, Tr??ng Phi, hai ng??i anh em k?t ngh?a v?i tôi ?ó.

 

To?n h?i có ph?i hai ng??i ?y là hai ng??i cùng phá gi?c Kh?n Vàng hay không, Huy?n ??c nói:

 

- Phá gi?c Kh?n Vàng chính là công hai ng??i này c?!

 

To?n h?i hi?n bây gi? hai ng??i làm ch?c gì? Huy?n ??c th?a:

 

- Quan V? làm tay mã cung; Tr??ng Phi làm tay b? cung.

 

To?n than r?ng:

 

- Nh? th? qu? là mai m?t anh hùng! Nay ??ng Trác làm lo?n, ch? h?u cùng d?y binh ??n ?ánh. Hi?n ?? b? quách m?t ch?c quan quèn này, cùng v?i tôi ?i ?ánh gi?c giúp nhà Hán, nên không?

 

L?u B? vâng xin ?i ngay.

 

Tr??ng Phinghe th?y tên ??ng Trác, nói r?ng:

 

- Khi tr??c giá ?? tôi gi?t ngay th?ng gi?c ?y ?i thì không ph?i r?c r?i nh? ngày nay.

 

Quan V? nói:

 

- Bây gi? vi?c ?ã nh? th?, ta nên thu x?p ?i ngay thôi.

 

L?u B? cùng Quan, Tr??ng li?n ?em vài ba ng??i lính k?, theo Công Tôn To?n ?i. Tào Tháo ra ti?p. Các ch? h?u c?ng l?c t?c kéo ??n c?, m?i ng??i ?óng tr?i m?t ch?, liên ti?p nhau h?n hai tr?m d?m ??t.

 

Tào Tháo gi?t trâu m? ng?a, h?i c? m??i tám ch? h?u bàn vi?c ti?n binh.

 

Thái thú V??ng Khuông nói:

 

- Nay làm vi?c ??i ngh?a, nên l?p minh ch?, ?? m?i ng??i vâng theo hi?u l?nh, r?i s? ti?n binh.

 

Tháo nói:

 

- Viên B?n S? nhà b?n ??i làm tam công, l?i có nhi?u th? h? c?; nguyên là con cháu danh t??ng nhà Hán, nên tôn làm minh ch?.

 

Thi?u hai ba l?n t? ch?i, nh?ng m?i ng??i ??u nói:

 

- Phi B?n S? không xong!

 

Thi?u m?i vâng l?i.

 

Hôm sau l?p m?t cái ?àn ba t?ng, chung quanh c?m c? ng? ph??ng, t?ng trên d?ng m?t lá c? tuy?t mao tr?ng, m?t cây hoàng vi?t; binh phù t??ng ?n ?? c?; ch? h?u m?i Thi?u lên ?àn. Thi?u m?c áo ch?nh t?, ?eo g??m ??u hàng, ??t h??ng l? hai l?, r?i ??c l?i th?:

 

“Nhà Hán ch?ng may; phép vua l?i l?ng. T?c th?n ??ng Trác, th?a k? làm ác, v? ??n ngôi vua, h?i ra tr?m h?.

 

Anh em chúng tôi là Thi?u… S? r?ng xã t?c ??m m?t nên ph?i t? h?p ngh?a binh, cùng nhau c?u n?n n??c.

 

Phàm ?ã là ng??i ??ng minh, ai c?ng ph?i d?c lòng h?t s?c ?? gi? l?y ??o làm tôi không ???c hai lòng.

 

Ai trái l?i th? này, s? ch?t m?t m?ng, ti?t t? cháu con.

 

Xin tr?i ??t t? tôn ch?ng giám cho!”

 

Thi?u ??c xong, các t??ng ??u u?ng máu ?n th?. M?i ng??i nghe th?y l?i nói kh?ng khái, ai c?ng n??c m?t ch?a chan.

 

Th? xong xu?ng ?àn, Thi?u lên tr??ng ng?i, ch? h?u hai bên theo ch?c t??c và tu?i chia ??nh ngôi th?. Tháo ??ng d?y m?i r??u. R??u u?ng ???c vài tu?n, Tháo nói:

 

- Nay ?ã l?p minh ch? r?i, chúng ta ??u ph?i vâng nghe ?i?u khi?n, cùng giúp vi?c n??c. Không ai ???c c?y kh?e c?y tài, ganh t? nhau.

 

Viên Thi?u nói:

 

- Thi?u tuy b?t tài, nh?ng ?ã ???c các quan c?t làm minh ch?, xin h?t s?c công minh; ai có công ph?i th??ng; ai có t?i ph?i ph?t. N??c có hình lu?t quân có phép t?c, nên cùng gi? gìn, ??ng ai vi ph?m.

 

Các t??ng ??u nói:

 

- Chúng tôi xin tuân l?nh.

 

Thi?u l?i nói:

 

- Em ta là Viên Thu?t, coi vi?c l??ng th?o, ?ng c?p các tr?i không ???c thi?u th?n. Sau n?a xin ch?n l?y m?t ng??i làm tiên phong, ?i th?ng ngay vào c?a D? Th?y khiêu chi?n; còn các t??ng khác ph?i chia nhau gi? các ch?n hi?m y?u, ?? làm ti?p ?ng.

 

Thái thú Tr??ng Sa là Tôn Kiên, b??c lên, xin ?i tiên phong.

 

Thi?u nói:

 

- Ph?i ??y! V?n ?ài hùng m?nh, có th? ??m ?ang ch?c ?y.

 

Kiên li?n d?n quân b?n b? c?a mình, kéo ??n c?a D? Th?y. Quân canh c?a v?i vàng phi ng?a v? L?c D??ng vào ph? th?a t??ng cáo c?p.

 

??ng Trác t? khi chuyên quy?n, ngày nào c?ng y?n ti?c vui say. Lý Nho ti?p ???c t? cáo c?p, vào b?m v?i Trác. Trác th?t kinh v?i vàng h?p các t??ng s? bàn b?c.

 

Lã B? th?a r?ng:

 

- Ph? thân ??ng lo, các ch? h?u ?óng ngoài c?a ?i, con coi nh? c? rác. Con xin ?em quân h? lang, chém h?t ??u chúng treo d??i c?a ph?!

 

Trác m?ng mà nói r?ng:

 

- Ta ???c Ph?ng Tiên thì c? g?i cao ??u mà ng? không lo gì n?a.

 

Trác nói ch?a d?t l?i thì sau l?ng Lã B? có m?t ng??i b??c ra nói to lên r?ng:

 

- C?t ti?t gà, l? là ph?i dùng ??n dao m? trâu! Không ph?i phi?n ??n Lã Ôn h?u, tôi xin ra chém h?t ??u chúng nó, d? nh? l?y ?? ? trong túi.

 

Trác nhìn xem: Ng??i ?y thân cao chín th??c, mình h? l?ng lang, ??u báo tay v??n, là ng??i Quan Tây, h? Hoa, tên Hùng.

 

Trác nghe nói th?, thích chí l?m, cho ngay làm kiêu k? hi?u úy ?em n?m v?n quân mã h? cùng v?i Lý Túc, H? Ch?n, Tri?u X?m ?i su?t ngày ?êm ra c?a quan nghênh ??ch.

 

Trong b?n ch? h?u, có Pháo Tín là t??ng ? T? B?c, th?y Tôn Kiên ???c ?i làm tiên phong, s? Kiên c??p m?t công ??u, bèn m?t sai em là Pháo Trung, ?em n?m nghìn quân mã b? ?i ???ng t?t, ra th?ng tr??c c?a quan khiêu chi?n. Hoa Hùng ?em n?m tr?m quân thi?t k? ra ngoài c?a quan, thét l?n: “T??ng gi?c ch? ch?y!” Pháo Trung v?i lui, b? Hoa Hùng chém ch?t, t??ng tá b? b?t s?ng r?t nhi?u. Hoa Hùng sai ng??i ?em ??u Pháo Trung v? báo ti?p[1]. Trác giao ngay cho Hùng làm ?ô ??c.

 

?ây nói chuy?n Tôn Kiên d?n b?n t??ng ??n tr??c c?a D? Th?y. B?n t??ng ?y là:

 

1. Trình Ph?, tên ch? ??c M?u, ng??i Th? Ngân, ? H?u B?c Bình; Ph? c?m m?t ng?n xà mâu s?t.

 

2. Hoàng Cái, tên ch? Công Phúc, ng??i ? Linh L?ng; Cái c?m m?t ng?n roi s?t.

 

3. Hàn ???ng, tên ch? là Công Ngh?a, ng??i Linh Chi, t?nh Liêu Tây; ???ng c?m m?t con dao l?n.

 

4. T? M?u, tên ch? là ??i Vinh, ng??i ? Phú Xuân, qu?n Ngô; M?u hai tay c?m hai dao.

 

Tôn Kiênmình m?c áo giáp b?c, ??u ??i m? chóp ??, c?p dao C? D?nh, c??i ng?a Hoa Tôn, tr? tay lên trên c?a quan mà m?ng r?ng:

 

- Th?ng ti?u nhân ?i phò gi?c kia! Sao không mau mau xu?ng hàng?

 

Phó t??ng c?a Hoa Hùng là H? Ch?n, d?n n?m nghìn quân xu?ng d??i c?a quan nghênh ??ch.

 

T??ng Kiên là Trình Ph? vác ng?n mâu, phi ng?a ra th?ng ?ánh H? Ch?n. ?ánh nhau ???c vài hi?p Ph? ?âm trúng c? h?ng Ch?n, ch?t ngã t? trên ng?a xu?ng ??t. Kiên bèn thúc quân xông ??n tr??c c?a quan. Trên c?a b?n tên, ném ?á xu?ng nh? m?a. Kiên ph?i lui binh v? ?óng ? L??ng ?ông, sai ng??i ??n ch? Viên Thi?u báo ti?p và ??n ch? Viên Thu?t thúc gi?c l??ng th?o.

 

B?y gi? có ng??i xui Thu?t r?ng:

 

- Tôn Kiên là m?t con h? d? ? ??t Giang ?ông, n?u ta ?? cho nó phá ???c L?c D??ng, gi?t ???c ??ng Trác, thì khác gì tr? ???c lang mà l?i g?p h?. Nay ??ng phát l??ng, quân h?n s? tan v?.

 

Thu?t nghe, bèn không c?p l??ng cho Tôn Kiên.

 

Kiên c?n l??ng, trong quân r?i lo?n. Quân do thám bi?t, v? c?a quan báo tin. Lý Túc bàn v?i Hoa Hùng r?ng:

 

- ?êm hôm nay ta ?em m?t toán quân, ?i l?n con ???ng nh? xu?ng ?ánh ??ng sau tr?i Tôn Kiên, t??ng quân ?ánh ??ng tr??c, ch?c b?t ???c nó.

 

Hùng nghe k? ?y, truy?n l?nh cho quân s? ?n no, ?? ?êm xu?ng c?a quan ?ánh gi?c.

 

?êm hôm ?y, gió mát tr?ng trong. Quân Hùng ??n tr?i Kiên b?y gi? ?? n?a ?êm, ?ánh tr?ng hò reo kéo vào. Kiên v?i vàng m?c áo c??i ng?a ?i ra, v?a g?p Hoa Hùng ??n. Hai bên ?ánh nhau ???c vài hi?p, m?t sau Lý Túc kéo vào sai quân s? phóng h?a. Quân Tôn Kiên r?i lo?n. Các t??ng ?ánh l?n nhau, duy có T? M?u theo Kiên phá vây ch?y. Hoa Hùng t? m?t sau ?u?i d?n lên. Kiên c?m cung b?n hai phát tên, Hùng ??u tránh ???c c?, l?i gi??ng cung b?n m?t phát n?a, kéo quá s?c gãy m?t cung th??c hoa ph?i v?t b? cung t? ng?a ch?y. T? Mâu b?o Kiên r?ng:

 

- Cái m? chóp ?? trên ??u c?a chúa công, b? gi?c nó nh?n ???c. Xin c?i m? ??a cho tôi ??i.

 

Kiên li?n c?i m? ?ánh ??i cho M?u, r?i hai ng??i chia ???ng ch?y ra hai ngã. Quân Hoa Hùng c? ?u?i theo ng??i ??i m? chóp ??. Kiên ch?y sang con ???ng nh? ???c thoát.

 

T? M?u b? Hoa Hùng ?u?i kíp l?m, bèn b? m? ra, treo vào m?t cái c?t nhà cháy d?, r?i tr?n vào r?ng r?m, núp m?t ch?.

 

Quân Hùng, th?p thoáng d??i bóng tr?ng, trông th?y cái chóp m? ?? ? ch? nhà cháy c? vây b?c b?n m?t l?i, không dám ??n g?n, r?i sau l?y tên b?n mãi m?i bi?t b? l?a. T? M?u ? trong r?ng lúc b?y gi? xông ra, hai tay múa ?ôi dao, ch?c chém Hoa Hùng, Hùng thét to m?t ti?ng, ??a m?t nhát dao, M?u ch?t l?n xu?ng d??i ng?a.

 

?ánh nhau v?a ??n t?n sáng, Hùng m?i kéo quân v?.

 

Trình Ph?, Hàn ???ng, Hoàng Cái tìm th?y Tôn Kiên, thu nh?p quân mã l?i r?i ?óng tr?i ?.

 

Tôn Kiênth?y m?t T? M?u, th??ng xót l?m, bèn c?p t?c cho ng??i ?i báo Viên Thi?u. Thi?u th?t kinh nói:

 

- Không ng? Tôn V?n ?ài mà thua Hoa Hùng!

 

Thi?u h?p ch? h?u ?? bàn b?c. Ch? h?u ??n c?, ch? có Công Tôn To?n ??n sau. Thi?u m?i các t??ng vào ng?i s?p hàng trong tr??ng r?i nói r?ng:

 

- Em Pháo Tín không theo m?nh l?nh, t? ti?n ti?n binh, mình b? gi?t, quân s? ch?t nhi?u. ??n nay Tôn V?n ?ài c?ng b? thua, m?t h?t nhu? khí, các t??ng ??nh th? nào?

 

Ch? h?u không ai nói gì c?. Thi?u ng?ng m?t lên nhìn ch? th?y sau l?ng Công Tôn To?n có ba ng??i d? th??ng, ??ng c??i mát.

 

Thi?u h?i ai. To?n g?i L?u B? ra và nói r?ng:

 

- Ng??i này là anh em b?n h?c v?i tôi thu? nh?, hi?n ?ang làm quan l?nh Bình Nguyên. Tên là L?u B?.

 

Tháo h?i:

 

- Có ph?i là L?u Huy?n ??c ?ánh tan gi?c Kh?n Vàng khi x?a không?

 

To?n nói ph?i, r?i b?o L?u B? ra chào các quan, nhân th? ?em công lao và hoàn c?nh xu?t thân c?a B? ra, nói chuy?n ?? các t??ng nghe. Thi?u th?y nói L?u B? là tôn phái nhà Hán bèn sai l?y gh? m?i ng?i.

 

L?u B? khiêm t?n không dám ng?i. Thi?u nói:

 

- Ta kính không ph?i là kính danh t??c nhà ng??i mà là kính ng??i tôn th?t nhà vua ??y thôi!

 

L?u B? m?i ng?i xu?ng gh? ? hàng cu?i cùng. Quan V?, Tr??ng Phi ch?p tay ??ng h?u ??ng sau.

 

???ng khi ?y, có quân do thám l?i báo:

 

- Hoa Hùng d?n quân thi?t k? xu?ng c?a quan, nó l?y sào c?m cái chóp m? c?a Tôn thái thú, ??n tr??c c?a tr?i, hò hét thách ?ánh.

 

Thi?u h?i:

 

- Ai dám ra tr?n?

 

Sau l?ng Viên Thu?t, có m?t t??ng l?c l??ng, tên là Du Thi?p b??c ra th?a r?ng:

 

- Ti?u t??ng xin ra.

 

Thi?u m?ng sai Thi?p ra. V?a ???c m?t lát, có ng??i v? báo:

 

- Thi?p ?ánh nhau v?i Hoa Hùng ???c ba hi?p, b? Hùng chém ch?t r?i!

 

Các t??ng c? s?.

 

Thái thú Hàn Ph?c nói:

 

- Tôi có th??ng t??ng Phan Ph?ng có th? chém ???c Hoa Hùng.

 

Thi?u bèn sai Phan Ph?ng ra ?ánh. Ph?ng tay c?m m?t cái búa to, lên ng?a, ra ???c m?t lát, l?i b? Hoa Hùng chém ch?t.

 

Các t??ng không ng??i nào còn máu m?t.

 

Thi?u nói r?ng:

 

- Ti?c thay! Danh t??ng c?a ta là Nhan L??ng, V?n Sú ch?a ??n. Giá th? ???c m?t trong hai ng??i ?y ? ?ây thì có s? gì Hoa Hùng.

 

Nói ch?a d?t l?i m?t ng??i ? d??i th?m, ch?y ra, nói to lên r?ng:

 

- Ti?u t??ng xin ra chém ??u Hoa Hùng, ?em dâng d??i tr??ng.

 

M?i ng??i nhìn xem th?y ng??i ?y mình cao chín th??c, râu dài hai th??c, m?t ph??ng mày t?m, m?t ?? nh? g?c, ti?ng gi?ng chuông kêu.

 

Thi?u h?i là ng??i nào. To?n th?a:

 

- Em Huy?n ??c tên là Quan V? ??y!

 

Thi?u l?i h?i hi?n làm ch?c gì? To?n th?a:

 

- V? theo Huy?n ??c làm tay b?n cung.

 

Viên Thu?t ? trong tr??ng thét lên:

 

- Th?ng này là th?ng nào! Mày dám khinh ch? h?u chúng tao không có ??i t??ng hay sao? Th? mày là m?t th?ng cung th?, mà dám nói khoác à? Chúng ?âu, ?u?i c? nó ra ngoài kia!

 

Tào Tháo v?i ng?n r?ng:

 

- Công L? hãy nguôi c?n gi?n. Ng??i ?y ?ã nói m?nh th?, ch?c là có d?ng l?c. Xin hãy th? cho ra, h? không ?ánh ???c, ta s? tr? t?i.

 

Viên Thi?u nói:

 

- Sai m?t tay b?n cung ra ?ánh, gi?c nó có c??i cho không?

 

Tào Tháo nói:

 

- Ng??i ?y di?n m?o oai v? th? kia. Hoa Hùng bi?t ?âu là tay b?n cung.

 

Quan Công nói:

 

- N?u tôi không ?ánh ???c, xin ch?t ??u tôi ?i!

 

Tháo sai ng??i rót chén r??u, ??a Quan Công u?ng tr??c khi ?i. Quan Công nói:

 

- Xin hãy ?? chén r??u ??y, tôi ?i r?i v? ngay!

 

Nói r?i ?i ra, vác long ?ao nh?y lên l?ng ng?a. ???c m?t lát ch? h?u nghe th?y ngoài c?a quan ti?ng tr?ng ?ánh, ti?ng ng??i reo ?m ?m, t?a h? nh? tr?i long ??t l?, núi ?? non nghiêng, ai n?y ??u th?t kinh ?ang ??nh sai ng??i ra xem, thì ?ã th?y ti?ng nh?c nhong nhong tr? v?, ng?a ?ã vào t?i trung quân. Quan Công c?m ??u Hoa Hùng ném xu?ng ??t, chén r??u c?a Tào Tháo ??a hãy còn nóng.

 

??i sau có th? khen r?ng:

 

Uy v? l?ng danh ?? nh?t công

Nha môn tr?ng tr?n n?i thùng thùng

Chén r??u rót ra còn nóng h?i

Vân Tr??ng ?ã chém ch?t Hoa Hùng.

 

Tào Tháo m?ng l?m.

 

Lúc ?y, Tr??ng Phi ? sau l?ng L?u B? m?i ch?y ra nói to lên r?ng:

 

- ??i ca ?ã chém ch?t ???c Hoa Hùng, sao không nhân th? ?ánh th?c vào c?a quan, b?t s?ng l?y ??ng Trác, còn ??i ??n bao gi??

 

Viên Thu?t gi?n quát m?ng r?ng:

 

- Th?ng láo! ??i th?n c?a chúng tao ?ây còn ph?i khiêm t?n, th? mày là ti?u t?t c?a m?t quan huy?n, sao dám h?n x??c ? ?ây? ?u?i c? chúng nó ra ngoài kia.

 

Tào Tháo nói:

 

- Ai có công thì th??ng, c? gì quý v?i ti?n!

 

Viên Thu?t nói:

 

- Có ph?i các ông ch? tr?ng m?t ng??i huy?n l?nh thì tôi xin cáo thoái.

 

Tháo nói:

 

- Sao l?i vì m?t l?i nói, mà b? vi?c l?n?

 

Nói th? r?i Tháo b?o Công Tôn To?n hãy m?i các ông ?y v? tr?i.

 

Ch? h?u tan, ng??i nào v? tr?i ng??i ?y. Tháo m?t sai ng??i ?em trâu và r??u ??a sang m?ng và úy l?o ba anh em L?u, Quan, Tr??ng.

 

Quân Hoa Hùng thua, ch?y v? c?a quan báo Lý Túc. Túc v?i vàng vi?t gi?y báo ??ng Trác, Trác h?p các quan l?i bàn, Lý Nho nói:

 

- Nay ta m?t th??ng t??ng Hoa Hùng, th? gi?c to l?m. Viên Thi?u là minh ch?, có chú là Viên Ng?i hi?n ?ang làm thái phó, n?u chúng trong ngoài ti?p ?ng cho nhau thì nguy l?m, ta nên tr? tr??c ?i. Xin th?a t??ng thân c?m ??i quân, chia ???ng ra ?ánh thì m?i ???c.

 

Trác nghe l?i Nho, g?i Lý Thôi, Quách D?, l?nh n?m tr?m quân ??n vây nhà thái phó Viên Ng?i, già tr? ??u gi?t s?ch, r?i ?em ??u Ng?i ra bêu tr??c c?a quan.

 

Trác kh?i hai m??i v?n quân chia làm hai ???ng, m?t ???ng sai Lý Thôi, Quách D?, ?em n?m v?n quân ra gi? c?a D? Th?y, không ?ánh nhau v?i; m?t ???ng thì Trác ?em m??i l?m v?n quân cùng v?i Lý Nho, Lã B?, Phàn Trù, Tr??ng T? gi? c?a quan H? Lao, Trác sai Lã B? l?nh ba m??i v?n quân ra tr??c quan, ?óng m?t tr?i l?n; Trác thì ?óng ??n trên c?a quan.

 

Quân l?u tinh dò ???c tình hình, kíp vào tr?i Viên Thi?u báo. Thi?u h?p các t??ng l?i bàn. Tháo nói:

 

- ??ng Trác ?óng quân ? H? Lao, là c?t ch?n ???ng ch? h?u. Nay nên chia quân ra, m?t n?a ra ?ó nghênh ??ch.

 

Thi?u bèn c?t V??ng Khuông, Ki?u M?o, Pháo Tín, Viên D?, Kh?ng Dung, Tr??ng D??ng, ?ào Khiêm, Công Tôn To?n c? th?y tám v? ch? h?u ??n c?a H? Lao ?ón ??ch. Tào Tháo thì d?n quân ?i l?i ti?p ?ng. Ch? h?u ??u kh?i binh ??n, thái thú V??ng Khuông ?i tr??c.

 

Lã B? ?em n?m nghìn quân thi?t k? l?i. V??ng Khuông ?em quân mã, bày thành th? tr?n, c??i ng?a ??ng d??i c?a c?, trông th?y Lã B? ra tr?n mình m?c áo g?m ?? tr?m hoa, ngoài khoác áo giáo thú di?n liên hoàn; d??i th?t dây l?ng s? man, l?ng ?eo m?t b? cung tên; tay c?m m?t ng?n h?a kích, c??i ng?a xích th?.

 

Khuông ngo?nh l?i h?i ai dám ra ?ánh? ??ng sau có m?t t??ng vác ng?n giáo, t? ng?a ch?y ra; ?ó là m?t danh t??ng ? Hà N?i, tên là Ph??ng Duy?t. Hai ng?a giao nhau, ch?a ???c n?m hi?p, Duy?t b? Lã B? ?ánh m?t ng?n kích ngã xu?ng ng?a. B? xông th?ng vào. Quân V??ng Khuông thua to, ch?y tán lo?n ra b?n m?t. B? xông xáo vào ?ám quân Khuông, nh? ch?y vào n?i không ng??i. May sao Ki?u M?o, Viên Di ?em hai cánh quân v?a ??n, c?u ???c V??ng Khuông, quân B? m?i lui. Ch? h?u ba x? m?i x? m?t ít nhi?u ng??i ng?a, lui ba m??i d?m, ?óng tr?i. Quân n?m x? ?i sau c?ng d?n d?n kéo c? ??n, h?p l?i bàn nhau, ??u cho Lã B? là anh hùng, không ai ??ch n?i.

 

Khi ?ang lo ngh? thì có quân vào báo r?ng Lã B? ??n khiêu chi?n. Ch? h?u tám x? ??u lên ng?a kéo ra c?, chia quân ra làm tám ??i ? trên gò cao; trông ? ??ng xa th?y m?t toán quân mã, c? bay ph?p ph?i; Lã B? xông ??n.

 

B? t??ng c?a Tr??ng D??ng, thái thú Th??ng ??ng tên là M?c Thu?n vác ng?n giáo t? ng?a ra ?ánh, b? B? ?âm m?t ng?n kích ch?t l?n t? trên ng?a xu?ng ??t.

 

Th?y th?, m?t b? t??ng c?a Kh?ng Dung, tên là V? An Qu?c, vác m?t cái dùi s?t, t? ng?a ch?y ra, Lã B? ??n, ?ánh nhau ???c m??i hi?p, B? ??a m?t ng?n kích ?ánh gãy cánh tay An Qu?c. An Qu?c v?t dùi s?t ch?y. Ch? h?u tám x? cùng ?? ra m?i c?u ???c An Qu?c. Lã B? lui quân tr? v?, các ch? h?u l?i v? tr?i bàn v?i nhau.

 

Tào Tháo nói:

 

- Lã B? anh hùng, không ??ch ???c. Nay nên h?p c? m??i tám n??c ch? h?u ?? bàn nhau tìm k? gì ?ánh ???c nó. H? b?t s?ng ???c Lã B?, thì gi?t ??ng Trác ch?ng khó gì n?a!

 

Trong khi ?ang bàn b?c, Lã B? l?i kéo quân ??n thách ?ánh. Công Tôn To?n vác ng?n giáo nh?y ra ?ánh Lã B?, m?i ???c vài hi?p, To?n thua ch?y. Lã B? thúc ng?a xích th? s?n l?i ?u?i, ng?a này ch?y nhanh nh? bay. B? g?n ?u?i k?p To?n thì ? bên rìa ???ng, b?ng có m?t t??ng, m?t tròn tr?n ng??c, râu hùm v?nh lên vác m?t ng?n bát xà mâu, t? ng?a ??n thét lên r?ng:

 

- Th?ng ? ba h? kia ??ng ch?y n?a! Có Tr??ng Phi ng??i ??t Yên ?ây!

 

Lã B? th?y th? b? To?n, ?ánh nhau v?i Tr??ng Phi. Tr??ng Phi h?ng hái c? ?ánh Lã B?. Hai ng??i ?ánh nhau ???c h?n n?m m??i hi?p ch?a rõ bên nào thua bên nào ???c. Quan Công ??ng ngoài th?y th? c?ng múa thanh long ?ao n?ng tám m??i hai cân ??n cùng ?ánh. Ba con ng?a ??ng dàn ki?u ch? ?inh, ?ánh nhau ???c ba m??i hi?p n?a hai ng??i c?ng v?n không h? ???c Lã B?. L?u B? b?y gi? c?ng c?m ?ôi g??m t? ng?a ch?y vào ?ánh giúp. Ba ng??i vây tròn l?y Lã B? ?ánh ch?ng khác gì quân ?èn cù. Binh mã tám x? ngây m?t ra trông.

 

Lã B? c? s?c ch?ng ?? không n?i, bèn nh?m gi?a m?t L?u B? phóng v? m?t ng?n kích. L?u B? tránh ???c. Lã B? m? góc c?a tr?n, c?p ?ao ng??c kích, phi ng?a ch?y v?. Ba ng??i thúc ng?a s?n vào; quân mã tám x? ??u reo ?m lên, xô c? ra ?ánh. Quan Lã B? ch?y v? trên c?a H? Lao. Ba ng??i theo sau ?u?i mãi.

 

C? nhân, có ng??i làm bài ca k? chuy?n L?u B?, Quan, Tr??ng ?ánh Lã B? r?ng:

 

V?n Hán ??n Hoàn Linh suy th?,

V?ng thái d??ng ?ã x? v? ?oài.

Gian th?n ??ng Trác ra oai,

Ph? vua; L?u Hi?p r?ng r?i th?t kinh.

H?ch Tào Tháo truy?n nhanh các tr?n,

Ch? h?u cùng n?i gi?n d?y binh.

B?n S? th? lãnh ??ng minh,

Th? nhau giúp Hán yên bình non sông.

Kia Lã B? anh hùng ai sánh,

Kh?p m?i ng??i d?ng mãnh nào b?ng?

Áo ngoài giáp b?c sáng choang,

??u trên nh?p nhoáng m? vàng ngù bông.

M?t thú d? tr?p trùng b?o ?ái,

Cánh ph??ng bay ph?p ph?i c?m bào.

Vó câu gió ch?y ào ào,

Kích hoa sáng qu?c soi vào n??c trong.

Ra c?a ?i tranh hùng ai dám?

Các ch? h?u th?t ??m kinh h?n.

Tr??ng Phi nh?y v?t ra li?n,

Xà mâu m?t ng?n tr?n ti?n g??ng uy;

V?nh râu h? g?m ghì thét m?ng,

Xoe m?t tròn lóng lánh lân la.

?ánh nhau mê m?i ch?a tha,

Vân Tr??ng nóng ti?t nh?y ra xông vào.

Nhoáng màu tuy?t, ng?n ?ao s?c n??c,

Áo chi?n bào qu?c th??c màu hoa.

Qu? th?n thét, ti?ng ng?a ra,

C?m c?m khí t?c, m?t hoa ?? ng?u.

Huy?n ??c c?ng gi?c mau ng?a nh?y.

Múa ?ôi g??m vùng v?y ra oai.

Ba ng??i vây b?c vòng ngoài;

K? ?âm ng??i ?? li?n tay không r?i.

Ti?ng quát háo lay tr?i ??ng ??t,

Sát khí bay cao ng?t mây xanh,

Ôn h?u th? núng nhìn quanh,

Quay ??u ng?a ch?y v? nhau núi nhà,

Cán h?a kích ??o ?à t?ch tr??c,

C? ng? hành x? xác b??m bay.

Gi?t c??ng ch?y r? ???ng mây,

H? Lao tr?i ?y t?t ngay vào thành.

 

Ba ng??i ?u?i Lã B? ??n d??i c?a quan, trông th?y trên c?a quan có tàn l?ng che, gió bay ph?p ph?i, Tr??ng Phi kêu to r?ng:

 

- H?n ??ng Trác ? ?ây r?i! ?u?i Lã B? làm gì n?a, không b?ng b?t th?ng ??ng Trác m?i th?c là ?ào cây nh? ??n t?n r?.

 

V?a nói v?a t? ng?a lên c?a quan ?? b?t ??ng Trác.

 

Th? m?i th?c là:

 

B?t gi?c nên tìm tên ??u s?

K? công l?i ph?i ??i ng??i tài.

 

Ch?a bi?t r?i chuy?n ra làm sao, xem ??n h?i sau m?i rõ.

 

  

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%

热门TAG: 越南语 阅读


------分隔线----------------------------
[查看全部]  相关评论
栏目列表